A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Sgiliau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol

Sut i gyflwyno cwyn i Safonau Masnach

Saesneg/Cymraeg fel ail iaith

Safleoedd Gwarchodedig

Safleoedd Lletya Trwyddedig Sir Gaerfyrddin

Safleoedd Ymgeisio

Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)

Safon Effeithlonrwydd Ynni Ofynnol

Safonau maeth ar gyfer prydau ysgol

Safonau masnach

Safonau Masnach

Safonau’r Gymraeg

Safonau’r iaith Gymraeg

Safonau’r iaith Gymraeg

Salary Finance

Samplu bwyd

Sanclêr - Spar

Sbwriel

Sbwriel ar y traethau

Sbwriel heb ei gasglu

School Disruption Table

Sefydliad Jac Lewis

Sefydliadau Marchogaeth Trwyddedig Sir Gaerfyrddin

Sefydliadau sy'n cefnogi gofalwyr

Sefydliadau Trwyddedu Anifeiliaid

Seibiannau byr

Seicoleg Addysg a Phlant

Seiliau: Y Gwaith a wnaed yn Strategaeth Un

Sgamiau - peidiwch â chael eich twyllo

Sgiliau 24

Sgiliau echddygol

Sgiliau Hanfodol

Sgiliau Iaith Gymraeg

Sgiliau Llythrennedd Digidol

Sicrhau Cydymffurfiaeth â'r Gorchymyn Brynu

Sioe Deithiol Twristiaeth a Busnes Sir Gâr 2024

Siop A-Z Rhydaman (Premier)

Sipsiwn a Theithwyr

Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL)

Statement of Financial Support

Stordy Creadigol

Stordy Creadigol Caerfyrddin

Stordy Creadigol Llanelli

Stordy Creadigol Rhydaman

Strategaeth a Chynllun Rheoli Perygl Llifogydd

Strategaeth a Ffefrir (Ymgynghoriad Cyhoeddus Cyn Adneuo)

Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin

Strategaeth Cyfranogiad y Cyhoedd a'r Cynllun Deiseb

Strategaeth Drawsnewid 2022 - 2027

Strategaeth Gorfforaethol 2022-2027

Strategaeth Hamdden 2023-33 ymgynghoriad cymunedol

Strategaeth Hybu’r Iaith Gymraeg2023 - 28

Strategaeth Leol ar gyfer Perygl Llifogydd 2024-2030

Strategaeth Trawsnewid Digidol - Meysydd Blaenoriaeth Allweddol

Strategaeth Trawsnewid Digidol 2021 - 2024

Strategaeth y Rhaglen Moderneiddio Addysg

Strategaeth Ddraft y Rhaglen Moderneiddio Addysg

Strategaeth y Rhaglen Moderneiddio Addysg

Strategaethau a chynlluniau

Strwythur y Cabinet

Strwythurau peryglus

Sut bydd y Cyngor yn delio â'ch cais am wasanaeth?

Sut caiff Budd-dal Tai ei dalu?

Sut gaiff fy mudd-dal ei gyfrifo?

Sut i dalu eich treth busnes

Sut i optio allan o'r gofrestr agored

Sut i wneud cais

Sut i wneud compost

Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio

Sut i ymgeisio

Sut mae bod yn Gynghorydd

Sut mae gwneud cais

Sut mae gwneud cais

Sut mae gwneud cais

Sut mae pleidleisio?

Sut mae wneud cais

Sut mae'r broses dendro yn gweithio?

Sut rydym yn mesur llwyddiant ein Hamcanion Llesiant

Sut rydym yn profi'r wefan hon

Sut rydym yn talu eich anfoneb

Sut y bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei darparu yn Sir Gaerfyrddin

Sut y byddwn ni’n mesur cynnydd?

Sut y byddwn yn cyflawni ein Nodau a'n targedau

Sut y byddwn yn gweithio gydag eraill i gyflawni ein gweledigaeth

Sut y caiff fy ngostyngiad ei gyfrifo?

Sut y gellir rhoi gwybod am fater gorfodi?

Sut y gwneir cynlluniau – Yr hierarchaeth gynllunio

Sut yr ydym ni'n prynu

Swm y cyllid

Swyddfa'r Crwner

Swyddi a gaiff eu creu / eu diogelu

Swyddi a gaiff eu creu / eu diogelu

Swyddi a Gyrfaoedd

Swyddog ar Ddyletswydd

Swyddog Arlwyo Symudol

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata (Maethu)

Swyddog Gwybodaeth Reoli

Symud anifeiliaid

Symud i'r Ysgol Uwchradd (11 oed)

Symud ymlaen, y blynyddoedd nesaf yn Sir Gaerfyrddin

Symud/Newid Ysgolion y tu allan i'r trefniadau derbyn arferol. (Symud yn ystod y flwyddyn/canol blwyddyn)

Symud/Newid Ysgolion y tu allan i'r trefniadau derbyn arferol. (Symud yn ystod y flwyddyn/canol blwyddyn)

Syniad Datblygu

Systemau Draenio Cynaliadwy

Sut y gallai targedau ffosffad newydd effeithio ar eich datblygiad

Senior Bus Pass for over 60