Grant Caledi i Denantiaid

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/10/2021

Mae’r grant hwn gan Lywodraeth Cymru ar agor ar gyfer ceisiadau a’i ddiben yw helpu pobl sydd ag ôl-ddyledion rhent oherwydd effaith pandemig Covid-19.  Nid oes angen i chi fod yn hawlio budd-daliadau i fod yn gymwys ar gyfer y grant hwn ac ni fydd angen i chi ei ad-dalu.

Rhaid i chi wneud cais drwy eich Cyngor lleol, os nad ydych yn byw yng Sir Caerfyrddin, peidiwch â llenwi’r ffurflen hon, rhaid i chi gysylltu â’ch cyngor chi.

​Rhaid i chi fod wedi mynd i galedi ariannol oherwydd pandemig Covid-19 sydd wedi golygu nad oedd yn bosibl i chi dalu’ch rhent yn llawn.

I fod yn gymwys rhaid i chi:

  • fod ag ôl-ddyledion rhent am wyth wythnos neu fwy a ddigwyddodd rhwng 1 Mawrth 2020 a 30 Mehefin 2021 
  • wedi’i chael hi’n anodd i dalu eich ôl-ddyledion rhent oherwydd Covid-19 
  • byw mewn eiddo sector rhent preifat yng Nghymru a dal tenantiaeth ar ei gyfer, nid yw hyn yn berthnasol os ydych yn byw mewn eiddo cyngor neu eiddo cymdeithas tai. 
  • peidio â bod wedi derbyn Budd-dal Tai neu daliadau costau tai drwy Gredyd Cynhwysol pan aethoch i ôl-ddyledion rhent. 
  • peidio â llwyddo i dalu’ch rhent yn llawn yn ystod y cyfnod pan aethoch i ôl-ddyledion oherwydd Covid-19. 

 

Ni allwch dderbyn y grant Caledi i Denantiaid os nad oeddech yn dioddef caledi ariannol yn ystod Covid-19 neu os ydych wedi mynd i ôl-ddyledion rhent oherwydd na wnaethoch dalu eich rhent pan gallech fod wedi gwneud. 

 

Pan fyddwch yn gwneud eich cais bydd angen i chi gyflwyno'r dystiolaeth ganlynol:

  • prawf hunaniaeth (trwydded yrru neu basbort neu dystysgrif geni gyda biliau’r aelwyd sy’n profi eich cyfeiriad am y tri mis diwethaf) 
  • copi o’ch cyfriflenni banc ar gyfer y ddau fis diwethaf o leiaf (gan gynnwys unrhyw gyfrifon cynilo sydd gennych) 
  • copi o’ch cytundeb tenantiaeth tystiolaeth a manylion am y rheswm nad ydych wedi llwyddo i dalu’ch rhent oherwydd Covid-19 
  • datganiad ysgrifenedig gan eich landlord neu asiant yn cadarnhau eich bod yn denant iddynt a’ch bod wedi mynd i ôl-ddyledion rhent gan gynnwys swm yr ôl-ddyledion a phryd y cronnwyd.

Os oes gennych ôl-ddyledion rhent neu os yw eich tenantiaeth mewn perygl, hyd yn oed os ydych chi’n meddwl na fyddwch yn gymwys ar gyfer y Grant Caledi i Denantiaid, cysylltwch â ni gan y gall fod ffyrdd eraill y gallwn eich helpu. ​

Gwneud cais am grant caledi