Safle datblygu tir llwyd 1.12 hectar / 2.8 erw, Safle wrth y Marina, Cyfle masnachol, hamdden neu breswyl, Rhoddwyd Caniatâd Cynllunio Amlinellol.

Mwy o wybodaeth

Tir yn Heol Tyisha, Bigyn, Llanelli

Mwy o wybodaeth

Safle datblygu siop fwyd 1.53 hectar / 3.79 erw. Yn agos at ganol y dref ac ardal yr harbwr. Rhoddir ystyriaeth i gynigion ar gyfer siop fwyd â dibenion manwerthu ategol, os na fyddant yn cael effaith niweidiol ar ganol y dref.

Mwy o wybodaeth

Llain laswelltog o tua 0.20 erw yw'r safle, wedi ei lleoli mewn ardal breswyl yn Llanelli. Mae'n gyfleus i'r holl gyfleusterau yng nghanol y dref ac i Barc Adwerthu Trostre

Mwy o wybodaeth

10 Stryd y Parc, Llanelli
Llanelli, SA15 3YE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Safle allweddol yng nghanol tref Llanelli. Potensial datblygu (yn amodol ar ganiatâd cynllunio) ar gyfer amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys rhai masnachol, preswyl a swyddfeydd. Posibilrwydd o gyllid grant.

Mwy o wybodaeth

Tir sy'n addas at amrywiaeth o ddibenion Arwynebedd y safle 560 metr sgwâr (0.138 erw)

Mwy o wybodaeth

Tir yn Heol Iscoed
Yr Hendy, SA4 0UP

Cynigion oddeutu £7,500

Potensial i ddatblygu yn amodol ar ganiatâd cynllunio a chaniatâd angenrheidiol. Arwynebedd y safle 780 metr sgwâr (0.19 erw). Wedi ei leoli'n ganolog yn ardal breswyl Yr Hendy ac yn agos i amwynderau'r pentref. Agos at draffordd yr M4.

Mwy o wybodaeth

Dau adeilad mawr a oedd yn rhan o’r hen ysbyty mewn oddeutu 1.8 hectar (4.5 erw) o barcdir, i’r de o Barc Dewi Sant, safle hanesyddol yng Nghaerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Tir ym Mrynseilo
Carwe, SA17 4HR

Cynigion o oddeutu £25,000

Tir tua 0.15 erw o faint. Ym mhentref gwledig Carwe. Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i ddatblygu garejis at ddefnydd preifat, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a’r cydsyniadau angenrheidiol. Arwynebedd y safle: 141 metr sgwâr. Wedi ei leoli o fewn ardal breswyl Y Ddwyberth ac yn ganolog i amwynderau'r pentref. Yn agos at ganol Porth Tywyn.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl o 84 o dai. Arwynebedd y safle: 10.5 erw. Yn ganolog ar gyfer holl gyfleusterau'r pentref

Mwy o wybodaeth

Cyfle am ddatblygiad preswyl gyda lwfans tybiannol/dangosol o 70 o unedau tai (dyraniad y Cynllun Datblygu Lleol). Yn agos i Dref Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl Arwynebedd y safle yw 9.1 erw mewn dau lwyfandir (2A a 2B). Mae'r safle yn elwa ar Ganiatâd Cynllunio manwl ac ar gymeradwyaeth ar gyfer materion a gadwyd yn ôl.

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen bwll glo ger pentref Pontyberem, ac mae'n llawn llystyfiant trwchus gydag olion o'r gwaith mwyngloddio. Arwynebedd y safle oddeutu 25.8 hectar/63.7 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed gyda darnau o dir â chanclwm Japan. Arwynebedd y safle oddeutu 3.49 hectar / 8.64 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen domen lo sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus. Arwynebedd y safle oddeutu 7.60 hectar / 18.8 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Arwynebedd y safle 0.42 hectar/1.05 erw.

Mwy o wybodaeth

Safle tir llwyd mawr hanesyddol. Hen gwar a gwaith glo sydd ag arwynebedd o oddeutu 4.59 hectar (11.3 erw). Hen beiriandy a adeiladwyd o gerrig, y mae angen ei adnewyddu. Ar hyn o bryd fe'i dynodir ar gyfer defnydd hamdden a llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol. Pellter byr o Aber Llwchwr a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Mwy o wybodaeth

Land for sale
Hen Gwar Pwll, Pwll, SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed. Arwynebedd y safle oddeutu 1.82 hectar/4.52 erw.

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth
Hen Dir Penllech, Pwll SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Mae’r safle’n cynnwys tir heb ei ddatblygu sy’n llawn llystyfiant ac sy’n cynnwys llethr eithaf serth o’r gogledd i’r de. Arwynebedd y safle oddeutu 2.04 hectar/5.04 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 1.38 hectar/3.4 erw.

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl, yn ganolog i amwynderau lleol. Arwynebedd y safle: 3.52 erw

Mwy o wybodaeth

Tir Datblygu
Tir ger 6 Pant y Brwyn, Ystradowen, SA9 2YF

Gwahoddir cynigion o oddeutu £50,000

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl, Arwynebedd y safle: 0.5 erw. Caniatâd Cynllunio Amlinellol yn flaenorol ar gyfer datblygiad preswyl (E/29083).

Mwy o wybodaeth

Mae'r safleoedd yn ardal Trostre, Llanelli tua 2 gilometr i'r de o ganol y dref ger Parciau Adwerthu poblogaidd Trostre a Pemberton lle mae tua 468,663 o droedfeddi sgwâr o fannau adwerthu sy'n gartref i Uwchfarchnadoedd Tesco (Trostre) a Morrisons (Pemberton). Ymhlith y meddianwyr eraill mae Marks and Spencer, Boots KFC, B&Q, Next, Primark a Pets at Home. Mae'r parciau siopa yn gyrchfannau siopa rhanbarthol sy'n denu niferoedd lu o ymwelwyr.

Mwy o wybodaeth

Safle addas ar gyfer parcio ac estyniad i’r ardd. Ardal 72.72m2 o fewn ystâd breswyl.

Mwy o wybodaeth

Safle addas ar gyfer parcio ac estyniad i’r ardd. Ardal 75.52m2 o fewn ystâd breswyl

Mwy o wybodaeth

Safle addas ar gyfer amwynder, parcio ac estyniad i'r ardd. Ardal 420.45m2 ar gyrion ystâd breswyl

Mwy o wybodaeth

Ar werth drwy gytuniad preifat. Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio 9 llain datblygu â gwasanaeth ar gael ar unwaith 7 llain datblygu pellach â gwasanaeth ar gael o 2020 Prydlesau hir

Mwy o wybodaeth

Adeilad hanesyddol amlwg yng nghanol tref Cydweli. Hen lyfrgell a neuadd y dref y mae angen eu hadnewyddu. Potensial ar gyfer amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar ganiatâd cynllunio. Adeilad Rhestredig (Gradd II). Ystafelloedd ar ddau lawr sy'n cyfateb i tua 300 metr sgwâr (3228 troedfedd sgwâr). Briff Cynllunio ar gael Ar werth drwy Gytuniad Prei.fat

Mwy o wybodaeth

Rhan o ddatblygiad Theatr y Ffwrnes, Porth y Dwyrain, Llanelli. Chwe uned fodern ar gyfer swyddfeydd, ar y llawr gwaelod (23m2/12m2). Ardal gyffredin ar y llawr gwaelod sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chreadigol

Mwy o wybodaeth

Bydd cam cyntaf y cynllun adnewyddu yn darparu amrywiaeth o unedau diwydiannol, wedi eu hadeiladu o flociau a rendrad, â dalennau dur cyfansawdd i'r to. Bydd gan bob uned fynediad gwastad, drws rholio ar gyfer y man cynhyrchu, a chyfleusterau toiled a chegin.

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

Mae'r bloc tai bach yn addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd angenrheidiol, Yng nghanol Parc Arfordirol y Mileniwm, sydd wedi ennill gwobrau lu. Maes parcio cyfleus.

Mwy o wybodaeth

Uned Adwerthu
3 Rhodfa Cowell, Llanelli

Gwahoddir cynigion o gwmpas £10,000 y flwyddyn heb gyfrif taliadau eraill

Uned Adwerthu ar y Llawr Gwaelod. Arwynebedd mewnol net tua 133.5m2. Lleoliad yng nghanol y dref.

Mwy o wybodaeth