Eiddo'r Cyngor

Cartref posibl i'r teulu neu gyfle delfrydol i fuddsoddi. O fewn pellter cerdded i ganol tref Caerfyrddin mewn man canolog gyferbyn â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant a'r Egin. Cysylltiadau ffordd ardderchog â'r A48/M4 i gyfeiriad y de ac â'r A40.

Mwy o wybodaeth

Cartref posibl i'r teulu neu gyfle delfrydol i fuddsoddi. O fewn pellter cerdded i ganol tref Caerfyrddin mewn man canolog gyferbyn â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant a'r Egin cysylltiadau ffordd ardderchog â'r A48/M4 i gyfeiriad y de ac â'r A40 i gyfeiriad y gorllewin.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle i'r dwyrain o Havard Road, Llanelli ac i'r de o Ysgol Sant Ioan Llwyd. Mae'r safle oddeutu 1.025 hectar (2.5 erw) ac yn elwa ar fod yn agos at amwynderau lleol, o fewn 1.2 milltir i Barc Adwerthu Trostre a 5 milltir o goridor yr M4.

Mwy o wybodaeth

Ar werth drwy gytuniad preifat. Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio 9 llain datblygu â gwasanaeth ar gael ar unwaith 7 llain datblygu pellach â gwasanaeth ar gael o 2020 Prydlesau hir

Mwy o wybodaeth

Adeilad hanesyddol amlwg yng nghanol tref Cydweli. Hen lyfrgell a neuadd y dref y mae angen eu hadnewyddu. Potensial ar gyfer amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar ganiatâd cynllunio. Adeilad Rhestredig (Gradd II). Ystafelloedd ar ddau lawr sy'n cyfateb i tua 300 metr sgwâr (3228 troedfedd sgwâr). Briff Cynllunio ar gael Ar werth drwy Gytuniad Prei.fat

Mwy o wybodaeth

Tir yn Heol Tyisha, Bigyn, Llanelli

Mwy o wybodaeth

Dau adeilad mawr a oedd yn rhan o’r hen ysbyty mewn oddeutu 1.8 hectar (4.5 erw) o barcdir, i’r de o Barc Dewi Sant, safle hanesyddol yng Nghaerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen bwll glo ger pentref Pontyberem, ac mae'n llawn llystyfiant trwchus gydag olion o'r gwaith mwyngloddio. Arwynebedd y safle oddeutu 25.6 hectar/63.4 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed gyda darnau o dir â chanclwm Japan. Arwynebedd y safle oddeutu 3.49 hectar / 8.64 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen domen lo sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus. Arwynebedd y safle oddeutu 7.60 hectar / 18.8 erw.

Mwy o wybodaeth

Safle tir llwyd mawr hanesyddol. Hen gwar a gwaith glo sydd ag arwynebedd o oddeutu 4.59 hectar (11.3 erw). Hen beiriandy a adeiladwyd o gerrig, y mae angen ei adnewyddu. Ar hyn o bryd fe'i dynodir ar gyfer defnydd hamdden a llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol. Pellter byr o Aber Llwchwr a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 1.38 hectar/3.4 erw.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl Tua 1.38 Hectar(3.4 Erw) Safle allweddol ar faes glas Tref Farchnad Hanesyddol Briff cynllunio ar gael

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle yn ardal Trostre, Llanelli tua 2 gilometr i'r de o ganol y dref ger Parciau Adwerthu poblogaidd Trostre a Pemberton. Mae Llain 3 oddeutu 1.32 erw fel y dangosir ag ymyl goch ar y cynllun amgaeedig ac mae wedi'i lleoli ger y fynedfa i Ystad Ddiwydiannol Trostre a'r tu cefn i Barc Adwerthu Trostre.

Mwy o wybodaeth

Mae’n safle oddeutu tur 0.5 ewr ac mae’n cynnwys caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl.

Mwy o wybodaeth

Arwynebedd y safle: tua 0.084 hectar (0.21 erw) Rhydd-ddaliad Wedi'i leoli mewn ardal breswyl boblogaidd Llain helaeth yn wynebu'r de-ddwyrain Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl (cyfeirnod cynllunio PL/02602)

Mwy o wybodaeth

1 Rhodfa Stepney
1 Rhodfa Stepney, Llanelli, SA15 1YN.

Gwahoddir cynigion o oddeutu £25,000 y flwyddyn

Uned A1 deulawr gofod gros o 246 metr sgwâr (2,647 troedfedd sgwâr) Lleoliad manteisiol iawn yng Nghanol Tref Llanelli.

Mwy o wybodaeth

Rhan o ddatblygiad Theatr y Ffwrnes, Porth y Dwyrain, Llanelli. Chwe uned fodern ar gyfer swyddfeydd, ar y llawr gwaelod (23m2/12m2). Ardal gyffredin ar y llawr gwaelod sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chreadigol

Mwy o wybodaeth

65 Stryd Stepney, Llanelli
65 Stryd Stepney Llanelli SA15 3YA

Gwahoddir cynigion o oddeutu £4,000 y flwyddyn

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Telerau'r brydles yn hyblyg Lleolir yr eiddo yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Campws Gweinyddol sefydledig ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin Mae amrywiaeth o ddefnyddwyr y sector cyhoeddus yno hefyd gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Asiantaeth y Swyddfa Brisio a Heddlu Dyfed-Powys. Mae'r safle hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe ar gyfer ei chwrs Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Mamolaeth. Yn agos i Gynllun Gorllewin Caerfyrddin, pencadlys newydd S4C a Champws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mwy o wybodaeth

Llety preswyl gynt - defnydd busnes posibl. Telerau'r brydles yn hyblyg. Ym Mharc Dewi Sant, Caerfyrddin

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol yr uned uchod, y gellir ei chloi, sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

• Uned llawr gwaelod eang • Gofod adwerthu gros o 55m2 (592 troedfedd sgwâr) • Wedi'i ddodrefnu'n fewnol yn ddiweddar • Ardal adwerthu eang gyda thoiledau a chyfleusterau cegin

Mwy o wybodaeth

• Uned llawr gwaelod eang • Ardal adwerthu gros o 59.4m2 (639 troedfedd sgwâr) • Lleoliad amlwg fel rhan o Adeilad Lucania

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y siop uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Gwahoddir tendrau am denantiaeth chwarterol y stondyn uchod sydd wedi ei lleoli ym Marchnad Caerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Hawliau Pysgota Tynewydd, Hendy-gwyn Gwahoddir Cynigion (erbyn 15fed o Orffennaf 2022)

Mwy o wybodaeth

Hawliau Pysgota Danyrallt, Llangadog, Gwahoddir Cynigion (erbyn 15fed o Orffennaf 2022)

Mwy o wybodaeth

2 Rhodfa Cowell, Llanelli
2 Rhodfa Cowell, Llanelli, SA15 1YL.

Gwahoddir cynigion o oddeutu £8,000 y flwyddyn

• Uned defnydd A3 ar y llawr gwaelod • Gofod gros o 50m2 (538 troedfedd sgwâr) • Lleoliad penigamp yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Swyddfa yn cynnwys mynediad i’r ystafelloedd cyfarfod ar gyfer dosbarth defnydd B1. Arwynebedd mewnol gros o tua 620 tr.sg / 58 m.sg.

Mwy o wybodaeth

1 Rhodfa Cowell
1 Rhodfa Cowell Llanelli SA15 1YL

Cynigion o oddeutu £10,000 y flwyddyn

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Arwynebedd gros o 143m2 (1539 troedfedd sgwâr) Lleoliad ardderchog yng Nghanol Tref Llanelli

Mwy o wybodaeth