Prisiau consesiwn

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/03/2019

Os ydych yn byw yng Nghymru ac yn 60ain oed neu drosodd neu yn anabl mae'n bosibl bod gennych hawl i deithio am ddim yng Nghymru. 

Os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn 60 oed neu’n hŷn efallai bod gennych hawl i deithio am ddim yng Nghymru.
Rhaid i chi fod yn drigolyn parhaol yn Sir Gaerfyrddin a rhaid bodloni un o'r meini prawf a restrir isod, gan gyflwyno dogfennau priodol i’w gwirio

 • Menywod a dynion 60 oed a hŷn
 • Unigolion dall a rhannol ddall
 • Unigolion â nam ar y clyw
 • Unigolion heb leferydd
 • Unigolion heb freichiau neu heb ddefnydd o’r ddwy fraich yn yr hirdymor
 • Pobl ag anabledd dysgu
 • Unigolion ag anabledd neu sy’n dioddef o anaf, sy’n cael effaith sylweddol a hirdymor ar eu gallu i gerdded
 • Unigolion y byddai eu cais am drwydded yrru yn cael ei wrthod ar sail iechyd
 • Unigolion sy’n derbyn Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel neu Dariffau 1-8 o Gynllun Iawndal y Lluoedd Arfog
 • Mae ffurflenni cais ar gael i'w lawrlwytho, o'ch Swyddfa Bost leol a thrwy gais at yr Hwb
 • Mae'n rhaid cyflwyno'r ffurflen gais wedi'i llenwi i’r Swyddfa Bost ynghyd â thystiolaeth o'ch cyfeiriad a thystiolaeth eich bod yn gymwys ac un llun lliw a gymeradwywyd ar eich pasbort. Bydd cynghorydd yn gwirio eich manylion, stampio'r ffurflen a'i phostio i chi. 
 • Gallwch wneud cais hyd at fis cyn eich pen-blwydd yn 60.

Lawrlwytho ffurflen Gais (.pdf)

Os cymeradwyir y cais, caiff y cerdyn teithio ei bostio i chi o fewn 21 diwrnod i’w dderbyn gan y Swyddfa Bost.

Os ydych yn gwneud cais ar sail anabledd ac nad ydych yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd ar y ffurflen gais, bydd angen i chi wneud eich cais i ni (gan ddefnyddio’r un ffurflen gais isod) a chwblhau ffurflen ychwanegol ar gyfer asesu cymhwysedd pobl anabl.
I wneud cais am y ffurflen asesu ychwanegol cysylltwch ar 01267 234567 neu e-bostiwch Priscon@sirgar.gov.uk a gofyn am ffurflen asesu cymhwysedd pobl anabl.
Bydd y wybodaeth a roddir yn ein galluogi i geisio tystiolaeth feddygol annibynnol i lywio ein penderfyniad.

Os ydych yn gymwys am gerdyn bws, ond bod eich anaf, nam neu anabledd yn golygu na allwch deithio ar fws (neu na allwch deithio ar achlysuron) heb fod angen help neu oruchwyliaeth rhywun arall arnoch, gallech fod â hawl i gael cerdyn cydymaith.

Gallwch wneud cais am un cerdyn cydymaith pan fyddwch angen cymorth i deithio, cysylltwch a ni ar 01267 234567 neu e-bostiwch Priscon@sirgar.gov.uk

Gallech fod yn gymwys am gerdyn bws os gallwch ddangos mai'r safle carafanau yw
eich prif le preswyl a gallwch ddarparu tystiolaeth ddogfennol i ni i gefnogi
hyn.
Mae dogfennau derbyniol yn cynnwys

 • Bil treth gyngor
 • Tystiolaeth o daliadau rhent
 • Trwydded yrru bresennol
 • Dogfennau pensiwn
 • Dogfennau budd-daliadau
 • Biliau cyfleustodau e.e. biliau dŵr, nwy neu drydan
 • Dogfennau budd-daliadau
 • Tystiolaeth o gael eich eithrio rhag cyfrifoldeb am daliadau treth gyngor
 • Cadarnhad fod yr ymgeisydd ar y Rhestr Etholwyr
 • Tystiolaeth fod yr ymgeisydd yn ddibynnol ar unigolyn sy'n byw yn Sir Gar
 • Tystiolaeth fod yr ymgeisydd yng ngofal Sir Gar neu asiant cymeradwy ac yn byw yn Sir Gar
 • Cadarnhad fod y safle carafanau wedi’i drwyddedu gan Sir Gar ar gyfer defnydd preswyl (fel y'i cadarnhawyd gan y caniatâd cynllunio ar gyfer y safle)

Rydym yn gyfrifol am asesu eich cymhwysedd yn erbyn y categorïau a restrir yn Neddf Trafnidiaeth 2000.
Ceisir arweiniad pellach hefyd gan y ddeddfwriaeth ganlynol, gan gynnwys rheoliadau ac arweiniad perthnasol:
• Deddf Trafnidiaeth 1985 (wedi'i diwygio)
• Deddf Trafnidiaeth 2000 (wedi'i diwygio)
• Rheoliad (CE) 1370 / 2007 ar Wasanaethau Trafnidiaeth Teithwyr Cyhoeddus ar Reilffyrdd a Ffyrdd
• Gorchymyn Consesiynau Teithio (Estyn yr Hawl i'w Cael) (Cymru) 2001
• Rheoliadau Consesiynau Teithio Gorfodol (Trefniadau Ad-dalu) (Cymru)
• Rheoliadau 2001
• Model Anabledd Cymdeithasol a Deddf Cydraddoldeb 2010
Wrth benderfynu a oes hawl gan ymgeisydd i gael cerdyn teithio rhatach, byddwn yn cyfeirio at unrhyw arweiniad a roddwyd gan Lywodraeth Cymru neu unrhyw sefydliad perthnasol arall.

Gallem wrthod eich cais os credwn, o'r dystiolaeth a ddarparwyd gennych, nad ydych yn bodloni'r meini prawf gofynnol o ran oedran, anabledd neu le preswyl.
Byddwn yn nodi'n ysgrifenedig y rheswm dros ein penderfyniad a pha dystiolaeth bellach y byddwn ei hangen o bosib er mwyn i chi gymhwyso.

Mae eich cerdyn bws cyntaf yn rhad ac am ddim. Os byddwch yn colli eich cerdyn bws, os caiff ei ddwyn, ei ddifrodi neu os bydd wedi treulio codir tâl o £5 cyn y gellir rhoi cerdyn bws newydd.

Bydd gan eich cerdyn lun ohonoch chi arno a dylai gael ei ddefnyddio gennych chi yn unig.
Bydd yn rhaid i chi ddangos eich Cerdyn Teithio Rhatach i'r gyrrwr a'i gyflwyno i'r peiriant tocynnau wrth gamu ar y bws er mwyn derbyn taith am ddim.
Rhaid dangos eich cerdyn hefyd i arolygydd neu swyddog o'r Cyngor os gofynnir amdano. Os byddwch yn methu â dangos cerdyn, gallai arwain at wrthod y daith am ddim a bydd yn rhaid talu am y daith.
Wrth ddefnyddio'ch cerdyn, mae'r daith yn amodol ar reolau a rheoliadau'r cwmni bysiau sy’n darparu'r gwasanaeth. Nid yw'r cerdyn yn rhoi unrhyw hawliau eraill i chi ar wahân i’r rheini sydd gan unrhyw deithiwr sy'n talu am y daith.
Mae gan yr holl beiriannau tocynnau ar wasanaethau bysiau yng Nghymru y cyfleuster i ddangos a yw Cerdyn Teithio Rhatach yn ddilys ar gyfer teithio neu wedi'i gofrestru (mae hyn yn golygu y gallai’r cerdyn fod wedi'i ganslo gan yr Awdurdod Lleol a'i roddodd).

Os byddwch yn colli eich cerdyn bws, os caiff ei ddwyn, ei ddifrodi neu os bydd wedi treulio codir tâl o £5 cyn y gellir rhoi cerdyn bws newydd.
Cysylltwch â ni ar 01267 234567 i wneud y taliad.
Unwaith y rhoddir cerdyn newydd, bydd y cerdyn blaenorol yn cael ei gofrestru ac ni fydd yn cael ei dderbyn i deithio.

 • Taith am ddim anghyfyngedig ar wasanaethau bysiau lleol cofrestredig sy’n cymryd rhan ledled Cymru. (SYLWER: Dim ond y gwasanaethau bysiau hynny sydd wedi cofrestru’n llawn fel gwasanaethau lleol gyda'r Comisiynydd Traffig all gymryd rhan yn y cynllun).
 • Gall deiliaid cardiau yn Sir Gaerfyrddin hefyd ddefnyddio’r Cerdyn Teithio i deithio am hanner pris y daith arferol ar deithiau cymhwysol Ceir Cefn Gwlad.
 • Gellir defnyddio'r cerdyn unrhyw amser o'r dydd.
 • Teithiau tacsi am ddim
 • Gwasanaethau llong am ddim
 • Gwibdeithiau neu deithiau ar goetsys am ddim
 • Gwasanaethau National Express neu Mega Bus am ddim

Gall deiliaid Cardiau Teithio Rhatach a roddwyd gan awdurdodau lleol Cymru deithio am ddim ar reilffordd Calon Cymru yn ystod cyfnodau penodol, gweler gwefan Trafnidiaeth Cymru am wybodaeth ddiweddar.

Does dim dyddiad terfyn ar y cerdyn teithio. Mae cardiau a roddwyd ar sail anabledd yn cael eu rhoi yn amodol ar adolygiad. Mae'r dyddiad terfyn yn gysylltiedig â'r categori anabledd a’r sail y’i rhoddwyd. Pan o dan adolygiad, gofynnir i'r ymgeisydd anabl ddarparu prawf parhaus o gymhwysedd.
Mae’n bwysig felly eich bod yn hysbysu ni am unrhyw newid o ran cyfeiriad neu amgylchiadau.

Rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i'ch manylion cyswllt neu eich manylion personol neu amgylchiadau.
Os dymunwch newid eich enw ar eich cerdyn bws efallai y gofynnir i chi ddarparu eich llythyr Gweithred Newid Enw.
Os ydych yn symud i ffwrdd o'r Sir ac allan o Gymru, dylech ildio eich cerdyn a rhoi gwybod i ni fel y gallwn ddileu eich manylion a diddymu eich cerdyn. O ran deiliaid cerdyn ymadawedig, hysbyswch ni ar 01267 234567 neu Priscon@sirgar.gov.uk 
Yna gallwn ddiweddaru ein cofnodion i atal cyswllt amherthnasol pellach.
Fel dewis arall defnyddiwch y gwasanaeth Dywedwch Wrthym Unwaith sy'n galluogi’r hysbyswr i hysbysu sawl sefydliad ar unwaith ynglŷn â marwolaeth.

Os ydych yn symud cyfeiriad (o fewn Sir Caerfyrddin) neu’n newid unrhyw ran o'ch manylion personol, hysbyswch ni drwy Priscon@sirgar.gov.uk neu ar 01267 234567 fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion. Efallai y gofynnir i chi ddarparu prawf o'ch cyfeiriad newydd o fewn Sir Gaerfyrddin.
Os symudwch y tu allan i Sir Caerfyrddin i lleoliad arall yng Nghymru bydd angen i chi ein hysbysu drwy Priscon@sirgar.gov.uk neu ar 01267 234567 fel y gallwn eich dileu o'n cronfa ddata a'ch cynghori ar sut i drosglwyddo eich manylion i'ch awdurdod lleol newydd.

Os ydych yn ddeiliad cerdyn teithio rhatach cymru ac yn symud i Sir Caerfyrddin bydd angen i chi hysbysu eich awdurdod blaenorol a roddodd y cerdyn teithio rhatach i chi, am y newid yn eich cyfeiriad.
Yna bydd yn rhaid i chi roi gwybod i ni am eich lle preswyl newydd o fewn ein sir trwy gysylltu â ni ar 01267 234567 neu trwy e-bost ar Priscon@sirgar.gov.uk fel y gallwn wirio ein cronfa ddata a threfnu i'ch manylion gael eu trosglwyddo ac i ni roi eich cerdyn teithio newydd i chi.
Efallai na fydd eich cerdyn teithio yn gweithio yn ystod y cyfnod trosglwyddo unwaith y bydd eich cerdyn wedi'i gofrestru ac efallai y bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth o'ch cyfeiriad newydd yn Sir Gaerfyrddin. Os rhoddwyd cerdyn i chi ar sail anabledd bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth barhaus o gymhwysedd yn eich cyfeiriad newydd yn Sir Gaerfyrddin cyn y gellir ailgyflwyno eich cerdyn teithio.

Mae amserlenni bysiau ar gael ein wefan.
I gael gwybodaeth ddiduedd am amserlenni a chynllunio teithiau ar gyfer yr holl wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus - bysiau a threnau trwy Gymru gyfan, gan gynnwys amserlenni National Rail a choets -cysylltwch â Traveline Cymru: Ffôn. 0871 200 22 

Os ydych yn anghofio eich cerdyn bws wrth deithio, bydd yn rhaid i chi dalu'r pris priodol ar gyfer taith sengl neu ddychwelyd, neu brynu tocyn dydd.

 • Efallai nad yw'r cerdyn yn ddilys mwyach ac efallai y gofynnir i chi dalu'r pris arferol am
  y daith.
 • Os nad oes gennych yr arian i dalu, efallai na chewch deithio.
 • Dylech gysylltu a ni gyda'r rhif ffôn a ddarperir cyn gynted â phosibl ac, os yn gymwys, trefnwch eich bod yn cael cerdyn newydd.

Dim ond un cerdyn fydd yn ddilys.
Os ydych wedi cael cerdyn newydd, taflwch unrhyw gerdyn blaenorol a gawsoch. Bydd gan gardiau newydd ddilyniant digid uwch (hwn fydd y 17eg a 18fed digid ar flaen eich cerdyn bws).
Fel arall, cysylltwch â ni ar 01267 234567 neu e-bostiwch ar Priscon@sirgar.gov.uk i gael cyngor ac arweiniad pellach.

Nid yw cardiau Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn ddilys am deithio am ddim yng Nghymru. Mae rhai eithriadau bychain ar gyfer awdurdodau lleol Lloegr sydd ar y ffin â Chymru lle caniateir teithio i mewn i Gymru ond nid o fewn Cymru yn unig. Am fwy o wybodaeth am deithio rhatach mewn mannau eraill yn y DU, ewch i wefan Llywodraeth Cymru neu cysylltwch â ni.