Hysbysiadau Tâl Cosb

Diweddarwyd y dudalen ar: 02/08/2022

Bydd Swyddogion Gorfodi Sifil yn rhoi Hysbysiad Tâl Cosb i gerbydau sy'n torri'r cyfyngiadau parcio ar y stryd ac oddi ar y stryd, gan gynnwys meysydd parcio.

Mae Sir Gaerfyrddin wedi’i dynodi’n Ardal Gorfodi Arbennig yn unol ag Atodlen 10 o dan Ddeddf Rheoli Traffig 2008. Mi gyhoeddwyd y pwerau gorfodi yn y papur newyddion lleol yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth 2015.

Bydd Hysbysiadau Tâl Cosb yn cael ei gyhoeddi ar gyfer y canlynol:

  • Côd 26 - Cerbyd yn cael ei barcio fwy na 50 centimetr o’r cerb a heb fod mewn man parcio dynodedig
  • Côd 27 - Parcio ger palmant, llwybr beicio, neu ymyl y ffordd sydd wedi’i ostwng i gwrdd a ffordd gerbydau.
  • Côd 141 - wedi'i ganfod gan y camerâu teledu cylch cyfyng yn defnyddio lôn fysiau'n anghyfreithlon yn ystod y cyfnod gweithredu.

Nid oes angen darparu arwyddion neu farciau. Mae’r pwerau gorfodi yn ceisio atal parcio “anystyriol” a bydd dirwyon parcio yn cael ei gyhoeddi ar gyfer pob un o'r uchod. Mae cwrb isel fel arfer ar fannau croesi eiddo preifat a llefydd croesi ar gyfer defnyddwyr ffyrdd sy’n agored i niwed, llwybrau beicio a ymyl y ffordd).

Mae ein tîm yn sicrhau bod y traffig yn llifo'n ddidrafferth ac annog pobl i gydymffurfio â'r cyfyngiadau parcio, gan ei gwneud yn fwy diogel i gerddwyr, yn haws i drafnidiaeth gyhoeddus. Helpwch i gadw ein ffyrdd yn ddiogel i bawb - meddyliwch cyn i chi barcio'ch car!

Bydd cerbydau sy'n parcio'n anghyfreithlon yn cael dirwy (Hysbysiad Tâl Cosb) £50 neu £70 yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Gellir talu hanner y gosb os gwneir hynny o fewn 14 diwrnod, ond bydd y gosb yn dyblu os na chaiff ei thalu o fewn 28 niwrnod.

Os ydych chi'n derbyn rhybudd tâl cosb gallwch ei dalu neu herio'r rhybudd.

Talu eich dirwy barcio

Rhaid i'r taliad ddod i law cyn pen 28 diwrnod ar ôl y dyddiad cyflwyno. Os bydd y taliad yn dod i law cyn pen 14 diwrnod ar ôl y dyddiad cyflwyno, bydd y tâl gostyngol a ddangosir ar eich hysbysiad tâl cosb yn cael ei dderbyn fel taliad llawn. Edrychwch ar eich hysbysiad tâl cosb i gael yr holl fanylion.

I dalu eich dirwy parcio bydd angen:

  • rhif tâl cosb
  • rhif cofrestru'r cerbyd

Herio'r hysbysiad tâl cosb

Os byddwch yn herio'r hysbysiad tâl cosb, bydd angen

  • rhif tâl cosb,
  • rhif cofrestru'r cerbyd
  • eich cyfeiriad

Mae ein polisi gorfodi parcio yn egluro ein dull o ymdrin â heriau. Bydd pob achos yn cael ei ystyried yn ôl amgylchiadau unigol yr achos hwnnw. Os byddwch yn herio'r Hysbysiad Tâl Cosb hwn cyn pen 14 diwrnod ac os bydd eich her yn cael ei gwrthod yna bydd y Cyngor fel arfer yn ailgynnig ichi dalu'r tâl gostyngol cyn pen 14 diwrnod.

Os na thelir y tâl cosb ar ddiwedd y cyfnod 28 diwrnod neu cyn hynny, fel y nodir ar flaen yr hysbysiad hwn, nac yn ei herio'n llwyddiannus, gall y Cyngor gyflwyno Hysbysiad i'r Perchennog ar gyfer perchennog y cerbyd yn gofyn am i'r tâl cosb gael ei dalu.

Yna gall y perchennog gyflwyno sylwadau i'r Cyngor ac apelio i Ddyfarnwr Annibynnol os caiff y sylwadau hynny eu gwrthod. Bydd yr Hysbysiad i'r Perchennog yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer gwneud hyn. Os byddwch yn herio'r Hysbysiad Tâl Cosb hwn a bod y Cyngor yn cyflwyno Hysbysiad i'r Perchennog beth bynnag, rhaid i'r perchennog ddilyn y cyfarwyddiadau sydd yn yr Hysbysiad i'r Perchennog.

Talu dirwy parcio Gwrthwynebu dirwy parcio

Teithio, Ffyrdd a Pharcio