Diolch am eich diddordeb yn y swyddi gwag ar gyfer ein tîm arweinyddiaeth yng Nghyngor Sir Caerfyrddin.

width="500"

Croeso i Sir Gaerfyrddin ‐ sy'n un o'r siroedd mwyaf diogel, mwyaf prydferth a mwyaf bywiog yng Nghymru. Yn aml caiff y sir ei disgrifio fel microcosm o Gymru; mae ganddi arfordir trawiadol, trefi marchnad hanesyddol a threfi ôl-ddiwydiannol bywiog sydd wedi'u hadfywio.

Mae Sir Gaerfyrddin yn parhau ymysg rhai o'r lleoedd mwyaf diogel i fyw yn y wlad ac mae lefelau troseddau yn isel. Ymysg yr atyniadau yn y sir mae cae rasio Ffos Las, traethau Baner Las gan gynnwys traeth euraid Cefn Sidan, nifer o gyrsiau golff, Stadiwm Parc y Scarlets, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Llwybr Arfordirol y Mileniwm a'r cyfleuster Denu Twristiaid newydd sbon ar lan y môr ym Mhentywyn.

O fewn y 12 mis diwethaf, rydym wedi gweld cynnydd sydyn o ran cyflawni prosiectau adfywio uchel eu proffil a fydd, drwy weithio mewn partneriaeth, yn sicrhau buddion cynaliadwy i'r gymuned ehangach, gan gynnwys adfywio a chefnogi twf economaidd Canol Trefi. Mae'r rhain yn brosiectau blaenllaw cyffrous rydym yn hynod falch ohonynt.

Mae gan ein Gwasanaethau Iechyd gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu modelau gofal newydd a fydd yn trawsnewid ein gwasanaethau ar draws gwasanaethau acíwt a chymunedol. Mae gennym dros 9,000 o dai sy'n eiddo i'r cyngor a thrwy reolaeth ariannol ddarbodus rydym bellach yn cynllunio i adeiladu rhagor o dai i fodloni'r angen am dai lleol ac arbenigol. Rydym wrthi'n datblygu prosiect cyffrous ac uchelgeisiol gwerth miliynau o bunnoedd, sef datblygiad Pentre Awel, a fydd yn creu swyddi a thai yn ogystal â chyfleusterau ymchwil feddygol a gofal iechyd o'r radd flaenaf.

Mae ein timau ymroddedig o fewn Addysg, Plant a Theuluoedd yn gweithio'n ddiflino i sicrhau bod gan bob plentyn fynediad i addysg o ansawdd uchel, gofal cefnogol, a chyfleoedd ar gyfer twf. Yn Sir Gaerfyrddin, credwn fod buddsoddi yn ein pobl ifanc yn fuddsoddiad yn nyfodol ein cymuned, ac rydym wedi ymrwymo i roi'r cymorth, yr arweiniad a'r adnoddau y mae eu hangen arnynt i ffynnu.

I'r person cywir, mae hwn yn gyfle gwych o ran gyrfa. Rydym yn hynod uchelgeisiol ar gyfer Sir Gaerfyrddin a dyma'ch cyfle i ymgymryd â rôl arwain a fydd yn hanfodol i weld bwriadau da yn troi'n ganlyniadau gwych.

Am le gwych i fyw ynddo, i weithio ynddo, ac i ymweld ag ef, beth am Sir Gaerfyrddin?

Yn gywir,
Y Cynghorydd Darren Price
Arweinydd y Cyngor

Wendy Walters Chief Executive

Mae Sir Gaerfyrddin yn un o'r awdurdodau mwyaf yng Nghymru ac yn ymfalchïo yn ei huchelgeisiau a'i gweledigaeth strategol feiddgar. Fel un o'r cyflogwyr mwyaf yn y Sir, mae cynnal ein henw rhagorol am ddarparu gwasanaethau o'r radd flaenaf i'n trigolion a bod yn gyflogwr o ddewis yn hynod bwysig inni.

Mae'r byd wedi newid yn sylweddol yn ystod y pedair blynedd diwethaf, ond mae rhai pethau'n aros yr un fath. Cryfder mwyaf Cyngor Sir Caerfyrddin o hyd yw ei bobl. Rydym yn dal i weithio gyda'n gilydd ac yn gofalu am ein gilydd, gan ddod yn gryfach ac yn fwy gwydn nag erioed. Rydym yn dal i ymdrechu bob dydd i fod y Cyngor y mae ein cymunedau ei angen ac yn ei ddisgwyl. Eich gwaith chi yw ein helpu i ddefnyddio'r cryfderau hyn, gweld y cyfleoedd, a chanolbwyntio'n well i sicrhau y gall ein trigolion ffynnu. Pan rydym yn dweud ein bod am wneud rhagor i'n trigolion, rydym yn golygu hynny.

Mae ein hymroddiad i ragoriaeth addysgol a lles plant yn sail i bopeth a wnawn. Mae'r rôl hon wrth wraidd ein taith tuag at ragoriaeth, a byddwch yn adeiladu ar sylfeini cadarn. Yn Gyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, gan adrodd yn uniongyrchol i'r Prif Weithredwr, byddwch yn goruchwylio gwasanaethau rhagorol a fydd yn hyrwyddo lles a llwyddiant addysgol pob plentyn a pherson ifanc yn y gymuned. Mae hwn yn gyfle i ymuno ag uwch-dîm hynod gydweithredol a bod yn rhan o feddylfryd arloesol ar draws ein portffolios amrywiol a chymhleth.

Fel uwch-arweinydd profiadol, gallwch sicrhau bod newid yn digwydd. Byddwch yn nodi cyfleoedd ac yn gweithio mewn ffordd sy'n canolbwyntio ar atebion ar draws yr holl bartneriaid a byddwch yr un mor gartrefol yn datrys problemau strategol yn ogystal â sicrhau bod gwasanaethau addysgol a gwasanaethau plant o ansawdd uchel yn cael eu darparu sy'n meithrin meddyliau ifanc ac yn cefnogi teuluoedd.

Yn gywir,
Wendy Walters                       
        

O ran lleoliad, mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig popeth. Mae mewn lleoliad delfrydol ar hyd coridor yr M4, felly gallwch deithio i brif ddinasoedd o fewn ychydig oriau, gan gynnwys Abertawe, Caerdydd a Chasnewydd, yn ogystal â Bryste, Birmingham a Llundain ymhellach i'r dwyrain - ac i'r gorllewin mae gennym gysylltiadau cystal ag Iwerddon drwy byrth Sir Benfro.

Rydym yn falch o'n harfordir hardd, o Foryd Byrri â golygfeydd dros Benrhyn Gŵyr, ar draws milltiroedd o dywod euraid a thraethau baner las, hyd at Bentywyn yn y gorllewin, sy'n enwog am ei dirwedd wastad ar gyfer rasio; a'n cefn gwlad o fryniau a phantiau sy'n ymestyn at y ffin â Sir Benfro, Ceredigion, Powys, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe, yn ogystal â chyrion gorllewinol ardal hyfryd Bannau Brycheiniog.

Fel un o awdurdodau lleol mwyaf Cymru, rydym wedi arwain rhaglen buddsoddi a datblygu uchelgeisiol sydd wedi darparu gwasanaethau o'r radd flaenaf i'n trigolion, ein busnesau a'n hymwelwyr. Mae'r rhain yn cynnwys stadia chwaraeon modern a chyrsiau golff gwych, Stadiwm Parc y Scarlets, a'r Gylchffordd Gaeedig Genedlaethol ym Mhen-bre ac mae'r atyniadau diwylliannol yn cynnwys theatrau a safleoedd hamdden, megis Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Cartref Dylan Thomas, Marina Porth Tywyn, Parc Arfordirol y Mileniwm a'r cyfleuster Denu Twristiaid newydd ar lan y môr ym Mhentywyn. Felly nid oes ryfedd bod economi twristiaeth Sir Gaerfyrddin yn ffynnu, gan ddod â mwy na £434 miliwn i'r sir y llynedd a chynyddu bob blwyddyn.

Mae Sir Gaerfyrddin yn sir wirioneddol ddwyieithog ac mae mwy o siaradwyr Cymraeg yn y sir na'r un sir arall yng Nghymru (tua 40% o'n 187,900 o drigolion, yn ôl Cyfrifiad 2021). Mae'r iaith yn rhan bwysig o'n hanes a'n diwylliant, a dyna pam rydym wedi ymrwymo'n gadarn i helpu pobl i fyw, gweithio a defnyddio gwasanaethau yn eu dewis iaith, gan ddefnyddio ein Strategaeth Sgiliau Iaith i'n helpu i gyflawni Safonau'r Gymraeg. Rydym yn cynnig amrywiaeth o opsiynau cefnogol a hyblyg i ganiatáu i'n staff ddysgu Cymraeg neu wella eu sgiliau. Os bydd angen, byddwn yn gweithio'n galed i'ch ysgogi a'ch ysbrydoli o ran eich sgiliau Cymraeg ac yn eich helpu i gyrraedd y lefel sy'n ofynnol ar gyfer y swydd hon. Gallwch ddarllen rhagor yma.

Rydym am ichi fwynhau gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin ac iddo roi boddhad mawr ichi. Mae ein gweithwyr wrth wraidd y gwasanaethau rydym yn eu darparu i'r gymuned ac maent yn ein helpu i gyflawni ein huchelgeisiau. Rydym yn cynnig gwahanol fuddiannau a threfniadau gweithio i gynorthwyo gweithwyr yn eu bywyd gwaith a’u bywyd personol. Gweld beth rydym yn ei gynnig.

Crynhoir gweledigaeth y Cyngor yn y datganiad canlynol:

Datblygu Sir Gaerfyrddin gyda'n gilydd: Un Cyngor; Un Weledigaeth; Un Llais

Mae ein hamcanion llesiant yn canolbwyntio ar y canlynol: Galluogi ein plant a'n pobl ifanc i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd (Dechrau'n Dda); Galluogi ein preswylwyr i fyw a heneiddio'n dda (Byw a Heneiddio'n Dda), Galluogi ein cymunedau a'n hamgylchedd i fod yn iach, yn ddiogel ac yn ffyniannus (Cymunedau Ffyniannus), i foderneiddio a datblygu ymhellach fel Cyngor gwydn ac effeithlon (Ein Cyngor).

Darllenwch ragor yn Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor

Mae ein Hadroddiad Blynyddol ar gyfer 2022-2023 yn archwilio ein cynnydd yn erbyn y Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd o ran adfywio'r sir, a fydd yn cynnwys creu swyddi newydd drwy chwe phrosiect trawsnewidiol mawr, gan ddarparu economi yn Sir Gaerfyrddin sydd ar 90% o lefel GVA cyfartalog y DU. Rydym yn un o bedwar awdurdod lleol yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe gwerth £1.3b, a bydd y Fargen Ddinesig yn creu 9,000 o swyddi dros gyfnod o 15 mlynedd. Bydd Sir Gaerfyrddin yn gweld manteision economaidd enfawr o ran seilwaith digidol, gweithgynhyrchu clyfar, ynni a llesiant. At hynny, mae ein cymunedau gwledig hefyd yn rhan annatod o'n twf lleol a bydd ymyriadau newydd cyffrous, megis y fenter Deg Tref, yn adfywio'r ardaloedd hyn.

Mae gweithio'n wahanol dros y pedair blynedd diwethaf wedi dysgu llawer i ni yn Sir Gaerfyrddin, drwy fuddsoddi yn ein seilwaith digidol a thrwy weithlu talentog ac ymroddedig, rydym yn gwybod y gallwn ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwych mewn ffyrdd ystwyth, gyda llawer o staff yn gweithio o bell. Mae ein cynnig Gweithio Hybrid yn croesawu'r hyn sydd wedi'i ddysgu a hoffem groesawu ceisiadau gan bobl sydd am fwynhau'r hyn sydd gan Sir Gaerfyrddin i'w gynnig a gweithio mewn ffordd hybrid. Yn hyn o beth, mae hon yn rôl allweddol yn y cyd-destun strategol a gweithredol a bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gydbwyso gweithio hybrid â'r angen am bresenoldeb gweladwy yn y gweithle.

Mae gweinyddiaeth wleidyddol bresennol y cyngor yn cynnwys:

GRŴP PLAID CYMRU  - 38
GRŴP LLAFUR  – 21
GRŴP ANNIBYNNOL  – 11
ANNIBYNNOL HEB GYSYLLTIAD  – 5

Byddwn yn cefnogi holl ddysgwyr Sir Gaerfyrddin. Byddwn yn sicrhau eu bod yn hapus, yn ddiogel ac yn ffynnu, gan gyflawni eu potensial personol a chymdeithasol a’u potensial o ran dysgu.
Bydd cyfeiriad Gwasanaethau Addysg yn y dyfodol yn canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr i ddod:
  • Yn ddysgwyr uchelgeisiol, galluog sy’n barod i ddysgu drwy gydol eu hoes.
  • Yn gyfranwyr mentrus, creadigol sy’n barod i chwarae eu rhan yn llawn yn eu bywyd a’u gwaith.
  • Yn unigolion iach, hyderus sy’n barod i fyw bywyd gan wireddu eu dyheadau fel aelodau gwerthfawr o gymdeithas.
  • Yn ddinasyddion egwyddorol, gwybodus yng Nghymru a’r byd.

Addysg ac Ysgolion

ADroddiad ESTYN

Rydym yn buddsoddi yn addysg ein plant i ddarparu adeiladau a chyfleusterau o'r radd flaenaf fel rhan o fenter Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru.

Cliciwch ar y ddolen isod i weld yr ysgolion diweddaraf i agor fel rhan o’n rhaglen drawsnewid.

Agor ysgolion newydd

Rydym yn cynnig cyrsiau Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill (SSIE), Saesneg, Mathemateg a Llythrennedd Digidol o lefel sylfaenol hyd at TGAU mewn partneriaeth â Choleg Sir Gâr. Hefyd rydym yn cynnig Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain ac ystod o weithgareddau celf a chrefft drwy gydol y flwyddyn.

Dysgu Oedolion

Rydym yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau sydd, gartref, yn y gymuned ac yn yr ysgol, yn cefnogi ac yn amddiffyn plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed, gan sicrhau bod pob plentyn yn gallu gwireddu ei botensial llawn gan fod yn iach, yn hapus ac yn ddiogel.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Tîm Maethu Cymru Sir Gaerfyrddin yw eich darparwr maethu lleol a'ch rhwydwaith cymorth. Nid ydym yn wasanaeth maethu arferol; rydym yn llawer mwy na hynny.

Fel sefydliad nid-er-elw, rydym wedi ymrwymo i weithio fel tîm gyda gofalwyr maeth i helpu i greu dyfodol gwell i blant lleol yn Sir Gaerfyrddin. Rydym yn eu helpu i aros yn eu hamgylcheddau lleol cyfarwydd pan fydd yn iawn iddyn nhw.

Maethu Cymru Sir Gâr

Rydym yn awyddus i sicrhau bod plant yn tyfu i fyny yn rhan o deulu parhaol a chariadus nes y byddant yn oedolion. Rydym yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau i helpu teuluoedd i ofalu am eu plant ond, os nad yw hyn yn bosibl, mae ein Gwasanaeth Mabwysiadu yn dod o hyd i deuluoedd eraill parhaol.

Mabwysiadu Canolbarth a Gorllewin Cymru

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc 11-25 oed yn Sir Gaerfyrddin, gan gynnig y cyfle iddynt gymryd rhan yng Ngwobr Dug Caeredin, Clybiau Ieuenctid, Gweithgareddau Gwyliau, Cyfleoedd Preswyl, Amlgyfrwng, Creu Ffilm ac Animeiddio ac Addysg Awyr Agored.

Rydym hefyd yn darparu cymorth a chyfleoedd i gael mynediad i gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant.

Cymorth ieuenctid

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn awdurdod lleol uchel ei berfformiad, bywiog a blaengar sy'n ceisio gwella'n barhaus ac mae wedi ymrwymo i gynnal ei enw rhagorol am gyflwyno gwasanaethau o'r radd flaenaf. Rydym am benodi Cyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd i'n helpu i wireddu ein huchelgais.

Mae rôl y Cyfarwyddwr Addysg, Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn gyfle gwych i ymuno â Chyngor sydd am fod yn arloesol o ran y ffordd mae'n darparu gwasanaethau sydd wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion plant, pobl ifanc a'u teuluoedd. Rydym yn chwilio am arweinydd modern, ysbrydoledig a chynhwysol sy'n creu amgylchedd cadarnhaol lle gall pawb fod yn nhw eu hunain a chyflawni eu potensial.

Yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, rydym yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau cydlynol, modern ac effeithiol. Felly, drwy fod yn rhan o un o'r Cynghorau Sir mwyaf yng Nghymru, byddwch nid yn unig yn mwynhau'r her, ond hefyd yn mwynhau cael effaith gadarnhaol.

Mae Sir Gaerfyrddin yn cynnig dull integredig o ran addysg a gwasanaethau ar gyfer plant a theuluoedd sy'n:

  • Diogelu ein plant a'n pobl ifanc;
  • Galluogi ein plant a'n pobl ifanc i gael y dechrau gorau posibl mewn bywyd; 
  • Sicrhau rhagoriaeth addysgol a lles ein dysgwyr;
  • Cefnogi lles a datblygiad proffesiynol ein gweithlu; ac yn
  • Cynorthwyo a chynnal teuluoedd.

Mae'r rôl hon wrth wraidd ein taith tuag at gynnal a sicrhau rhagoriaeth ym mhob maes ymarfer, trwy adeiladu ar sylfeini cadarn. Gan arwain tîm o arbenigwyr, byddwch yn hyrwyddo hawliau plant a phobl ifanc ac yn anelu at ragoriaeth, tegwch a chynhwysiant, gan hyrwyddo gwelliant parhaus a chanlyniadau cadarnhaol i bawb.

Fel Cyfarwyddwr, byddwch yn rhoi cyngor o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau i'r Prif Weithredwr, y Cabinet, y Tîm Rheoli Corfforaethol, y Swyddogion, y Penaethiaid, y Llywodraethwyr a'r Aelodau Etholedig. Bydd yn ofynnol ichi arwain adran integredig gymhleth sy'n darparu nifer o wasanaethau allweddol ar ran y Cyngor, gan lunio datblygiad addysg a gwasanaethau plant a theuluoedd yn y dyfodol, ynghyd â darparu cyfeiriad strategol cryf, arweinyddiaeth arloesol, a goruchwyliaeth weithredol i sicrhau darpariaeth addysgol o ansawdd uchel a gwasanaethau cynhwysfawr i'n plant, ein pobl ifanc a'n dysgwyr gydol oes.

Byddwch yn fedrus yn meithrin perthynas ag eraill ac yn esiampl dda o ran uniondeb personol a phroffesiynol, a bydd gofyn ichi ennill ymddiriedaeth a pharch pawb rydych yn dod ar eu traws, a hynny'n gyflym – o fewn y Cyngor a thu hwnt.

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol ar ôl penodi i gyrraedd y lefel hon.

Ai chi yw'r unigolyn iawn ar gyfer y swydd hon?

Os felly, bydd gennych lawer o egni a phenderfyniad, a phrofiad llwyddiannus o arwain a rheoli'n strategol o fewn sefydliad a chanddo sawl swyddogaeth ac sy'n debyg o ran cwmpas a chymhlethdod. Yn bwysicaf oll, byddwch yn gwybod beth yw gwasanaethau o'r radd flaenaf a sut i helpu staff, Llywodraethwyr ac Aelodau i gyflawni'r safonau hyn o fewn amgylchedd sy'n gofyn llawer.

Dyddiad cau: 31 Mai 2024 Canol dydd
Llunio Rhestr Fer: 10 Mehefin 2024
Y Ganolfan Asesu: 26 Mehefin 2024
Y Panel Penodi: 2 Gorffennaf 2024

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Wendy Walters, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin drwy ffonio 01267 224110

Gwnewch gais yma