Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

Gofynnir ichi ddarllen y nodiadau ynghylch Sut i ymgeisio ac ar ôl ichi ddod o hyd i’r swydd berffaith, ewch ati i gwblhau a chyflwyno ffurflen gais ar-lein. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i’n tudalen Cwestiynau cyffredin.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Glanhawr(aig) (Dros dro a Chyflenwi)

Cyflog: £20,258 - £20,258 (Gradd A) pro-rata

Cyflog: £10.50 (Gradd A) pro-rata

Achlysurol

Dyddiad cau: 28/02/2023

Mae gennym gyfleoedd gwaith dros dro ac achlysurol i gyflenwi yn achos absenoldeb o fewn y Gwasanaeth Glanhau dan Gontract i weithio naill ai'n unigol neu fel rhan o dîm. Mae gennym gyfleoedd glanhau mewn gwahanol sefydliadau ledled Sir Gaerfyrddin.

Gwneud cais am y swydd hon

Hyfforddai Graddedig (Strategaeth a Pholisi Gwastraff)

Cyflog: £21,968 - £21,968 (Graddedig)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 12/03/2023

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cynaliadwyedd a'r amgylchedd? Yna, beth am edrych ar y cyfleoedd i raddedigion Cyngor Sir Gâr. Mae rôl gyffrous ar gael yn yr is-adran Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff a fydd yn datblygu eich sgiliau a'ch profiad yn y maes hwn.

Gwneud cais am y swydd hon

Swyddog Perfformiad a Gwybodaeth

Cyflog: £27,852 - £32,020 (Gradd G)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 16/02/2023

Mae cyfle cyffrous ar gael i ymuno â'n tîm Perfformiad, Dadansoddi a Systemau sy'n ysgogi perfformiad ym mhob rhan o'r Adran Cymunedau. Byddai sgiliau craidd wrth echdynnu a dadansoddi data (gan ddefnyddio offer fel Microsoft Excel neu Power BI) yn fanteisiol.

Gwneud cais am y swydd hon

Athro/Athrawes / CPA - Ysgol Parc y Tywyn

Cyflog: £28,866 - £44,450 (MPS2 - UPS3)

Swydd dros dro - amser llawn

Dyddiad cau: 15/02/2023

Dymunir Pennaeth a Llywodraethwyr Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn i benodi athro/athrawes CPA ymroddgar, brwdfrydig a chymwys i’r swydd uchod. Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Gofal (Nos) - Llys y Bryn

Cyflog: £23,301 - £24,158 (Gradd D) yn cynnwys 8% pro-rata

Swydd barhaol - rhan-amser

Dyddiad cau: 24/02/2023

Mae bod yn weithiwr Gofal yn rôl werth chweil ac rydym yn chwilio am unigolion sy'n frwdfrydig, yn angerddol, sydd ag agwedd gadarnhaol ac sydd am wneud gwahaniaeth i fywydau'r bobl rydym yn eu cefnogi. Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Gwneud cais am y swydd hon

Clerc Gordaliadau

Cyflog: £21,575 - £22,369 (Gradd D)

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 19/02/2023

Rydym yn bwriadu llenwi swydd o fewn yr adran budd-daliadau, sef gwasanaeth rheng flaen sy'n gyfrifol am anfonebau a chasglu gordaliadau budd-daliadau sy’n dyledus i’r cyngor. Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Ann Thomas - AnThomas@sirgar.gov.uk

Gwneud cais am y swydd hon

Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)

Cyflog: £20,258 - £21,259 (Gradd A) pro-rata

Cyflog: £10.50 (Gradd A) pro-rata

Achlysurol

Dyddiad cau: 28/02/2023

Mae gennym gyfleoedd am swyddi dros dro ac achlysurol i weithio yn ystod absenoldeb mewn Ysgolion drwy Sir Gaerfyrddin. Mae ein horiau gwaith yn ddelfrydol i gyd-fynd ag ymrwymiadau teuluol a gwyliau ysgol. Nid oes angen profiad blaenorol am ein bod yn darparu hyfforddiant llawn.

Gwneud cais am y swydd hon

Swyddog Gweinyddol

Cyflog: £22,438 - £23,263 (Gradd D) yn cynnwys 4% Pro-rata

Swydd dros dro - yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: 24/02/2023

Rydym yn chwilio am berson brwdfrydig, trefnus ac egniol i ymuno â’n tim gweinyddol. Bydd disgwyl i chi fod yn gyfrifol am Adnoddau Dynol, Data, Absenoldeb Staff a Chyllid. Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Ceri Hopkins ar 01554759465/ Hopkinsc156@hwbcymru.net

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 106 swyddi