Cyflogi masnachwr

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/08/2021

Mae'n hawdd gwneud cam gwag wrth ddewis crefftwr. Ystyriwch y pwyntiau isod cyn cyflogi unrhyw un.

Gwneud gwaith ymchwil a chymharu

Peidiwch â dewis y crefftwr cyntaf i chi ddod ar ei draws. Mae'n syniad da i gael dau neu dri dyfynbris gan grefftwyr gwahanol a chymharu'r hyn maen nhw'n ei gynnig.

Holwch a yw eich ffrindiau neu eich teulu wedi cael crefftwr i wneud gwaith tebyg iddynt. Os nad ydynt, peidiwch ag ofni gofyn i'r crefftwr am eirda neu gofynnwch am gael gweld rhywfaint o'u gwaith blaenorol.

Hwyrach y bydd angen gweithiwr proffesiynol arnoch i oruchwylio prosiectau mawr, er enghraifft, pensaer.

Gofalu bod gennych gynllun

Mae'n bosibl y byddwch yn gwario llawer iawn o arian felly gofalwch eich bod yn pwyllo ac yn meddwl yn ofalus. Peidiwch â chytuno, o dan bwysau, i dderbyn gwaith heb angen a heb eisiau. Gofalwch eich bod yn cael dyfynbris ysgrifenedig (rhwymol) neu gontract ysgrifenedig yn hytrach nag amcan o bris (sy'n gallu newid). Gofalwch ei fod yn cynnwys y canlynol:

  • Disgrifiad manwl o'r gwaith a fydd yn cael ei wneud
  • Y pris terfynol. Hefyd, byddwch yn wyliadwrus os gofynnir ichi dalu blaendal mawr.
  • Pryd y bydd y gwaith yn cychwyn ac yn gorffen
  • Enw llawn a chyfeiriad y crefftwr ar bapur pennawd swyddogol ynghyd â rhif ffôn (llinell tir). Byddwch yn wyliadwrus o grefftwyr sy'n cynnig rhif ffôn symudol yn unig neu'n galw yn eich cartref heb drefnu o flaen llaw.
  • A ydy'r pris yn cynnwys TAW neu beidio. Os ydyw, gofalwch fod rhif cofrestru TAW y crefftwr wedi'i nodi ar y gwaith papur.
  • Os oes angen caniatâd Rheoli Adeiladu neu ganiatâd cynllunio, bydd angen cael gwybod ai chi neu'r crefftwr fydd yn gyfrifol amdano. Sylwer: y preswylydd sy'n cael ei ddal yn gyfrifol yn y pen draw os nad yw'r gwaith yn cydymffurfio â'r rheolau adeiladu.

Gofyn cwestiynau

Bydd unrhyw grefftwr cyfrifol yn croesawu ychydig o gwestiynau. Er enghraifft:

  • A oes ganddo ddigon o yswiriant (rhag difrod i'ch eiddo chi neu i eiddo eich cymdogion) a rhag marwolaeth/anaf personol
  • A ydy'r crefftwr yn aelod o Gymdeithas Crefftwyr. Os ydyw, cewch ofyn am gael gweld manylion ei aelodaeth. Mae bod yn aelod yn ddewisol ond y mae'n rhaid i bobl sy'n gosod nwy fod wedi eu cofrestru â Gas Safe. Mae'n anghyfreithlon i bobl sydd heb eu cofrestru weithio ar beiriannau nwy ac y mae'n beryglus iawn hefyd.
  • P'un a gynigir gwarant
  • Os bydd y crefftwr yn symud gwastraff, a oes ganddo drwydded cludo gwastraff? O dan reolau newydd mae modd dal preswylwyr yn gyfrifol os yw eitemau sy'n cael eu gwaredu'n anghyfreithlon yn cael eu holrhain yn ôl i'w cartref. Mae angen Nodyn Cludo Gwastraff hefyd ar gyfer pob taith. Os nad ydych yn siŵr, mynnwch air ag Asiantaeth yr Amgylchedd.