Cefnogi staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol

Diweddarwyd y dudalen ar: 29/01/2019

Rydym yn gwbl ymrwymedig i gyfle cyfartal a hybu amrywiaeth. Rydym yn gwerthfawrogi’r holl staff ni waeth beth fo’u cyfeiriadedd rhywiol. Ar ben hynny, rydym yn amcanu at greu amgylchedd lle mae’r holl staff, beth bynnag fo’u rhywioldeb, yn teimlo’u bod yn cael eu croesawu a’u gwerthfawrogi i’r un graddau, a lle nad yw ymddygiad homoffobaidd ac ymddygiad gwahaniaethol arall yn cael ei oddef.

Yr hyn y mae’r Gyfraith yn ei ddweud

Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae pobl â chyfeiriadedd rhywiol gwahanol yn cael eu gwarchod rhag gwahaniaethu. Dan y Ddeddf, mae’n anghyfreithlon gwahaniaethu ar sail cyfeiriadedd rhywiol gwirioneddol neu ganfyddedig rhywun. Mae’r Ddeddf hefyd yn gwahardd gwahaniaethu yn erbyn rhywun oherwydd ei gysylltiad â rhywun sy’n lesbiaidd, yn hoyw neu’n ddeurywiol. Mae hyn yn berthnasol i’r holl gyflogwyr.

Yn 2013 fe wnaeth y Ddeddf Priodas (cyplau o’r un rhyw) ymestyn priodas i bartneriaid o’r un rhyw yng Nghymru a Lloegr. Mae’r Ddeddf Partneriaethau Sifil (2005) yn creu hawliau sy’n cyfateb i briodas fel bod cyplau o’r un rhyw yn gallu cofrestru eu priodas sifil.

Mae’r gyfraith yn dweud bod gan gyflogai sydd mewn partneriaeth sifil:

 • Hawl i gymryd enw ei bartner
 • Yr un hawliau â chyplau gwahanrywiol priod dan hawliau Perthynas Agosaf
 • Hawliau mewn perthynas â phlant ei bartner
 • Rhai hawliau mewn perthynas â threth, gan gynnwys yr un hawliau etifeddiaeth â chyplau gwahanrywiol priod
 • Hawliau pensiwn
 • Hawl i rai budd-daliadau lles
 • Hawl i’r un “mân fanteision” a buddion yn y gwaith â chyplau priod
 • Absenoldeb mabwysiadu, tadolaeth a thai

Pa gymorth sydd ar gael yn lleol?

Mae gennym ystod o bolisïau, gwasanaethau a rhwydweithiau sy’n gysylltiedig â chydraddoldeb ac amrywiaeth i gefnogi’r holl staff gan gynnwys cyflogeion lesbiaidd, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol yn y gwaith. Mae’r rhain yn cynnwys: 

 • Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Canllawiau Safonau Ymddygiadol
 • Ymgynghorwyr Adnoddau Dynol ac Iechyd Galwedigaethol

Mae nifer o Grwpiau a Llinellau Cymorth ar gyfer Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol sy’n hygyrch dros y Rhyngrwyd neu drwy wasanaethau lleol ar gyfer Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol.