Preswylfeydd gwag

Diweddarwyd y dudalen ar: 18/02/2020

Fel rheol bydd eiddo gwag yn cael ei eithrio o Dreth y Cyngor am y chwe mis cyntaf, ac wedi hynny bydd yn rhaid talu 50%. Ceir rhai eithriadau i'r rheol hon ac mewn rhai amgylchiadau ni fydd tâl o gwbl, hyd yn oed os oes rhywun yn byw yn yr eiddo. Gweler y tabl isod sy'n rhestru eithriadau.

Os yw'r eiddo yn wag ond yn dal i fod wedi'i ddodrefnu, yn gyffredinol, ni fydd cyfnod eithriedig, ac ni chaniateir unrhyw ostyngiad chwaith.

Caniateir gostyngiad yn unig, ar gyfer eiddo gwag sydd wedi’i ddodrefnu:

  • Os yw’r sawl sy’n talu Treth y Cyngor yn talu Treth y Cyngor ar eiddo arall lle mae’n byw er mwyn cyflawni ei ddyletswyddau yn well a phan fo’r swydd yn golygu, yn gyffredinol, ei bod yn angenrheidiol i’r gweithiwr fyw mewn eiddo penodol.
  • Os yw carafán neu gwch yn cael ei adael yn wag
  • Os yw cynrychiolwyr personol unigolyn sydd wedi marw yn gyfrifol am dalu Treth y Cyngor (gall fod amodau pellach a therfyn amser yn berthnasol).

Gwneud cais am eithriad Gweld rhestr o eiddo eithriedig