Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Technegydd Gwybodaeth a Technoleg

Cyflog: £21,575 - £22,369 (Gradd D)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 13/12/2022

Rydym am gyflogi Technegydd Technoleg Gwybodaeth (TG) i gynorthwyo’r Rheolwr TG o ddydd i ddydd gyda darparu a chynnal systemau technoleg gwybodaeth effeithiol ar draws yr ysgol. Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Neil Owen ar 01269 590527.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Gofal (Dydd) - Cartref Gofal Dolyfelin

Cyflog: £23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% pro-rata

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 03/01/2023

Mae bod yn weithiwr Gofal yn rôl werth chweil ac rydym yn chwilio am unigolion sy'n frwdfrydig, yn angerddol, sydd ag agwedd gadarnhaol ac sydd am wneud gwahaniaeth i fywydau'r bobl rydym yn eu cefnogi. Mae croeso i weithwyr gofal profiadol a'r rheiny sy'n newydd i ofal wneud cais.

Gwneud cais am y swydd hon

Swyddog Cwsmeriaid

Cyflog: £21,575 - £22,369 (Gradd D)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 14/12/2022

Ydych chi'n dda gyda phobl? Ydych chi'n mwynhau helpu eraill? Rydym yn chwilio am unigolion sy'n frwdfrydig, yn egnïol ac yn hunanysgogol, sy'n gallu addasu'n dda i unrhyw sefyllfa benodol wrth ddarparu gofal cwsmeriaid o ansawdd uchel.

Gwneud cais am y swydd hon

Cogydd a Gofal Symudol - (Ardal Caerfyrddin)

Cyflog: £23,263 - £26,425 (Gradd E) yn cynnwys 4% pro-rata

Cyflog: £12.05 - £13.69 (Gradd E) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 16/12/2022

Cyfle cyffrous i unigolion brwdfrydig, ymroddedig a hyblyg y bydd gofyn iddynt gynhyrchu prydau maethlon o ansawdd uchel ar draws amrywiol leoliadau. Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Helen Bailey - 07880 504069 / HBailey@sirgar.gov.uk

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwyydd Trethiant Lleol

Cyflog: £21,575 - £22,369 (Gradd D)

Swydd barhaol - amser llawn / Swydd dro dro - amser llawn

Dyddiad cau: 15/12/2022

Mae cyfle i unigolyn brwd ac ymroddedig weithio mewn maes prysur a thechnegol lle ceir cysylltiad helaeth â chwsmeriaid a lle mae gwaith tîm yn hanfodol bwysig. 2 swydd ar gael: 1 swydd parhaol / 1 swydd dros dro tan 31/03/2023.

Gwneud cais am y swydd hon

Swyddog Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyflog: £22,369 - £25,409 (Gradd E)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 14/12/2022

Ydych chi'n dda gyda phobl? Ydych chi'n hoffi cwrdd â phobl a chynnig help iddyn nhw? Rydym yn chwilio am unigolion cyfeillgar a brwdfrydig ac sydd â sgiliau cyfathrebu gwych i weithio yn y rôl hon sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chwsmeriaid.

Gwneud cais am y swydd hon

Rheolwr Gweithrediadau

Cyflog: £31,099 - £35,411 (Gradd H)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 14/12/2022

Rydym yn chwilio am Reolwr Gweithrediadau proffesiynol a phrofiadol i reoli gweithrediad dyddiol y gwesty a'r cyfleusterau cysylltiedig. Bydd hyn yn cynnwys rheoli tîm blaen tŷ, tîm cadw tŷ, tîm glanhau, cynorthwyydd cynnal a chadw a phorthorion nos.

Gwneud cais am y swydd hon

Gofalwr - Ysgol Llys Hywel

Cyflog: £22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% pro-rata

Swydd barhaol - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 09/12/2022

Mae'r disgyblion, y staff, y rhieni a'r llywodraethwyr yn bwriadu penodi person cydwybodol a hunan ysgogol a hoffai ddarparu rôl allweddol wrth gynnal safle ein hysgol, i sicrhau amgylchedd croesawgar a diogel ar gyfer cymuned yr ysgol gyfan.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 122 swyddi