Cyflwyno cais am dŷ

Diweddarwyd y dudalen ar: 19/07/2019

Rydym wedi newid y ffordd yr ydym yn gosod ein cartrefi. Erbyn hyn, gallwch weld pa gartrefi sydd gael i'w rhentu yn Sir Gaerffyrddin drwy Ganfod Cartref. Ond cyn i chi allu cyflwyno cais am dŷ rydych yn ei hoffi, mae angen i chi gael eich derbyn ar y Gofrestri Tai. Hoffwn siarad â chi yn gyntaf, felly ffoniwch 01554 899389 a byddwn yn eich rhoi chi ar ben ffordd ac yn eich helpu i gyflwyno cais.

Ar ôl i ni roi eich manylion mewngofnodi i chi, gallwch wneud gweddill eich cais a dechrau chwilio am dŷ ar-lein. Rydym yn gobeithio gyda phedair cymdeithas tai i ddarparu tai fforddiadwy i'w rhentu. Drwy gyflwyno cais unwaith, byddwch yn cael eith ystyried gan yr holl bartneriaid ac ni fydd angen i chi gyflwyno cais i bob cymdeithas tai ar wahân. Byddant hefyd yn hysbysebu'r cartrefi sydd ar gael ganddynt. Ceir prosses asesu ar gyfer rhoi ymgeiswyr yn nhrefn blaenoriaeth ar gyfer ailgartrefu. Mae hyn ar sail pa mor argyfyngus yw eich amgulchiadau a'r math o dŷ sydd ei angen arnnoch. Mae ein polisi dyrannu yn egluro hyn yn llawn.

Cysylltwch â ni drwy ffonio 01554 899389, byddwn yn gofyn ychydig o gwestiynau a chyn belled â'ch bod yn gymwys i ymuno â'r gofrestr, byddwn yn rhoi eich manylion mewngofnodi i chi er mwyn eich rhoi chi ar ben ffordd.

Os hoffech chi siarad â rhywun wyneb yn wyneb neu ddod â'ch dogfennau adnabod ac unrhyw ddogfennau ategol i ddechrau'r broses ymgeisio, gallwch drefnu apwyntiad gyda'r Hwb agosaf i chi.

Bydd y manylion canlynol yn cael eu hanfon at bob ymgeisydd sydd ar y gofrestr ar hyn o bryd:

  • Eich cyfeirnod Tai newydd
  • Eich cyfrinair

MEWNGOFNODI I CANFOD CARTREF     TREFNU APWYNTIAD

Ewch i wefan Canfod Cartref a mewngofnodi drwy glicio ar y botwm uchaf ar y sgrin Cartref. Gofynnir i chi ddiweddaru eich manylion i ni wneud eich cais yn weithredol.

Mewngofnodi I Canfod Cartref

Ewch i wefan Canfod Cartref a mewngofnodi drwy glicio ar y botwm uchaf ar y sgrin Cartref.Gofynnir i chi ddiweddaru eich manylion i ni wneud eich cais yn weithredol.

Mewngofnodi i Canfod Cartref    TREFNU APWYNTIAD

Mae cyflwyno cynnig yn dangos bod diddordeb gennych yn y tŷ. Os ydych yn gweld tŷ sydd o ddiddordeb i chi, gallwch gyflwyno cynnig amdano.

Nid yw cynnig yn cynnwys arian a gallwch gyflwyno cynnig unrhyw bryd, boed yn gynnar yn y bore yn eich cartref neu am ganol nos i ffwrdd ar eich gwyliau; gallwch gyflwyno cynnig pan fydd yn gyfleus i chi.

Bob wythnos, gallwch gyflwyno cynnig hyd at ganol nos ddydd Llun. Gallwch ond gyflwyno cynnig os ydych wedi cofrestru gyda ni ac os ydych yn gymwys i wneud cynnig am y cartref.

Mewngofnodi i Canfod Cartref

Mewngofnodi i Canfod Cartref

Y 'cynigydd' llwyddiannus fydd yr un yn y band uchaf sydd wedi bod ar y gofrestr am yr amser hwyaf. Bydd cysylltiad lleol a chymunedol hefyd yn rhoi blaenoriaeth ychwanegol i chi. Byddwn yn cysylltu â'r ymgeisydd llwyddiannus ar ôl i'r cyfnod cynnig ddod i ben, felly mae'n bwysig bod gennym eich rhif ffôn cywir.

Os na allwn gysylltu â chi, byddwn yn cynnig y cartref i'r ymgeisydd nesaf ar y rhestr. Byddwn yn trefnu ymweliad â'r cartref ac efallai y byddwn yn dymuno ymweld â chi er mwyn cynnal rhai gwiriadau a chadarnhau eich manylion a'ch amgylchiadau.

Ar ôl i'r holl fanylion gael eu cadarnhau, cynigir y cartref i chi a bydd rhaid i chi ei dderbyn neu'i wrthod. Os ydych yn gwrthod y cartref heb reswm da, byddwn yn tynnu eich enw o'r gofrestr nes bod eich amgylchiadau'n newid.

Mae gwrthod cartref heb reswm da yn oedi'r broses ddyrannu gan achosi cynnydd yn y costau ac amser aros hwy, felly oni bai eich bod yn fodlon derbyn y cartref dylech feddwl yn ofalus cyn cyflwyno cynnig amdano.

 

Ni fyddwn yn cysylltu â chi ond bydd canlyniadau'r holl osodiadau ar gael ar wefan Canfod Cartref. Bydd hyn yn dangos nifer y cynigion a wneir bob wythnos, y dyddiad ymgeisio llwyddiannus a'r band.

Ni fydd manylion personol yn cael eu rhannu am yr ymgeisydd llwyddiannus. Gallwch weld bod yr holl ddyraniadau wedi'u gwneud yn deg, yn unol â meini prawf ein Polisi Dyrannu cyhoeddus. Yn ogystal, gallwch weld faint o gartrefi sydd ar gael bob wythnos gan gynnwys y maint a'r lleoliad.

Y gobaith yw y bydd hyn yn datblygu dealltwriaeth well o'r nifer cyfyngedig o gartrefi sydd ar gael ac yn eich helpu i wneud penderfyniadau am eich cartref ar sail tystiolaeth wirioneddol.

Ewch i wefan Canfod Cartref 

Os hoffech chi siarad â rhywyn wyneb yn wyneb neu dod â'ch dogfennau adnabod ac unrhyw ddogfennau ategol i ddechrau'r broses ymgeisio, gallwch drefnu apwyntiad gyda'r Hwb.

Mewngofnodi i Ganfod Cartref     Drefnu Apwyntiad gyda'r Hwb