Recriwtio graddedigion

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/03/2020

Rydym yn sylweddoli bod pobl ddawnus, ymroddedig i'w cael a fydd, o gael y cyfle, yn dod yn swyddogion proffesiynol yn y dyfodol. Rydym yn awyddus i gynnig cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu mewn rolau galwedigaethol penodol yn y sefydliad.

Bydd pob llwybr yn cynnig cyfuniad o ddysgu trwy gael profiad ymarferol a chyfle i astudio a chael achrediad proffesiynol. Yn ogystal, bydd cyfle i ddysgu a datblygu trwy gyrsiau seminarau a gweithdai mewnol ac allanol, e.e. cael eich mentora gan uwch reolwyr a datblygu sgiliau rheoli a chyfathrebu.

Yn eich swydd gallwch ddisgwyl cymryd rhan ym mhob agwedd ar waith eich tîm - er enghraifft, aseiniadau sy'n ymwneud â phrosiectau, datrys problemau, gwaith dadansoddi ac ymchwil ynghyd â chymryd rhan mewn sesiynau briffio a chyfarfodydd mewnol ac allanol. Cewch gymorth bob amser gan eich rheolwr llinell a fydd yn eich helpu o ran eich datblygiad proffesiynol a bydd y cymorth a gewch gan eich cydweithwyr hefyd yn eich helpu i gamu ymlaen.

Tâl a buddion

Fe welwch mai prif fantais ein cyfleoedd i raddedigion yw cael hyfforddiant a chymwysterau proffesiynol cenedlaethol cydnabyddedig gyda chymorth ariannol gan y Cyngor, ond cynigir buddion eraill hefyd gan gynnwys:

  • Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
  • Gwyliau blynyddol ar sail eich gwasanaeth di-fwlch, fel y nodir isod (ynghyd ag 8 Gŵyl Banc y flwyddyn):
    • 0-4 mlynedd o wasanaeth - 26 diwrnod
    • 5-9 mlynedd o wasanaeth – 31 diwrnod
    • 10 mlynedd neu ragor o wasanaeth - 34 diwrnod
  • Gweithio oriau hyblyg a gwyliau oriau hyblyg
  • Defnyddio cyfleusterau Hamdden Sir Gaerfyrddin am bris gostyngol

Os yw'r cyfleoedd hyn i ddatblygu graddedigion yn apelio, ac os oes gennych y cymwysterau sylfaenol angenrheidiol, y cam nesaf yw cyflwyno cais. I'n helpu ni i brosesu eich cais yn effeithlon gofalwch eich bod yn nodi'n glir y llwybr hyfforddiant penodol y carech gynnig amdano.

Mae ceisiadau am Swyddi Graddedig ar gau ar hyn o bryd.