Arolwg Boddhad Preswylwyr STAR 2023/24

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/01/2024

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cysylltu â rhai o'n tenantiaid tai yn gofyn am adborth i'n helpu i wella ein gwasanaethau.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi comisiynu Acuity, cwmni ymchwil i'r farchnad sy'n arbenigo yn y sector tai cymdeithasol, i gynnal yr arolwg.

Mae eich sylwadau a'ch barn yn wirioneddol bwysig - yn ein harolwg diwethaf roedd dros 1,900 o denantiaid wedi cymryd rhan, ac er ein bod yn falch o glywed bod 77% o bobl yn fodlon ar ein gwasanaethau tai cyffredinol, roedd yr adborth wedi ein helpu i nodi materion a oedd angen inni roi sylw iddynt.

Os gofynnir ichi gymryd rhan yn yr arolwg, byddem yn ddiolchgar pe byddech yn ei gwblhau ac yn ei ddychwelyd atom cyn gynted â phosibl. Byddwn yn cymryd yr hyn rydych yn ei ddweud o ddifrif a byddwn yn defnyddio'ch adborth i wella ein gwasanaethau.

I gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost at maecymunedynbwysig@sirgar.gov.uk

 

Arolwg bodlonrwydd cyffredinol (arolwg canfyddiadau) yw hwn sy'n gofyn i denantiaid roi eu barn am eu cartref a gwasanaethau tai a ddarperir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, gan dynnu sylw at y materion y mae tenantiaid yn poeni fwyaf amdanynt. Mae'r arolwg yn seiliedig ar y 12 cwestiwn am fodlonrwydd tenantiaid sy'n cael eu hadrodd i Lywodraeth Cymru bob blwyddyn. Bydd yr arolwg yn arolwg sampl i 5,000 o denantiaid, a gofynnir i denantiaid sy'n cael eu dewis ar hap gymryd rhan ym mis Hydref a mis Tachwedd dros gyfnod o chwe wythnos.

Mae Acuity Research & Practice (Acuity) yn darparu arolygon bodlonrwydd tenantiaid a gwasanaethau meincnodi, gan helpu darparwyr tai i wella gwasanaethau ac ymgysylltu â'u tenantiaid drwy ddeall data ynghylch bodlonrwydd, perfformiad a phroffilio. Mae wedi bod yn darparu gwasanaethau ymgynghoriaeth i'r sector tai cymdeithasol ers dros 25 mlynedd.

  • Cwblhau'r arolwg ar-lein – Bydd Acuity yn anfon e-bost at bob tenant sydd â chyfeiriad e-bost. Bydd hyn yn cynnwys dolen yn eu gwahodd i gwblhau'r arolwg ar-lein. Efallai y bydd tenantiaid sydd â rhif ffôn symudol hefyd yn cael neges destun sy'n cynnwys dolen i'r arolwg.
  • Holiaduron drwy'r post – Bydd sampl o 5,000 o denantiaid yn derbyn amlen yn cynnwys llythyr eglurhaol wedi'i argraffu ar bapur pennawd Acuity, holiadur ac amlen ragdaledig. Bydd manylion ynghylch sut i gwblhau'r arolwg ar-lein hefyd yn cael eu cynnwys yn y llythyr eglurhaol a bydd cod QR yn cael ei argraffu ar flaen yr holiaduron. Bydd ail neges atgoffa lawn yn cael ei hanfon at y rhai nad ydynt wedi ymateb ar ôl tair wythnos.

Mae'r arolygon yn gwbl gyfrinachol a bydd yr holl ymatebion yn ddienw.

Mae Acuity yn aelod partner cwmni o'r Gymdeithas Ymchwil i'r Farchnad ac mae wedi'i gofrestru gyda Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth, ac yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data ni chaniateir iddo ryddhau unrhyw fanylion i unrhyw sefydliad arall. O dan y Ddeddf Diogelu Data, ni chaniateir i Acuity ryddhau unrhyw wybodaeth a fyddai'n caniatáu i unigolyn gael ei adnabod heb ei gydsyniad penodol ymlaen llaw i wneud hynny. Hefyd mae Acuity yn dal safon ISO20252:2019, sef y safon ansawdd ar gyfer cwmnïau ymchwil i'r farchnad.

Os nad yw tenant yn gallu dod o hyd i'r amlen ragdaledig, dylai ddychwelyd yr holiadur i'r cyfeiriad RHADBOST canlynol: Freepost RTEH-CBRG-GEKY, Survey Replies, The Old Goods Shed, Station Yard, Ashburton, TQ13 7EF. Nid oes angen stamp arnoch.

Mae'r holl holiaduron sy'n cael eu dychwelyd atom yn cael eu cadw mewn swyddfa ddiogel am 3 mis, ac ar ôl hynny byddant yn cael eu dinistrio'n ddiogel. Mae copïau wedi'u sganio o'r holiaduron wedi'u cwblhau yn cael eu cadw am 12 mis.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am yr arolwg, cysylltwch â Jessica Harcourt (jharcourt@sirgar.gov.uk) neu Heather Metivier yn Acuity drwy ffonio 01273 287114 neu anfon e-bost at acuity@arap.co.uk.

Tai