Pass Plus Cymru

Diweddarwyd y dudalen ar: 03/10/2022

Cynllun a ariannir gan Lywodraeth Cymru yw Pass Plus Cymru, ar gyfer gyrwyr ifanc rhwng 17 a 25 sydd wedi pasio eu prawf yn ddiweddar. Nod y cynllun yw helpu gyrwyr ifanc i wella eu sgiliau gyrru, i gael mwy o brofiad, ac o bosib i gael gostyngiad ar eu hyswiriant car.

Mae’r cynllun yn gofyn bod gyrwyr ifanc yn mynychu tiwtorial rhyngweithiol tair awr a ddilynir gan sesiwn hyd at naw awr ‘ar y ffordd yn y car’ (wedi ei rhannu rhwng dau yrrwr) gyda Hyfforddwr Gyrru Cymeradwy sydd wedi cofrestru gyda Pass Plus Cymru.

Mae cynllun Pass Plus Cymru yn cynnwys chwe modiwl a luniwyd yn arbennig, ac sy’n cwmpasu’r canlynol:

  • Gyrru yn y dref
  • Tu allan i’r dref
  • Ym mhob tywydd
  • Yn y nos
  • Ar ffyrdd deuol
  • Ar draffyrdd

Hefyd rhoddir sylw i yrru amddiffynnol, ymwybyddiaeth o beryglon, canolbwyntio, goryrru, gyrru o dan ddylanwad cyffuriau ac alcohol, agweddau ac ymddygiad diogel.

Oherwydd y bydd y cyfranogwyr yn cael eu hyfforddi gan hyfforddwr gyrru proffesiynol, byddant yn cael profiad ychwanegol gwerthfawr a sgiliau moduro cadarnhaol y byddai angen amser hir arnynt i’w caffael fel arall.

Ar ôl cwblhau'r cwrs, bydd pob ymgeisydd yn cael Tystysgrif Pass Plus. Byddwch chi'n gallu defnyddio'r dystysgrif hon i hawlio'ch gostyngiad ar eich yswiriant car.

Beth yw cost y cwrs?

Cost y cwrs, sydd wedi ei achredu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrru (DVSA), yw £20, sef gostyngiad sylweddol ar y gost arferol o ryw £160. Yr awdurdod lleol sy’n talu’r gweddill, o grant diogelwch ffyrdd Llywodraeth Cymru.

Pryd mae’r cwrs ar gael

  • Dydd Llun 24 Hydref 2022, am 6pm
  • Dydd Llun 5 Rhagfyr 2022, am 6pm
  • Dydd Llun 16 Ionawr 2023, am 6pm
  • Dydd Llun 27 Chwefror 2023, am 6pm

Bydd y cyrsiau’n cael eu darparu ar-lein drwy Microsoft Teams. Bydd rhagor o wybodaeth am sut i gael mynediad i’r cwrs, ynghyd â’r ddolen ymuno, yn cael eu hanfon atoch ar e-bost yn ystod wythnos eich cwrs. Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn y cyfamser, e-bostiwch DiogelwchFfyrdd@sirgar.gov.uk

Yn dilyn y cwrs ar-lein, bydd hyfforddwr yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad ac amser priodol i gwblhau elfen ymarferol y cwrs.

Gwnewch gais am le ar Pass Plus Cymru

Teithio, Ffyrdd a Pharcio