Preswylfeydd gwag

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/09/2020

Mae'r Senedd Cymru yn newid ei dulliau cyfrifyddu o 1 Ebrill 2020, ac ni fydd mwyach yn cyfrif am y gostyngiad a roddir i eiddo sy'n wag yn y tymor hir. O'r herwydd, bydd yn rhaid i'r Cyngor ysgwyddo'r baich ariannol fydd ynghlwm wrth unrhyw ostyngiadau a roddir yn y dyfodol.

Yng nghyfarfod Bwrdd Gweithredol y Cyngor ar 18 Tachwedd 2019 cytunwyd yn unfrydol i waredu'r gostyngiad presennol o 50%, sy'n cael ei roi ar hyn o bryd ar gyfer eiddo sy'n wag yn y tymor hir, a chodi'r dreth gyngor yn llawn ar eiddo o'r fath o 1 Ebrill 2020.

Bydd eiddo gwag ac eiddo sydd heb eu dodrefnu yn parhau i gael eu heithrio o'r Dreth Gyngor am y chwe mis cyntaf, o'r dyddiad y daethant yn wag a heb eu dodrefnu. Fodd bynnag, os byddant dal yn wag a heb eu dodrefnu y tu hwnt i'r cyfnod eithrio o chwe mis, codir y Dreth Gyngor arnynt yn llawn beth bynnag fo'r sefyllfa o ran deiliadaeth.

Os yw'r eiddo yn wag ond yn dal i fod wedi'i ddodrefnu, yn gyffredinol, ni fydd cyfnod eithriedig, ac ni chaniateir unrhyw ostyngiad chwaith.

Caniateir gostyngiad yn unig, ar gyfer eiddo gwag sydd wedi’i ddodrefnu:

  • Os yw’r sawl sy’n talu Treth y Cyngor yn talu Treth y Cyngor ar eiddo arall lle mae’n byw er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau yn well a phan fo’r swydd yn golygu, yn gyffredinol, ei bod yn angenrheidiol i’r gweithiwr fyw mewn eiddo penodol.
  • Os yw carafán neu gwch yn cael ei adael yn wag
  • Os yw cynrychiolwyr personol unigolyn sydd wedi marw yn gyfrifol am dalu Treth y Cyngor (gall fod amodau pellach a therfyn amser yn berthnasol).

Gwneud cais am eithriad Gweld rhestr o eiddo eithriedig