Prosiect brithegion y gors

Glöyn byw cynhenid yw Britheg y Gors (Euphydryas aurinia) sy'n rhywogaeth a ddiogelir gan y gyfraith oherwydd ei bod yn fwyfwy prin. Yn Cross Hands a'r cyffiniau y mae un o'r poblogaethau cryf olaf ym Mhrydain, ac mae angen ein cymorth ni ar y boblogaeth i oroesi. Britheg y Gors, mae'r glöyn byw hwn i'w weld yn hedfan dros laswelltiroedd corsiog ym misoedd Mai a Mehefin.

Gweoedd Larfaol, mae'r lindys yn creu gweoedd i'w diogelu eu hunain, a gallwch weld y lindys yn cael lloches yn y gweoedd hyn mewn twmpathau glaswellt tua mis Medi, cyn i'r lindys aeafgysgu ym monion y twmpathau.

Tamaid y Cythraulyr unig fwyd sy'n cael ei fwyta gan larfâu Brithegion y Gors yw tamaid y cythraul, sy'n blodeuo ym mis Medi. Mae'r glöyn byw'n dodwy wyau ar ochr isaf dail tua mis Mehefin, ac mae'r lindys yn dod allan o fis Gorffennaf ymlaen er mwyn bwydo tan fis Ebrill y flwyddyn ganlynol.

Datblygu'r ardal

Mae ardal Cross Hands yn ardal dwf yn Sir Gaerfyrddin. Mae'r ardal wedi ei chlustnodi'n ardal ddatblygu yng nghynlluniau datblygu y Cyngor. Felly mae'r prosiect yn hollbwysig o ran sicrhau bod y datblygiadau hyn yn gallu mynd yn eu blaenau heb effeithio mewn modd negyddol ar gynefin y rhywogaeth hon o löyn byw. Mae pob datblygiad yn rhoi cyfraniad ariannol i'r prosiect, ac mae'r arian hwnnw'n cael ei ddefnyddio i brynu neu i reoli tir ar safleoedd addas.

Y Gymuned Leol: Mae'r bobl leol yn elfen hanfodol o'r prosiect hwn. Bydd cydweithio â pherchenogion tir, ymweliadau addysgol a chymorth gan grwpiau gwirfoddolwyr yn allweddol o ran sicrhau bod y prosiect yn llwyddiant yn y cyfnod hir.

Grwpiau Cymunedol ac Ysgolion: Rydym yn awyddus i glywed gennych os ydych am ddysgu rhagor am y prosiect. Yn ogystal rydym yn falch o drefnu ymweliadau ac anerchiadau ar gyfer grwpiau lleol.

Gwirfoddolwyr: Byddai unrhyw amser y gallech ei roi i'r prosiect yn cael ei dderbyn yn ddiolchgar. Rydym yn chwilio am bobl sydd am helpu â'r gwaith tirfesur a'r gwaith rheoli safleoedd (nid yw'n waith trwm iawn, er enghraifft gwaredu prysgwydd a chynnal a chadw ffensys). Nid oes angen profiad!

Perchenogion Tir: Ein nod, gyda'ch help chi, yw rheoli cynefinoedd sy'n addas i'r glöyn byw hwn yn ardal y prosiect. Y cynefinoedd dan sylw yw caeau corsiog llaith sy'n cynnwys porfeydd twmpathog lle tyf tamaid y cythraul. Mae'n bosibl eich bod wedi sylwi ar löynnod byw yn hedfan yn y llecynnau hyn ar ddechrau'r haf. Rydym am siarad â chi ynghylch rheoli'r tir yn gyfnewid am dâl blynyddol. Chi fyddai'n penderfynu i ba raddau y byddech am ymwneud â hyn. Mae cytundebau rheoli yn cydweddu â Chynllun y Taliad Sengl a Glastir. Hefyd rydym yn chwilio am dir addas i'w brynu.

Perchenogion Da Byw: Mae pori gan wartheg a merlod i'r dim ar gyfer rheoli glaswelltiroedd corsiog. A oes gennych dda byw sydd ar gael i bori dros yr haf?

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/03/2018

Cynllunio