A oes angen caniatâd rheoliadau adeiladu arnoch?

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/02/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Erbyn hyn, mae'r tîm Rheoli Adeiladu wedi ailddechrau cynnal ymweliadau safle statudol os bernir bod hynny'n angenrheidiol.

Gallwch wneud cais / cyflwyno'ch ceisiadau rheoli adeiladu ar-lein neu drwy e-bostio ffurflen wedi'i chwblhau i rheolaeth.adeiladu@sirgar.gov.uk. Yn yr un modd, os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost atom a byddwn yn gwneud pob ymdrech i ymateb cyn gynted â phosibl.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae’r rhan fwyaf o brosiectau adeiladu yn gorfod cael eu cymeradwyo trwy’r rheoliadau adeiladu, ac maen nhw’n cynnwys:

 • Adeiladu tŷ, swyddfa, siop, ffatri, gwestai, ysgolion newydd a llawer o fathau eraill o adeiladau.
 • Rhoi estyniad ar unrhyw adeilad, oni bai fod yr estyniad yn borth neu lolfa haul.
 • Newidiadau adeiladweithiol a wneir ar adeiladau, ee. dymchwel waliau sy’n ysgwyddo baich.
 • Newidiadau i systemau draenio, systemau gwresogi a systemau dŵr twym.
 • Newidiadau mewnol i adeiladau masnachol sy’n effeithio llwybrau dianc adeg tân.
 • Adnewyddu elfennau thermol fel to, wal neu lawr sy'n gwahanu gofod thermol (wedi'i wresogi neu wedi'i oeri).
 • Inswleiddio waliau ceudod.
 • Tanategu
 • Ffenestri, drysau neu ffenestri to newydd.
 • Gwaith trydanol
 • Rhai mathau o newid defnydd adeiladau er enghraifft trawsnewid llofft / garej

Mae rhai adeiladau wedi'u heithrio ac efallai y bydd unigolion a mentrau sydd wedi cofrestru ar y cynllun personau cymwys yn gallu hunan-ardystio mathau penodol o waith.

Ar adegau, am resymau amrywiol, mae gwaith adeiladu wedi cael ei wneud heb gyflwyno cais Rheoliadau Adeiladu. Pan fo hyn yn digwydd, mae'n bosibl y gallwn ni gyflwyno Tystysgrif Reoleiddio i gyfreithloni'r gwaith heb ganiatâd.

Ceisiadau rheoleiddio adeiladu