Prisiau consesiwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/10/2019

Cyflwynwyd Cerdyn Teithio Rhatach newydd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mehefin 2019, i gymryd lle'r 'tocynnau bws' gwyrdd presennol ledled Cymru. Ni fydd yr hen gardiau'n cael eu cydnabod gan ddarllenwyr electronig ar fysiau ar ôl 31 Rhagfyr 2019. Os oes gennych un o'r cardiau gwyrdd hŷn, bydd angen i chi gael cerdyn newydd i barhau i gael manteision cerdyn teithio rhatach. Gallwch wneud cais am eich cerdyn bws newydd yn gyflym ac yn hawdd drwy fynd i www.trc.cymru/cerdynteithio. Mae digon o amser, ac mae'r holl gardiau bws gwyrdd presennol yn ddilys tan 31 Rhagfyr 2019. Os na allwch wneud cais ar-lein, mae ceisiadau papur hefyd ar gael gan Trafnidiaeth Cymru drwy ffonio 0300 303 4240.

Cafodd gwefan Trafnidiaeth Cymru, a lansiwyd ar 11 Medi 2019 i brosesu ceisiadau ar-lein am gardiau newydd, ei chau dros dro oherwydd galw uwch nag erioed, ond mae'r safle yn gwbl weithredol erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod hwn, ac fel mesur dros dro, mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi cymorth gan ein staff cefn swyddfa, yn ogystal â'n Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid Hwb a'n llyfrgelloedd ledled y sir. Nawr bod y wefan ar waith, bydd angen i chi ddefnyddio'r system ar-lein. Bydd y Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid Hwb yn anrhydeddu'r apwyntiadau hynny sydd eisoes wedi'u trefnu, ond ni fydd modd i ni drefnu apwyntiadau ar gyfer ceisiadau am Gardiau Teithio Rhatach o 16 Hydref 2019. Byddwn yn adolygu'r trefniant hwn yng nghanol mis Tachwedd a byddwn yn trefnu cyfres o sesiynau galw heibio os bydd angen.

Sut mae gwneud cais am fy Ngherdyn Teithio Rhatach Cymru cyntaf?

Ni allwch ymweld â'r swyddfa bost i gwblhau'ch cais mwyach. Y ffordd gyflymaf a hawsaf o wneud cais am gerdyn yw drwy fynd i wefan Trafnidiaeth Cymru a dilyn y cyfarwyddiadau cam wrth gam. Peidiwch â phoeni os na allwch wneud cais ar y wefan, gallwch ofyn i ffrind, aelod o'r teulu neu rywun rydych chi'n ymddiried ynddo lenwi'r cais ar-lein ar eich rhan. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ffoniwch Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240 i gael gwybod ble mae cymorth lleol ar gael. Sylwch na fyddwch yn gallu gwneud cais drwy ein ffonio ni neu Trafnidiaeth Cymru.

Sut mae newid hen cerdyn am cerdyn newydd?

Gallwch wneud cais newydd ar wefan Trafnidiaeth Cymru ar ffôn clyfar, llechen neu gyfrifiadur. Os oes angen cymorth arnoch i wneud hyn, gofynnwch i rywun yr ydych yn ymddiried ynddo i'ch cynorthwyo. Os hoffech gael gwybod ble mae cymorth lleol ar gael, ffoniwch Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240.

I ail-gofrestru, bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch:

  • Rhif y cerdyn 19 digid sydd wedi'i argraffu ar flaen eich pàs bws gwyrdd.
  • Eich dyddiad geni
  • Y cod post y mae'ch cerdyn cyfredol wedi'i gofrestru
  • Eich rhif Yswiriant Gwladol, os ydych dros 16 oed, sydd ar ddatganiadau pensiwn, cyfriflenni anabledd neu slipiau cyflog.

O'r wybodaeth hon, bydd Trafnidiaeth Cymru yn ceisio dod o hyd i'ch gwybodaeth yng nghronfa ddata'r llywodraeth ganolog. Os yw eich manylion yn cyfateb, gallwch ofyn am gerdyn newydd, a fydd yn cael ei bostio i'ch cyfeiriad cofrestredig o fewn 15 diwrnod gwaith. Os nad yw eich manylion yn cyfateb, efallai y gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol i gadarnhau pwy ydych chi. Caiff hyn ei esbonio i chi wrth fynd drwy'r broses o wneud cais ar y wefan. Os cewch unrhyw anawsterau, gallwch ffonio 0300 303 4240.

Sut rydw i'n cael tocyn bws newydd os ydyw ar goll, wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn?

Os yw eich tocyn bws ar goll, wedi'i ddifrodi neu wedi'i ddwyn, rhaid talu £10.00 cyn y gallwn gyflwyno un newydd. Ewch i www.trc.cymru/cerdynteithio am ragor o wybodaeth.

Teithio am ddim ar wasanaethau bysus lleol yng Nghymru i berson sy'n teithio gyda rhywun ag anabledd ac y mae angen cymorth arno (cerdyn cydymaith)

Os oes angen cymorth rhywun arall arnoch wrth deithio ar gyfer rhai o'ch teithiau neu bob un ohonynt, gallwch wneud cais am gerdyn cydymaith sy'n darparu teithio am ddim i un person sy'n mynd gyda chi.

Gallwch gael cerdyn cydymaith os oes gennych:

  • Ymddygiad heriol, ac y mae angen eich goruchwylio drwy'r amser
  • Namau gwybyddol a meddyliol dwys (gan gynnwys pobl nad oes ganddynt ymwybyddiaeth o risg a gallu cyfyngedig i gynllunio a dilyn taith)
  • Cyfuniad o golli golwg a chlyw neu golli golwg a lleferydd sy'n atal symudedd annibynnol, neu
  • Anhawster defnyddio cadair olwyn yn annibynnol

Sut mae gwneud cais am fy ngherdyn cydymaith cyntaf?

E-bostiwch TSConfares@sirgar.gov.uk. Byddwn yn asesu a ydych yn cwrdd â'r meini prawf ac yna'n gallu prosesu'ch cais.

Sut mae adnewyddu neu amnewid fy ngherdyn cydymaith?

Gallwch adnewyddu neu amnewid cardiau cydymaith ar-lein yn www.trc.cymru/cerdynteithio.

gwnewch cais newydd neu adnewyddwch gyda trafnidiaeth cymru