Sgamiau

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/12/2019

Gall cael eich twyllo gan sgam fod yn brofiad costus sy'n peri embaras. Gall unrhyw un gael ei rwydo gan sgam. Maent yn cyrraedd drwy'r post, drwy e-bost, ar ffurf ffacs, dros y ffôn ac ar garreg y drws. Yn syml iawn, twyll yw'r rhan fwyaf o sgamiau, a throseddwyr yw'r bobl sy'n eu cyflawni.

Ymhlith y sgamiau mwyaf cyffredin y mae sgamiau loteri dros y ffôn, swîps, taliadau gan y llywodraeth a negeseuon eraill - maent i gyd yn addo taliad mawr ond, wrth gwrs, mae magl, sef y ffi rydych yn ei thalu ymlaen llaw.

Mae canlyniadau'r sgamiau hyn i unigolion a'u teuluoedd a'u dibynyddion yn ddifrifol iawn. Mae llawer o bobl yn teimlo o dan fygythiad ac yn pryderu am eu diogelwch personol, mae'n cael effaith niweidiol ar iechyd a lles, a gall y goblygiadau ariannol fod yn drychinebus.

Sut rydym ni'n amddiffyn pobl rhag sgamiau

Yr ydym wedi creu a datblygu prosiect newydd arloesol a fydd yn gwrthweithio pla sgamiau a chamdriniaeth ariannol.

Menter amlasiantaeth yw'r Cynllun Diogelu rhag Camfanteisio Ariannol (FESS), a sefydlwyd i ganfod ac atal achosion o gamfanteisio'n ariannol ar bobl agored i niwed gan ofalwyr, aelodau o'r teulu, troseddwyr carreg drws, twyll drwy'r post, a sgamiau ffôn ac e-bost.

Mae'r cynllun yn darparu sail ar gyfer ein portffolio cyfredol o fesurau, ac yn eu cyfuno, er mwyn eich amddiffyn rhag sgamiau a hybu iechyd, llesiant ac annibyniaeth.

Mae'r mesurau hyn yn cynnwys:

  • Ymweliadau ar sail gwybodaeth gan Ganolbwynt Sgamiau'r Bwrdd Cenedlaethol Safonau Masnach (NTSB)
  • Gwasanaeth atal a monitro galwadau ffôn digroeso TrueCall
  • Rhaglen hyfforddi'r NTSB i staff y Post Brenhinol
  • Parthau Dim Galw Heb Wahoddiad
  • Ymgyrchoedd ymwybyddiaeth ac addysgu defnyddwyr
  • Ymyriadau cyngor i ddefnyddwyr agored i niwed
  • Rhaglen addysg/llythrennedd ariannol Moneywise
  • Ymyriadau dyled a iechyd meddwl
  • Protocolau diogelu gan y gwasanaethau ariannol a'r sector cyhoeddus/sector preifat/trydydd sector
  • Mapio ar sail gwybodaeth / proffilio fforensig

Mae FESS hefyd yn creu perthnasoedd gwaith rhwng gwasanaethau gofal cymdeithasol, diogelu'r cyhoedd a'r sector preifat, er mwyn estyn y gefnogaeth a roddir i ddioddefwyr a darparu ymateb amlddisgyblaeth i sicrhau ymyriadau mwy cynhwysfawr.

Fel rhan o ymyrraeth Safonau Masnach, gallwn gyflenwi a gosod dyfais atal galwadau digroeso am ddim a monitro eich llinell ffôn, ymyrryd os byddwch chi'n wynebu anawsterau dyled a iechyd meddwl, neu greu Parth Masnachu Cyfyngedig yn eich cymdogaeth os gallech chi, neu bobl eraill agored i niwed, fod yn debygol o wynebu troseddu ar garreg y drws.

Ar y llaw arall, gall ein cydweithwyr Gofal Cymdeithasol gyflwyno ymyriad sy'n ymdrin ag effaith iechyd, seicolegol neu ymddygiadol y camfanteisio arnoch chi, os ydych wedi dioddef.

Gall asiantaethau neu sefydliadau eraill - er enghraifft arbenigwyr ar ddyledion a budd-daliadau lles - ymwneud â'r sefyllfa i ymdrin â phroblemau ariannol dilynol a ddigwydd yn sgil y camfanteisio.

Mae FESS wedi cael ei gymeradwyo gan Barclays a Halifax, ac mae pob un o'u canghennau yn Sir Gaerfyrddin yn aelodau o'r cynllun.

Drwy weithio gyda'r banciau, rydym wedi dod yn ymwybodol o sawl dioddefydd oedd heb eu nodi'n flaenorol, ac ataliwyd degau o filoedd o bunnoedd rhag cael eu tynnu o gyfrifon banc cwsmeriaid. Rydym bellach yn cefnogi'r dioddefwyr hyn ac yn gweithio i sicrhau nad ydynt yn cael eu targedu eto.

Os ydych yn credu eich bod yn cael eich targedu gan sgamiau drwy lythyr, galwad ffôn, y cyfrifiadur neu negeseuon testun, rhowch wybod inni ar unwaith, e-bostiwch safonaumasnach@sirgar.gov.uk.