Lleiniau adeiladu preswyl
Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman, SA18

Cynigion oddeutu £30,000 - £40,000 y llain

Dyma gyfle i brynu tri lleiniau adeiladu preswyl, rhydd-ddaliadol - Penyrallt, Y Garnant, Rhydaman. Mae gan y lleiniau fantais o Ganiatâd Cynllunio Amlinellol.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

500 metr sgwâr o dir
Cae Coed, Llandybie

Cynigion o Amgylch £3000

Darn bach o dir yng nghanol ystâd breswyl. Mae'r tir oddeutu 500 metr sgwâr ac mae'n addas ar gyfer gardd.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl o 84 o dai. Arwynebedd y safle: 10.5 erw. Yn ganolog ar gyfer holl gyfleusterau'r pentref

Mwy o wybodaeth

Cyfle am ddatblygiad preswyl gyda lwfans tybiannol/dangosol o 70 o unedau tai (dyraniad y Cynllun Datblygu Lleol). Yn agos i Dref Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl Arwynebedd y safle yw 9.1 erw mewn dau lwyfandir (2A a 2B). Mae'r safle yn elwa ar Ganiatâd Cynllunio manwl ac ar gymeradwyaeth ar gyfer materion a gadwyd yn ôl.

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 80m2.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 80m2.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 300m2.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i brynu tir gardd sydd oddeutu 300m2.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen bwll glo ger pentref Pontyberem, ac mae'n llawn llystyfiant trwchus gydag olion o'r gwaith mwyngloddio. Arwynebedd y safle oddeutu 25.8 hectar/63.7 erw.

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth
Hen Gwar y Capel, Dafen, Llanelli SA14 8SL

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed gyda darnau o dir â chanclwm Japan. Arwynebedd y safle oddeutu 3.49 hectar / 8.64 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen domen lo sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus. Arwynebedd y safle oddeutu 7.60 hectar / 18.8 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Arwynebedd y safle 0.42 hectar/1.05 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 0.62 hectar/1.53 erw.

Mwy o wybodaeth

Safle tir llwyd mawr hanesyddol. Hen gwar a gwaith glo sydd ag arwynebedd o oddeutu 4.59 hectar (11.3 erw). Hen beiriandy a adeiladwyd o gerrig, y mae angen ei adnewyddu. Ar hyn o bryd fe'i dynodir ar gyfer defnydd hamdden a llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol. Pellter byr o Aber Llwchwr a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Mwy o wybodaeth

Land for sale
Hen Gwar Pwll, Pwll, SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed. Arwynebedd y safle oddeutu 1.82 hectar/4.52 erw.

Mwy o wybodaeth

Tir ar werth
Hen Dir Penllech, Pwll SA15 4AE

Gofynnir am fynegiannau o ddiddordeb

Mae’r safle’n cynnwys tir heb ei ddatblygu sy’n llawn llystyfiant ac sy’n cynnwys llethr eithaf serth o’r gogledd i’r de. Arwynebedd y safle oddeutu 2.04 hectar/5.04 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 1.38 hectar/3.4 erw.

Mwy o wybodaeth

Bloc swyddfa deulawr hunangynhwysol ar wahân â gweddluniau brics a tho fflat wedi'i ffeltio.

Mwy o wybodaeth

Safle ar gyfer datblygiad preswyl: Cyf E/34580. Arwynebedd safle: 1.04 erw, Lleoliad y Pentref

Mwy o wybodaeth

Tir Datblygu
Porth Tywyn

Cynigion dros ben £60,000

Tir ger canol Porth Tywyn sy'n addas ar gyfer datblygiad yn amodol ar ganiatâd cynllunio, Arwynebedd y safle: oddeutu 0.23 erw.

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

5 - 8 Heol Spilman
5 - 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Gwahoddir cynigion o oddeutu £300,000 am fuddiant rhydd-ddaliad

4 tŷ teras yn flaenorol, adeilad swyddfeydd 3 llawr, maes parcio yn amodol ar drafodaethau.

Mwy o wybodaeth

Safle a ddyrannwyd ar gyfer datblygiad preswyl, yn ganolog i amwynderau lleol. Arwynebedd y safle: 3.52 erw

Mwy o wybodaeth

Tir Datblygu
Tir ger 6 Pant y Brwyn, Ystradowen, SA9 2YF

Gwahoddir cynigion o oddeutu £50,000

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl, Arwynebedd y safle: 0.5 erw. Caniatâd Cynllunio Amlinellol yn flaenorol ar gyfer datblygiad preswyl (E/29083).

Mwy o wybodaeth

Hen Ddepo'r Cyngor
Pencader, SA39 9ET

Cynigion – oddeutu £65,000

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r caniatadau angenrheidiol. Safle oddeutu 18m x 55m

Mwy o wybodaeth

Mae'r safleoedd yn ardal Trostre, Llanelli tua 2 gilometr i'r de o ganol y dref ger Parciau Adwerthu poblogaidd Trostre a Pemberton lle mae tua 468,663 o droedfeddi sgwâr o fannau adwerthu sy'n gartref i Uwchfarchnadoedd Tesco (Trostre) a Morrisons (Pemberton). Ymhlith y meddianwyr eraill mae Marks and Spencer, Boots KFC, B&Q, Next, Primark a Pets at Home. Mae'r parciau siopa yn gyrchfannau siopa rhanbarthol sy'n denu niferoedd lu o ymwelwyr.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am Ddatblygiad, Canol Tref, Llanelli
Llanelli

Gwahoddir mynegiannau o ddiddordeb

3 safle allweddol yng nghanol y dref. Potensial datblygu (yn amodol ar ganiatâd cynllunio) ar gyfer amrywiaeth o ddibenion gan gynnwys rhai masnachol,preswyl a swyddfeydd. Posibilrwydd o gyllid grant.

Mwy o wybodaeth

Mae 30 Heol y Bragdy yn uned adwerthu ar y llawr gwaelod, ar gyrion canol tref Caerfyrddin. Mae’r eiddo mewn ardal breswyl fawr sy’n lleoliad ardderchog ar gyfer cwsmeriaid sy’n pasio heibio.

Mwy o wybodaeth

Mae Plasty Parc Howard yn adeilad rhestredig Gradd II trawiadol sy'n dyddio o 1855. Agorodd fel amgueddfa gyhoeddus ym 1912 ac mae ganddi gysylltiad hir â'r teulu Stepney.

Mwy o wybodaeth

Rhan o ddatblygiad Theatr y Ffwrnes, Porth y Dwyrain, Llanelli. Chwe uned fodern ar gyfer swyddfeydd, ar y llawr gwaelod (23m2/12m2). Ardal gyffredin ar y llawr gwaelod sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chreadigol

Mwy o wybodaeth

Uned Ddiwydiannol
Uned 23, Gweithdai Busnes Cross Hands, Cross Hands

Rhent blynyddol: £7571.60 / Rhent misol: £630.97

Crosshands Business Workshops is a courtyard-style development of offices and workshop units, with tar-macadam parking area. The unit is located in the courtyard car park and has a folding production area door with integral pedestrian access. The property has a toilet and sink with a further sink to the production area.

Mwy o wybodaeth

Bydd cam cyntaf y cynllun adnewyddu yn darparu amrywiaeth o unedau diwydiannol, wedi eu hadeiladu o flociau a rendrad, â dalennau dur cyfansawdd i'r to. Bydd gan bob uned fynediad gwastad, drws rholio ar gyfer y man cynhyrchu, a chyfleusterau toiled a chegin.

Mwy o wybodaeth

Uned adwerthu ar y llawr gwaelod
12 Heol yr Orsaf, Llanelli, SA15 2YB

Gwahoddir cynigion o oddeutu £5,500 y flwyddyn

Mae 12 Heol yr Orsaf yn uned adwerthu yn nhref Llanelli. Mae lleoliad yr adeilad yn cynnig safle masnachol rhagorol ar gyfer dod i gysylltiad â chwsmeriaid sy'n pasio heibio. Mae'r uned yn cynnwys man masnachu mawr, storfa/cegin fach a thoiled. Mae'r uned tua 55.12 m2.

Mwy o wybodaeth

Wedi'i gwella a'i hadnewyddu'n ddiweddar, 48 Stryd Stepney, Llanelli yw'r cam diweddaraf ym mhrosiect blaenllaw 'Stryd Cyfleoedd' Cyngor Sir Caerfyrddin. Lleolir yng Nghanol Tref Llanelli ac mae Stryd Stepney, sydd i gerddwyr yn unig, o'i flaen. Mae meddianwyr gerllaw yn cynnwys siopau cadwyn cenedlaethol megis Boots, Specsavers, Halifax a Nationwide.

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

Mae'r bloc tai bach yn addas ar gyfer nifer o ddibenion masnachol, yn amodol ar gael y caniatâd angenrheidiol, Yng nghanol Parc Arfordirol y Mileniwm, sydd wedi ennill gwobrau lu. Maes parcio cyfleus.

Mwy o wybodaeth

5 - 8 Heol Spilman
5 - 8 Heol Spilman, Caerfyrddin, SA31 1LE

Oddeutu £33,000 am fuddiant ar ffurf prydles

4 tŷ teras yn flaenorol, adeilad swyddfeydd 3 llawr, maes parcio yn amodol ar drafodaethau.

Mwy o wybodaeth