Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Cyngor Sir Gâr wedi cyhoeddi ei Gynllun Strategol Cydraddoldeb sy’n amlinellu sut bydd y Cyngor yn gwireddu ei gyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r Dyletswyddau Penodol yng Nghymru yn ei rôl fel cyflogwr, wrth ddarparu gwasanaethau ac fel arweinydd cymunedol.

Mae'n ofynnol i gyrff cyhoeddus roi sylw priodol i'r angen i:

  • Ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon, aflonyddu, erledigaeth ac unrhyw ymddygiad arall sydd wedi ei wahardd gan y Ddeddf;
  • Hybu cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu;
  • Hybu perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a phobl nad ydynt yn ei rhannu.

Ynghyd a’r Cynllun, mae’r Cyngor wedi cyhoeddi adroddiad tystiolaeth ar gyfer datblygiad y Nodau Cydraddoldeb, ac adroddiadau Ymgysylltu, yn dilyn gwaith penodol gyda chymunedau a staff.

Mae’r cynllun gweithredu yn nodi'r camau a fydd yn cael eu rhoi mewn lle yn ystod y pedair blynedd nesaf, er mwyn gwireddu Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor.

Cyngor a Democratiaeth