Cynllun Buddiannau Lleol

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/11/2018

Gallwch gael gostyngiadau gan fusnesau lleol yn eich ardal chi. Mae ein Cynllun Manteision ar gael i’r holl weithwyr. Mae modd ichi arbed arian wrth brynu’r pethau a brynwch o ddydd i ddydd, a llawer o bethau eraill. Peidiwch â cholli’r cynigion diweddaraf sydd ar gael ichi heddiw.

Nodwch "Cyngor Sir Caerfyrddin" wrth archebu eich gostyngiad ac yna, wrth dalu dangoswch y garden adnabod/slip cyflog diweddar a roddwyd ichi gan y Cyngor Sir (oni nodir yn wahanol). Hefyd mae croeso i fusnesau gysylltu â ni er mwyn bod yn rhan o’r cynllun. I gael rhagor o fanylion anfonwch neges e-bost at RhMEvans@sirgar.gov.uk neu ffoniwch 01267 224456.

 •   All categories

6 Hub Barbers

Gostyngiad o 10% yn '6 Hub Barbers' Llanelli neu Gorseinon. Mae'n rhaid i staff ddangos carden adnabod y Cyngor/rhif gweithiwr neu slip cyflog wrth archebu er mwyn cael y gostyngiad....

 • Trin gwallt a harddwch

A & A Car Service

Mae A&A Car Service Centre yn Llanelli wedi bod yn gofalu am anghenion y cwsmeriaid boed yn MOT, gwasanaeth, teiars, breciau, gwaith cyffredinol, atgyweiriadau, gwaith diagnosteg a gwaith ar gorff cerbydau am fwy na deng mlynedd. Mae ein tîm bob amser yn hapus i helpu hen gwsmeriaid a chwsmeriai...

 • Moduro

Adara Hair and Beauty, Hendy

 • Trin gwallt a harddwch

Alliance Therapy, Caerfyrddin

Therapïau Cyfannol a Naturiol ar gyfer pob problem iechyd yn Alliance Therapy, Caerfyrddin. Gofal Iechyd naturiol....

 • Therapïau

Aspirations Outdoor Adventures, Caerfyrddin

Busnes newydd sy'n cynnig gweithgareddau awyr agored yng Nghaerfyrddin....

 • Diwrnodau mas

Beiciau Hobbs / Cycles

 • Y cynllun beicio i'r gwaith

Bierspool Cycles

 • Y cynllun beicio i'r gwaith

Blodau Elli, Llanelli

Gwerthwr blodau ym Marchnad Llanelli...

 • Siopa

Caban Sgïo Mynydd Hyfryd

Cewch ostyngiad o 10% ar bris llety unrhyw wyliau mewn caban ar wefan www.chalets-meribel.co.uk.  Yn berthnasol i chi a'ch grŵp.  I fod yn gymwys, cysylltwch â ni gan atodi ciplun o'ch Carden Adnabod....

 • Gwyliau

Canolfan Addysg Kip McGrath, Llanelli

Gwersi personol, proffesiynol gan gynnwys: Darllen a Deall, Ysgrifennu a Sillafu, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth....

 • Addysg

Canolfan Gwlyptir Llanelli

Gallwch fwydo'r ŵydd brinnaf yn y byd â llaw, gweld ein fflamingos lliwgar, hela pryfed neu bilcota mewn pyllau, mwynhau gwylio adar o'n cuddfannau a mynd am dro o amgylch y warchodfa i weld ieir bach yr haf, gweision y neidr a mwy!...

Parkdean Resorts

£1,000 oddi ar berchenogaeth cartref gwyliau ym Mharc Gwyliau Bae Caerfyrddin....

 • Gwyliau

Cawdor Cars, Caerfyrddin a Llanelli

Ar gael i bob Aelod Unsain....

 • Moduro

Celtic Laser Ltd 

Cwmni Tag Laser Awyr Agored, Gweithgaredd Ymladd Symudol....

 • Diwrnodau mas

Chwaraeon a Hamdden Actif

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o g...

Circulon

Mae Circulon yn cynnig amrywiaeth o offer coginio safonol nad ydynt yn glynu â gwarant gydol oes....

 • Siopa

Cotswold Outdoor Ltd, Caerfyrddin

Rydym yn stocio ystod wych o nwyddau gan y brandiau awyr agored amlycaf yn cynnwys The North Face, Osprey, Berghaus, Mountain Equipment a Rab. Hefyd rydym yn cynnig gwasanaeth ffitio esgidiau/sachau teithio arbenigol, nosweithiau prynu, a sgyrsiau ynghylch offer....

 • Siopa

County Cycles

 • Y cynllun beicio i'r gwaith

Dex Man Van, Llundain

Cwmni rhyngwladol o Lundain yw Dex Man Van Company sy'n cynnig gwasanaethau dyn â fan ledled Ewrop a'r Deyrnas Unedig. Mae ein gwasanaethau yn cynnwys, symud tŷ, symud swyddfa, pacio bocsys, storio....

 • Y cartref

Parc a Chastell Dinefwr

Gwarchodfa natur, plasty hanesyddol a pharc wedi'i dirweddu o'r ddeunawfed ganrif lle mae parc ceirw canoloesol. Mae Dinefwr, bro hudolus o rym a dylanwad ers 2,000 o flynyddoedd a mwy, yn lle eiconig yn hanes Cymru. Mae Plas Dinefwr yn cynnig profiad ymarferol â naws 1912 i ymwelwyr. Mae'r arddango...

 • Diwrnodau mas

E-Bikes Direct

 • Y cynllun beicio i'r gwaith

Eden's Beauty Salon

Mae Eden's Beauty Salon Ltd wedi cael ei sefydlu yn Llanelli ers 1994. Mae pob un o'r therapyddion harddwch wedi cael eu hyfforddi'n lleol ac yn hollol gymwys gydag o leiaf 7 mlynedd o brofiad....

 • Trin gwallt a harddwch

Edwards Holidays

Mae Edwards Coaches yn fusnes teuluol wedi'i hen sefydlu sydd wedi ennill gwobrau. Mae'n un o brif gwmnïau teithio Cymru sydd â hanes o arloesi ers 1925. Dros 90+ o flynyddoedd yn y diwydiant teithio, rydym wedi sefydlu cysylltiadau arbennig gyda'r gwestai teulu a'r gwestai annibynnol gorau ledled...

 • Gwyliau

Edwards Holidays (MSC Cruises)

Mae gan MSC Cruises wybodaeth helaeth am y môr, diolch i dros 300 mlynedd o brofiad o fordeithio. Fel cwmni mordeithio preifat, mae'n amlwg o'r eiliad y byddwch yn camu ar y llong fod MSC Cruises yn cynnig popeth sydd ei angen i sicrhau eich bod yn creu atgofion ar eich gwyliau y byddwch chi a'ch t...

 • Gwyliau

EE

Rydych yn gymwys (a'ch ffrindiau a'ch teulu - gyda hyd at bump côd defnydd sengl ar gael fesul gweithiwr) i gael ddisgownt o 20% oddi ar eich rhent llinell misol ar gynlluniau ffôn, llechen, SIM yn unig neu fand eang symudol EE. Dyma sut i gael mynediad i'ch côd disgownt: Mae Cyngor Sir Caerfyrd...

 • Siopa

Fabric House, Castellnewydd Emlyn

Mae Fabric House yn llawn defnyddiau ar gyfer celfi yn bennaf. Rydym hefyd yn gwerthu mwslin, cotwm caerog, calico, PVC, amrywiaeth o leinin llenni, manion gwnïo a chyflenwadau clustogwaith. Rydym yn gwerthu polion a thraciau....

 • Y cartref
 • Siopa

G Photography

Mae Gphotography wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y pum cwmni tynnu lluniau priodas gorau yng Ngorllewin Cymru am y ddwy flynedd diwethaf yn olynol yng Ngwobrau Priodas Cenedlaethol Cymru. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn rhoi blaenoriaeth i'n cleientiaid ac yn tynnu lluniau arbennig iaw...

 • Ffilm a ffotograffiaeth

Get Van

...

 • Y cartref

GetGeared

GetGeared yw'r gwerthwr ategolion beiciau modur annibynnol mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Ewch i'n gwefan er mwyn dewis o'r helmedau, y menig, yr esgidiau a'r dillad diweddaraf. Gallwn ni eich helpu boed yn eitemau bargen neu'n frandiau beiciau enwog. Yn ogystal, os ydych yn gwario £25, caiff eich eitem...

 • Moduro

Harbour Light Therapy

Seicotherapi a chwnsela yn Sir Gaerfyrddin a'r cyffiniau. Darperir gwasanaeth mewn perthynas â materion megis anhwylderau gorbryder, iselder, rheoli straen, ac ymlacio gan gynnwys technegau ymwybyddiaeth ofalgar. Ewch i'r wefan am ragor o fanylion....

 • Therapïau

Heatpro

 • Y cartref

J & J Motors

Mae un o gwmnïau ceir teuluol yn arwain De-orllewin Cymru, gyda dros 30 mlynedd o brofiad, mae ein ffocws ac ymroddiad i boddhad cwsmeriaid wedi gyrru ein twf a llwyddiant parhaus....

 • Moduro

Lee Buxton, Peintiwr ac addurnwr

Peintiwr ac addurnwr sy’n gweithio o Gaerfyrddin ond sy’n cwmpasu Sir Gâr gyfan a thu hwnt....

 • Y cartref

Plas Llanelly

Cewch wybod mwy am y teulu Stepney a sut y bu iddynt liwio’r dref a thirwedd ddiwydiannol De Cymru, a chlywed am y straeon ‘ni a nhw’ gwarthus....

 • Diwrnodau mas

Lush bubbles, Llanelli

Mae ein cynnyrch yn cynnwys sebonau cartref, bomiau bath a fizzers, bagiau llaw, esgidiau, Make-a-Bear a chertiau losin hen ffasiwn i'w llogi ar gyfer priodasau a phen-blwyddi, digwyddiadau ffurfiol ac anffurfiol....

 • Siopa

Mossies, Llanelli a Chaerfyrddin

Ffasiwn menywod, bagiau llaw, sgarffiau a gemwaith....

 • Siopa

Music HQ

Rydym yn darparu adloniant o’r safon uchaf i gannoedd o briodasau a digwyddiadau ledled De Cymru, y De-orllewin a thu hwnt, bob blwyddyn....

 • Adloniant

My-Picture.co.uk

Gall staff bellach dderbyn gostyngiad o 15% yn ychwanegol oddi ar yr holl brintiau cynfas yn my-picture.co.ukMae my-picture.co.uk yn arbenigo mewn cynhyrchu addurniadau o ansawdd uchel wedi'u teilwra ac anrhegion ar ffurf ffotograffau...

 • Siopa

Oreknot Creative Hub

Mae canolfan 'OreKnot Creative Hub' yng nghanol Caerfyrddin ac mae'n cynnig ystod o gyrsiau sy'n amrywio o Gymorth Cyntaf a Diogelwch Bwyd i grefftau arbenigol fel Turnio Pren ac Uwchgylchu. Dan arweiniad tîm rhagorol o hyfforddwyr mae OreKnot yn cynnig cyfleusterau a dysgu o ansawdd gwych am brisia...

 • Addysg

Oriel Myrddin

Mae siop Oriel Myrddin yn stocio darnau arbennig iawn gan wneuthurwyr o'r radd flaenaf o Gymru, y DU a thu hwnt gan gynnwys gemwaith, cerameg, tecstilau a gwydr. Wedi'u dylunio a'u gwneud yn hardd, maent yn unigryw, yn ddymunol, yn gasgladwy, ac yn berffaith fel anrheg arbennig. Mae'r Oriel hefyd...

 • Siopa

Peruse, Llanelli

Dillad merched...

 • Siopa

Prestige

Mae Prestige yn cynnig ystod eang o offer coginio, offer trydan, eitemau trydan, sosbenni pwysedd, offer, teclynnau a nwyddau pobi....

 • Siopa

PreventaPest Limited

Rydym yn fusnes teuluol yn Sir Gaerfyrddin sy'n cynnig ystod lawn o wasanaethau rheoli plâu, gan gynnwys: Rheoli Cnofilod Rheoli Picwns Rheoli Gwahaddod Rheoli Chwain Rheoli Adar Rheoli Llau Gwely a llawer, llawer mwy Mae ein holl dechnegwyr wedi'u hyfforddi a'u hyswirio'n llawn i gyflawn...

 • Y cartref

Rhoddion wedi'u personoli - TwoBeeps

Gall staff y Cyngor bellach gael gostyngiad o 12% wrth wario o leiaf £20 ar roddion wedi'u personoli gan TwoBeeps www.TwoBeeps.co.uk...

 • Siopa

Saul Cass y Gemydd

Busnes gemydd teuluol yn Llanelli yw Saul Cass, y Gemydd ac mae wedi’i sefydlu yn y dref ers dros 90 mlynedd....

 • Siopa

Shop Forever Products

Dosbarthwr annibynnol yn gwerthu nwyddau iechyd a harddwch Forever Living....

 • Trin gwallt a harddwch
 • Siopa

Siop ffasiwn Blue Banana

Blue Banana yw un o'r siopau ffasiwn amgen mwyaf yn y DU, gyda phresenoldeb enfawr ar-lein yn ogystal â 12 o siopau stryd fawr....

 • Siopa

Snowtrax

Siop ar-lein ydym ni sy'n arbenigo yn yr offer sgïo ac eirfyrddio diweddaraf gan y brandiau mwyaf poblogaidd megis Salomon, K2, Burton, Bonfire a mwy....

 • Siopa

Solarfit

Paneli haul, paneli ffotofoltäig a dŵr twym thermol....

 • Y cartref

Spicers of Hythe

Basgedi Bwyd a Diodydd moethus drwy gydol y flwyddyn....

 • Bwyd a diod
 • Siopa

The Optic Shop

Mae gan The Optic Shop gyfres o siopau ledled De Cymru, gan gynnwys canghennau lleol yng Nghaerfyrddin ac Abertawe....

 • Siopa

Tile Giant

 • Siopa
 • Y cartref

Vodafone

Arbedwch hyd at 15% ar eich bil misol drwy gynllun Mantais Vodafone.Mae modd defnyddio eich côd disgownt ddwywaith, felly gallwch ei rannu ag un o’r teulu neu ffrind....

 • Siopa