Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Diweddarwyd y dudalen ar: 28/04/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Mae llawer o wasanaethau bysiau bellach yn gweithredu gwasanaeth llai. Rydym yn eich cynghori i wirio'ch taith ymlaen llaw gyda Traveline.

Mae gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb yn orfodol i bawb sy'n teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru. Dylid gwisgo gorchuddion wyneb am y daith gyfan ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod angen eu gwisgo o'r foment y byddwch yn dal y bws, trên ac ati hyd nes y byddwch wedi disgyn.

Mae gwasanaethau llwybr sefydlog Bwcabus wedi'u hatal dros dro. Bydd Bwcabus yn parhau i weithredu gwasanaeth a archebwyd ymlaen llaw yn unig.

Nid ydym yn cynnal unrhyw gyrsiau diogelwch ar y ffyrdd nes bydd rhybudd pellach.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Os nad oes gardd flaen gan eich eiddo, a'i fod yn ffinio â'r palmant, dylech wneud cais am ganiatâd gennym cyn gwneud gwaith insiwleiddio allanol. Mewn lleoliadau priodol, caniateir codi adeilad dros briffordd a gynhelir gennym.

Hefyd, bydd angen i chi:

I wneud cais bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

 • cyfeiriad yr eiddo y bydd y gwaith arfaethedig yn effeithio arno
 • rhif y ffordd (os yw'n hysbys)
 • nodi'r rhannau o'r briffordd y bydd y gwaith yn effeithio arnynt - ymyl/llwybr troed/ffordd gerbydau/lôn gefn
 • disgrifiad o'r gwaith
 • amcangyfrif o faint fydd y gwaith yn para
 • dyddiad dechrau arfaethedig y gwaith
 • dyddiad cwblhau arfaethedig y gwaith
 • lled y llwybr troed/ffordd gerbydau presennol (bras amcan)
 • lled y gwaith (bras amcan)
 • estyniad dros y briffordd (bras amcan)
 • ardal glir uwchben lefel y briffordd
 • enw, cyfeiriad a rhif ffôn y contractwr
 • rhif polisi ar gyfer yswiriant sydd ag indemniad o £5 miliwn (o leiaf) a'r dyddiad y mae'n dod i ben
 • cynllun y safle - yr eiddo a'r gwaith arfaethedig ar raddfa o 1/500 o leiaf
 • cynllun y lleoliad mewn perthynas â'r hyn sydd o'i amgylch ar raddfa o 1/1250 neu 1/2500 neu 1/10,000 o leiaf

Y ffi ar gyfer gwneud cais yw £39.00 (nes 31 Mawrth 2021).

Bydd angen i chi ddychwelyd eich ffurflen gais gyflawn a'ch siec yn daladwy i Gyngor Sir Caerfyrddin i: Gofal Strydoedd, Adran yr Amgylchedd, Parc Myrddin, Caerfyrddin, SA31 1HQ.

Gofynnir i chi ganiatáu rhwng 6 ac 8 wythnos i'ch cais gael ei asesu.

lawrlwytho ffurflen gais (.pdf)