Cymunedau yn Gyntaf

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/11/2017

Os ydych yn byw yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf gallwch gael cymorth ychwanegol i ddod o hyd i waith. Mae tîm Sgiliau Ariannol, Sgiliau Cyflogaeth a Sgiliau Digidol (FEDs) Cymunedau yn Gyntaf yn cynnig cymorth RHAD AC AM DDIM ym mhob un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf. Rydym yn gweithio yn ardaloedd Rhydaman, Bigyn 4, Felin-foel, Glanymôr/Ty-isha, Hengoed, Lliedi, Llwynhendy a Thrimsaran.

Rydym yn cynnig cymorth er mwyn gwella eich sgiliau sylfaenol o ran llythrennedd a rhifedd a hynny mewn grŵp, mewn lleoliad cymunedol cyfeillgar.

Os oes angen cymorth arnoch i ddefnyddio cyfrifiadur neu i fynd ar-lein, gallwn eich helpu. Beth am wella eich CV gyda Chymhwyster City & Guilds Lefel Mynediad 3 mewn Sgiliau Ar-lein Sylfaenol i ddefnyddwyr TG neu dechreuwch gyda chwrs Sgiliau TG Sylfaenol, 4 wythnos, ar gyfer dechreuwyr. Mae cyrsiau cyfrifiadurol yn cael eu cynnal ledled yr ardal.

Dydd Amser Lleoliad
Dydd Mawrth 09:30 - 12:00 Llyfrgell Llanelli, Llanelli
Dydd Mawrth 13:30 - 16:00 Y Ganolfan Ddysgu, Hen Ysgol Plant Bach y Morfa, Stryd Newydd, y Morfa
Dydd Mercher 09:30 - 12:00 Pantyffynnon Partnership Centre, Unit 5, Pantyffynnon
Dydd Iau 09:30 - 12:00 Canolfan Adnoddau Felin-foel, Caeau Chwarae'r Brenin Siôr, Felin-foel
Dydd Iau 13:30 - 16:00 Canolfan Adnoddau Felin-foel, Caeau Chwarae'r Brenin Siôr, Felin-foel
Dydd Gwener 09:30 - 12:00 Canolfan Adnoddau Felin-foel, Caeau Chwarae'r Brenin Siôr, Felin-foel

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unigolion nad ydynt mewn cyflogaeth ar hyn o bryd ac sy'n dymuno gwella eu sgiliau cyflogadwyedd. Mae'r sesiwn yn cynnwys clustnodi disgwyliadau cyflogwyr, y sgiliau sydd eu hangen i allu cael gwaith, a gwisgo i greu argraff. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle ichi ehangu eich gwybodaeth a datblygu eich sgiliau er mwyn cael gwaith.

Mae GC@communitiesfirst, sef Clwb Amcanion Cymunedau yn Gyntaf yn Glwb Gwaith RHAD AC AM DDIM a gynhelir mewn mannau cynnal hawdd eu cyrraedd ac mae'n cynnig amrywiaeth o gymorth. Os oes arnoch angen creu neu ddiweddaru CV, ymgeisio am swydd ar-lein neu lenwi ffurflen gais, gall y tîm eich helpu. Gallwn hefyd ddarparu sesiynau TG sylfaenol i'ch helpu i ddefnyddio'r rhyngrwyd a bod yn hyderus wrth ddefnyddio Paru Swyddi ar-lein (Universal Jobmatch).

Dydd Amser Lleoliad
Dydd Llun 13:30 - 16:00 Llyfrgell Llwynhendy, Heol Elfed Llwynhendy
Dydd Mawrth 09:30 - 12:00 Llyfrgell Llanelli, Llanelli
Dydd Mawrth 13:30 - 16:00 Y Ganolfan Ddysgu, Hen Ysgol Plant Bach y Morfa, Stryd Newydd, y Morfa
Dydd Mercher 13:30 - 16:00 Canolfan Partneriaeth Pantyffynnon, Uned 5, Pantyffynnon
Dydd Gwener 09:30 - 12:00 Canolfan Adnoddau Felin-foel, Caeau Chwarae'r Brenin Siôr, Felin-foel

A ydych yn 16–24 oed ac yn chwilio am waith? Mae clwb Cychwyn Arni yn rhoi cyfle i bobl ifanc 16–24 oed gael mynediad i holl swyddi gwag diweddaraf Twf Swyddi Cymru a chyfleoedd gwaith eraill sydd ar gael yn lleol, yn ogystal â gwybodaeth a chyngor ynghylch amrywiaeth o yrfaoedd, cyrsiau, cyfleoedd hyfforddiant a phrentisiaethau.  

Bydd staff wrth law i gynnig gwybodaeth ac arweiniad ynghylch paratoi at gyfweliadau swyddi a chwestiynau cyffredin mewn cyfweliadau, ynghyd â rhoi cyngor ynghylch chwilio am swydd, llenwi ffurflenni cais, a llunio CV.

Mae'r clybiau'n cael eu cynnal mewn dau fan cynnal gwahanol bob wythnos:

 • Dydd Mercher, 2pm – 4pm yn y Festri, Stryd Cowell, Llanelli
 • Dydd Gwener, 11am – 1pm yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Felin-foel, Heol Ynyswen, Felin-foel, Llanelli.

Mae'r rhaglen, Ffit i Gyflogi, yn her 10 wythnos a ddarperir gan raglen Cymunedau yn Gyntaf. Mae'r rhaglen yn rhoi cyfle i bobl ifanc, 16–24 oed, o ardal clwstwr Sir Gaerfyrddin gymryd rhan mewn gweithgareddau a fydd yn hybu eu hyder, eu sgiliau, a'u hiechyd cyffredinol, drwy gyfuniad o weithgarwch corfforol a dysgu, er mwyn gwella eu siawns o gael gwaith.

Caiff y rhai sy'n cymryd rhan y cyfle i wella eu sgiliau cyfathrebu a'u sgiliau gweithio mewn tîm, yn ogystal â chyfle i ennill cymwysterau a dyfarniadau achrededig. Bydd cymorth a mentora ar gael yn ystod y cyfan, gyda chymhellion i annog pobl i gymryd rhan yn ystod y 10 wythnos. Hefyd bydd cyfleoedd i'r rhai sy'n cymryd rhan wirfoddoli mewn digwyddiadau a mynychu lleoliad profiad gwaith i gael profiad hanfodol ac i hybu'r sgiliau sydd ganddynt eisoes.

Rydym yn rhaglen hyfforddiant a chyflogaeth a all eich helpu i gael gwaith cynaliadwy. Mae gennym dîm o fentoriaid sy'n gwneud gwaith un ag un â chleientiaid ac sy’n cynnig cymorth dwys er mwyn goresgyn rhwystrau.

Mae gan Raglen Esgyn lawer o gyfleoedd ichi fanteisio arnynt. Gallwn gynnig hyfforddiant sy'n gysylltiedig â gwaith, lleoliadau Profiad Gwaith gyda chyflogwyr cenedlaethol, llunio CV, ffug-gyfweliadau a chymorth parhaus i sicrhau eich bod yn llwyddo.

Os ydych yn byw ar aelwyd lle nad oes neb yn gweithio, a hynny yn un o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gallech fod yn gymwys i gael y cymorth sydd ar gael. I gael gwybod rhagor, ffoniwch 01554 744307 i gael sgwrs ag un o'r tîm.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer unigolion sydd eisiau gwella eu sgiliau hanfodol yn y cartref. Bydd y sesiynau'n trafod y sgiliau ymarferol a domestig sydd eu hangen er mwyn cynnal cartref mewn ffordd effeithiol gan gynnwys coginio, sgiliau sylfaenol o ran crefftau'r cartref, garddio, smwddio, gwnïo, gofal personol a chynllunio ariannol sylfaenol. Bydd y cwrs yn rhoi cyfle ichi ehangu eich gwybodaeth a datblygu eich sgiliau er mwyn cynnal eich cartref teuluol.

A oes arnoch angen cymorth â Dyled neu Fudd-daliadau? Mae cyngor a chymorth cyfrinachol ar gael drwy apwyntiad mewn amrywiol fannau ledled ardal Cymunedau yn Gyntaf. Gallwn gynghori ynghylch benthyciadau diwrnod cyflog, gorchmynion gostwng dyled, gwybodaeth ynghylch PayPlan a’ch cynorthwyo i reoli eich dyled yn effeithiol.

Gallwn roi cymorth ichi o ran llunio cyllideb fisol; gwneud cais am fudd-daliadau, cyfrifiadau Mewn Gwaith, Gwell eich Byd, a pharatoi at y Credyd Cynhwysol. Beth am roi trefn ar eich materion ariannol yn 2015! Y cam cyntaf yw ichi drefnu apwyntiad; rydym yma i'ch helpu! Mae ein gweithdai Sgiliau Ariannol newydd ar gael bellach i breswylwyr a grwpiau yn y clwstwr. Mae'r gweithdai'n ymdrin â phynciau megis deall dyled, creu cyllideb siopa/effeithlonrwydd ynni a bancio, cynilion a chael benthyg arian.

Rydym yn darparu cyfle i unigolion gael mynediad i ddysgu ac ennill cymwysterau sy'n gallu gwella eu cyfleoedd o ran cael gwaith neu gael mynediad i addysg bellach.

Mae ein holl gyrsiau yn rhad ac am ddim ac yn cael eu cynnal yn anffurfiol. Gallwn hefyd helpu â chostau gofal plant a theithio.

Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyrsiau sy'n cynnwys:

 • Menter Busnes
 • Adwerthu
 • Croesogarwch/Lletygarwch
 • Gofal Plant
 • Cymorth Cyntaf
 • Bwyd a Hylendid
 • Iechyd a Diogelwch yn y diwydiant Adeiladu
 • Marchnata
 • Cyflwyniad i Ofal Cymdeithasol a Diogelu