Teithio Llesol

Diweddarwyd y dudalen ar: 04/11/2019

Cefndir Teithio Llesol a Map o’r Llwybrau Presennol (ERM)

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gosod gofyniad statudol ar awdurdodau lleol i nodi a gwella llwybrau i gerddwyr a beicwyr yn barhaus ac i baratoi mapiau sy'n nodi llwybrau presennol a llwybrau posibl ar gyfer y dyfodol. 

Nod y Ddeddf yw gwneud teithio llesol yr opsiwn mwyaf deniadol ar gyfer teithiau byr ac i gysylltu safleoedd allweddol megis gweithleoedd, ysbytai, ysgolion ac ardaloedd siopa â llwybrau di-draffig a lonydd beicio.

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus a'n hymchwil ein hunain yn 2015, crëwyd yr ERM. Nid ydynt yn dangos yr holl lwybrau cerdded a beicio posibl, ond mae'r llwybrau a ddangosir wedi bod yn destun archwiliad sy’n dangos eu bod yn bodloni’r safonau a nodir yng Nghyfarwyddyd Llywodraeth Cymru.

Mae'r mapiau i'w gweld isod: 

Map Rhwydwaith Integredig (INM) 

Yr ail gam oedd creu INM sy'n nodi gweledigaeth Cyngor Sir Caerfyrddin am y 15 mlynedd nesaf, i wella llwybrau beicio a cherdded ledled y sir, er mwyn bodloni gofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i gynllunio ar gyfer darparu llwybrau a gwelliannau o ran teithio llesol. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â'n huchelgais hirdymor i fod yn ganolfan beicio Cymru.

Yn dilyn digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus yn Haf / Hydref 2017, mae'r INM wedi cael ei ddiwygio, gan ystyried awgrymiadau a sylwadau a wnaed. Mae'r mapiau diwygiedig wedi'u cymeradwyo gan Llywodraeth Cymru.

Mae'r mapiau i'w gweld isod: 

Adroddiadau