Lleiniau adeiladu preswyl
Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman, SA18

Cynigion oddeutu £30,000 - £40,000 y llain

Dyma gyfle i brynu tri lleiniau adeiladu preswyl, rhydd-ddaliadol - Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman. Mae gan y lleiniau fantais o Ganiatâd Cynllunio Amlinellol.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl o 84 o dai. Arwynebedd y safle: 10.5 erw. Yn ganolog ar gyfer holl gyfleusterau'r pentref

Mwy o wybodaeth

Cyfle am ddatblygiad preswyl gyda lwfans tybiannol/dangosol o 70 o unedau tai (dyraniad y Cynllun Datblygu Lleol). Yn agos i Dref Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl Arwynebedd y safle yw 9.1 erw mewn dau lwyfandir (2A a 2B). Mae'r safle yn elwa ar Ganiatâd Cynllunio manwl ac ar gymeradwyaeth ar gyfer materion a gadwyd yn ôl.

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen bwll glo ger pentref Pontyberem, ac mae'n llawn llystyfiant trwchus gydag olion o'r gwaith mwyngloddio. Arwynebedd y safle oddeutu 25.8 hectar/63.7 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed gyda darnau o dir â chanclwm Japan. Arwynebedd y safle oddeutu 3.49 hectar / 8.64 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen domen lo sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus. Arwynebedd y safle oddeutu 7.60 hectar / 18.8 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Arwynebedd y safle 0.42 hectar/1.05 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 0.62 hectar/1.53 erw.

Mwy o wybodaeth

Safle tir llwyd mawr hanesyddol. Hen gwar a gwaith glo sydd ag arwynebedd o oddeutu 4.59 hectar (11.3 erw). Hen beiriandy a adeiladwyd o gerrig, y mae angen ei adnewyddu. Ar hyn o bryd fe'i dynodir ar gyfer defnydd hamdden a llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol. Pellter byr o Aber Llwchwr a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Mwy o wybodaeth

Land for sale
Hen Gwar Pwll, Pwll, SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed. Arwynebedd y safle oddeutu 1.82 hectar/4.52 erw.

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth
Hen Dir Penllech, Pwll SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Mae’r safle’n cynnwys tir heb ei ddatblygu sy’n llawn llystyfiant ac sy’n cynnwys llethr eithaf serth o’r gogledd i’r de. Arwynebedd y safle oddeutu 2.04 hectar/5.04 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 1.38 hectar/3.4 erw.

Mwy o wybodaeth

Bloc swyddfa deulawr hunangynhwysol ar wahân â gweddluniau brics a tho fflat wedi'i ffeltio.

Mwy o wybodaeth

Safle ar gyfer datblygiad preswyl: Cyf E/34580. Arwynebedd safle: 1.04 erw, Lleoliad y Pentref

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

5 - 8 Heol Spilman
5 - 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Gwahoddir cynigion o oddeutu £300,000 am fuddiant rhydd-ddaliad

4 tŷ teras yn flaenorol, adeilad swyddfeydd 3 llawr, maes parcio yn amodol ar drafodaethau.

Mwy o wybodaeth

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl, yn ganolog i amwynderau lleol. Arwynebedd y safle: 3.52 erw

Mwy o wybodaeth

Tir Datblygu
Tir ger 6 Pant y Brwyn, Ystradowen, SA9 2YF

Gwahoddir cynigion o oddeutu £50,000

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl, Arwynebedd y safle: 0.5 erw. Caniatâd Cynllunio Amlinellol yn flaenorol ar gyfer datblygiad preswyl (E/29083).

Mwy o wybodaeth

Hen Ddepo'r Cyngor
Pencader, SA39 9ET

Cynigion – oddeutu £65,000

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r caniatadau angenrheidiol. Safle oddeutu 18m x 55m

Mwy o wybodaeth

Mae'r safleoedd yn ardal Trostre, Llanelli tua 2 gilometr i'r de o ganol y dref ger Parciau Adwerthu poblogaidd Trostre a Pemberton lle mae tua 468,663 o droedfeddi sgwâr o fannau adwerthu sy'n gartref i Uwchfarchnadoedd Tesco (Trostre) a Morrisons (Pemberton). Ymhlith y meddianwyr eraill mae Marks and Spencer, Boots KFC, B&Q, Next, Primark a Pets at Home. Mae'r parciau siopa yn gyrchfannau siopa rhanbarthol sy'n denu niferoedd lu o ymwelwyr.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am Ddatblygiad, Canol Tref, Llanelli
Llanelli

Gwahoddir mynegiannau o ddiddordeb

3 safle allweddol yng nghanol y dref. Potensial datblygu (yn amodol ar ganiatâd cynllunio) ar gyfer amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys rhai masnachol,preswyl a swyddfeydd. Posibilrwydd o gyllid grant.

Mwy o wybodaeth

Tir sy’n at ddefnydd parcio neu garej. Oddeutu 132 m2 o arwynebedd

Mwy o wybodaeth

Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer un uned breswyl. Tir blaen 10.7m x 30.5m. Yn ganolog ar gyfer holl gyfleusterau pentref Trimsaran.

Mwy o wybodaeth

Safle addas ar gyfer parcio ac estyniad i’r ardd. Ardal 72.72m2 o fewn ystâd breswyl.

Mwy o wybodaeth

Safle addas ar gyfer parcio ac estyniad i’r ardd. Ardal 75.52m2 o fewn ystâd breswyl

Mwy o wybodaeth

Safle addas ar gyfer amwynder, parcio ac estyniad i'r ardd. Ardal 420.45m2 ar gyrion ystâd breswyl

Mwy o wybodaeth

Dau adeilad mawr a oedd yn rhan o’r hen ysbyty mewn oddeutu 1.8 hectar (4.5 erw) o barcdir, i’r de o Barc Dewi Sant, safle hanesyddol yng Nghaerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Mae 30 Heol y Bragdy yn uned adwerthu ar y llawr gwaelod, ar gyrion canol tref Caerfyrddin. Mae’r eiddo mewn ardal breswyl fawr sy’n lleoliad ardderchog ar gyfer cwsmeriaid sy’n pasio heibio.

Mwy o wybodaeth

Rhan o ddatblygiad Theatr y Ffwrnes, Porth y Dwyrain, Llanelli. Chwe uned fodern ar gyfer swyddfeydd, ar y llawr gwaelod (23m2/12m2). Ardal gyffredin ar y llawr gwaelod sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chreadigol

Mwy o wybodaeth

Uned Ddiwydiannol
Uned 23, Gweithdai Busnes Cross Hands, Cross Hands

Rhent blynyddol: £7571.60 / Rhent misol: £630.97

Crosshands Business Workshops is a courtyard-style development of offices and workshop units, with tar-macadam parking area. The unit is located in the courtyard car park and has a folding production area door with integral pedestrian access. The property has a toilet and sink with a further sink to the production area.

Mwy o wybodaeth

Bydd cam cyntaf y cynllun adnewyddu yn darparu amrywiaeth o unedau diwydiannol, wedi eu hadeiladu o flociau a rendrad, â dalennau dur cyfansawdd i'r to. Bydd gan bob uned fynediad gwastad, drws rholio ar gyfer y man cynhyrchu, a chyfleusterau toiled a chegin.

Mwy o wybodaeth

Uned adwerthu ar y llawr gwaelod
12 Heol yr Orsaf, Llanelli, SA15 2YB

Gwahoddir cynigion o oddeutu £5,500 y flwyddyn

Mae 12 Heol yr Orsaf yn uned adwerthu yn nhref Llanelli. Mae lleoliad yr adeilad yn cynnig safle masnachol rhagorol ar gyfer dod i gysylltiad â chwsmeriaid sy'n pasio heibio. Mae'r uned yn cynnwys man masnachu mawr, storfa/cegin fach a thoiled. Mae'r uned tua 55.12 m2.

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

Mae'r bloc tai bach yn addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd angenrheidiol, Yng nghanol Parc Arfordirol y Mileniwm, sydd wedi ennill gwobrau lu. Maes parcio cyfleus.

Mwy o wybodaeth

5 - 8 Heol Spilman
5 - 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Oddeutu £33,000 am fuddiant ar ffurf prydles

4 tŷ teras yn flaenorol, adeilad swyddfeydd 3 llawr, maes parcio yn amodol ar drafodaethau.

Mwy o wybodaeth

Eiddo wedi ei adeiladu o ffrâm porth dur gyda chyfuniad o waliau bloc/bric ar lefel isel gyda dalennau dur cyfansawdd ar y brif codiadau a’r to. Toiledau, a sinc cynnyrch ar gael hefyd. Mae gan yr eiddo ardaloedd parcio gydag ardal darparu a gwasanaethu tuag at flaen yr uned gyda drws ardal cynhyrchu concertina. Mae yna doiledau, yn ogystal â golau naturiol yn cael ei rhoi i’r ardal cynhyrchu trwy ffenestri uchel.

Mwy o wybodaeth

Uned Adwerthu
3 Rhodfa Cowell, Llanelli

Gwahoddir cynigion o gwmpas £10,000 y flwyddyn heb gyfrif taliadau eraill

Uned Adwerthu ar y Llawr Gwaelod. Arwynebedd mewnol net tua 133.5m2. Lleoliad yng nghanol y dref.

Mwy o wybodaeth