Iaith Gymraeg

Yn Ebrill 2016, daeth Safonau Iaith Cyngor Sir Caerfyrddin i rym. Mae'r Safonau yn set o 174 o gyfarwyddiadau oddi wrth Gomisiynydd y Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Mae'r Safonau yn cymryd lle'r Cynllun Iaith ac yn cynnig fframwaith newydd i bennu sut y byddwn yn:

  1. cyflenwi gwasanaethau Cymraeg,
  2. llunio polisi mewn modd sy’n hyrwyddo’r Gymraeg,
  3. gweithredu trwy gyfrwng y Gymraeg,
  4. hybu'r Gymraeg,
  5. cadw cofnodion ynglŷn a’r Gymraeg.

Prif egwyddor y Safonau newydd yw ein bod yn sicrhau nad ydym yn trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r Saesneg wrth ddarparu ein gwasanaethau ac wrth weithredu. Mae’n ofynnol bod y Cyngor Sir yn llunio Adroddiad Blynyddol i gyd fynd gyda gweithrediad y Safonau er mwyn cadarnhau cydymffurfiaeth ac i adrodd ar berfformiad.

Anelu at wneud y Gymraeg yn brif iaith y Sir…

Mae gennym Strategaeth Newydd ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg yn y sir, sydd wedi ei lunio ar y cyd rhwng nifer o gyrff sy’n gweithio dros y Gymraeg yn Sir Gar.  Mae’r strategaeth yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud yn y sir i adfer sefyllfa’r iaith drwy gynyddu niferoedd sy’n gallu siarad Cymraeg, cynyddu’r sefyllfaoedd lle mae pobl yn medru ac yn dewis defnyddio’r Gymraeg, codi statws yr iaith, cefnogi cymunedau i gynnal yr iaith ac effeithio’n gadarnhaol ar symudiadau poblogaeth.  Fe fydd yna gynllun gweithredu i gyd-fynd â’r Strategaeth hon a fydd yn nodi camau gweithredu ac amserlen i weithredu.

LAWRLWYTHWCH EIN STRATEGAETH HYBU’R GYMRAEG YN SIR GAERFYRDDIN

Cwynion

Os hoffech wneud cwyn yn ymwneud â chydymffurfiaeth y Cyngor â Safonau'r Gymraeg neu fethiant ar ran y Cyngor i ddarparu gwasanaeth dwyieithog, defnyddiwch weithdrefn gwyno'r Cyngor ar dudalen Cwynion a Chanmoliaeth. Ceir dolen at ddogfen 'Y weithdrefn ar gyfer delio â Chwynion a Chanmoliaeth gan gwsmeriaid' ar yr un dudalen.

Mae gennych hefyd hawl i gyfeirio unrhyw gwynion sy'n ymwneud â'r iaith Gymraeg at Gomisiynydd y Gymraeg.

Cyngor a Democratiaeth