Eiddo'r Cyngor

Ar werth drwy gytuniad preifat. Yn amodol ar gael caniatâd cynllunio 9 llain datblygu â gwasanaeth ar gael ar unwaith 7 llain datblygu pellach â gwasanaeth ar gael o 2020 Prydlesau hir

Mwy o wybodaeth

Cyfle am ddatblygiad preswyl gyda chynllunio manwl

Mwy o wybodaeth

Adeilad hanesyddol amlwg yng nghanol tref Cydweli. Hen lyfrgell a neuadd y dref y mae angen eu hadnewyddu. Potensial ar gyfer amrywiaeth o ddibenion yn amodol ar ganiatâd cynllunio. Adeilad Rhestredig (Gradd II). Ystafelloedd ar ddau lawr sy'n cyfateb i tua 300 metr sgwâr (3228 troedfedd sgwâr). Briff Cynllunio ar gael Ar werth drwy Gytuniad Prei.fat

Mwy o wybodaeth

Tir yn Heol Tyisha, Bigyn, Llanelli

Mwy o wybodaeth

Dau adeilad mawr a oedd yn rhan o’r hen ysbyty mewn oddeutu 1.8 hectar (4.5 erw) o barcdir, i’r de o Barc Dewi Sant, safle hanesyddol yng Nghaerfyrddin.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i ddatblygu garejis at ddefnydd preifat, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a’r cydsyniadau angenrheidiol. Arwynebedd y safle: 141 metr sgwâr. Wedi ei leoli o fewn ardal breswyl Y Ddwyberth ac yn ganolog i amwynderau'r pentref. Yn agos at ganol Porth Tywyn.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd Cynllunio amlinellol ar gyfer 16 o unedau preswyl. Arwynebedd y safle: oddeutu 1.55 erw. Yn ganolog i holl amwynderau pentref Cydweli.

Mwy o wybodaeth

Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl o 84 o dai. Arwynebedd y safle: 10.5 erw. Yn ganolog ar gyfer holl gyfleusterau'r pentref

Mwy o wybodaeth

Mae'r 4 llain yn amrywio rhwng 1.30 erw a 3.73 erw o ran maint. Mae gan bob llain fynediad i garthffosydd dŵr brwnt a dŵr wyneb, trydan a'r prif gyflenwad dŵr ar ffin neu ger ffin pob llain.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen bwll glo ger pentref Pontyberem, ac mae'n llawn llystyfiant trwchus gydag olion o'r gwaith mwyngloddio. Arwynebedd y safle oddeutu 25.8 hectar/63.7 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen gwar sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus megis llwyni, drysi a choed gyda darnau o dir â chanclwm Japan. Arwynebedd y safle oddeutu 3.49 hectar / 8.64 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnwys hen domen lo sydd bellach yn llawn llystyfiant trwchus. Arwynebedd y safle oddeutu 7.60 hectar / 18.8 erw.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Arwynebedd y safle 0.42 hectar/1.05 erw.

Mwy o wybodaeth

Safle tir llwyd mawr hanesyddol. Hen gwar a gwaith glo sydd ag arwynebedd o oddeutu 4.59 hectar (11.3 erw). Hen beiriandy a adeiladwyd o gerrig, y mae angen ei adnewyddu. Ar hyn o bryd fe'i dynodir ar gyfer defnydd hamdden a llecyn agored yn y Cynllun Datblygu Lleol. Pellter byr o Aber Llwchwr a Llwybr Arfordirol y Mileniwm.

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle'n cynnig cyfle ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau, yn amodol ar gael caniatâd cynllunio a'r cydsyniadau angenrheidiol. Yn ganolog i gyfleusterau'r pentref. Arwynebedd y safle 1.38 hectar/3.4 erw.

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

Tir Datblygu
Tir ger 6 Pant y Brwyn, Ystradowen, SA9 2YF

Gwahoddir cynigion o oddeutu £50,000

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl, Arwynebedd y safle: 0.5 erw. Caniatâd Cynllunio Amlinellol yn flaenorol ar gyfer datblygiad preswyl (E/29083).

Mwy o wybodaeth

Safle addas ar gyfer parcio ac estyniad i’r ardd. Ardal 72.72m2 o fewn ystâd breswyl.

Mwy o wybodaeth

Cyfle am Ddatblygiad Preswyl Tua 1.38 Hectar(3.4 Erw) Safle allweddol ar faes glas Tref Farchnad Hanesyddol Briff cynllunio ar gael

Mwy o wybodaeth

Mae'r safle yn ardal Trostre, Llanelli tua 2 gilometr i'r de o ganol y dref ger Parciau Adwerthu poblogaidd Trostre a Pemberton. Mae Llain 3 oddeutu 1.32 erw fel y dangosir ag ymyl goch ar y cynllun amgaeedig ac mae wedi'i lleoli ger y fynedfa i Ystad Ddiwydiannol Trostre a'r tu cefn i Barc Adwerthu Trostre.

Mwy o wybodaeth

Mae’n safle oddeutu tur 0.5 ewr ac mae’n cynnwys caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer datblygiad preswyl.

Mwy o wybodaeth

Rhan o ddatblygiad Theatr y Ffwrnes, Porth y Dwyrain, Llanelli. Chwe uned fodern ar gyfer swyddfeydd, ar y llawr gwaelod (23m2/12m2). Ardal gyffredin ar y llawr gwaelod sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol a chreadigol

Mwy o wybodaeth

Bydd cam cyntaf y cynllun adnewyddu yn darparu amrywiaeth o unedau diwydiannol, wedi eu hadeiladu o flociau a rendrad, â dalennau dur cyfansawdd i'r to. Bydd gan bob uned fynediad gwastad, drws rholio ar gyfer y man cynhyrchu, a chyfleusterau toiled a chegin.

Mwy o wybodaeth

Adeilad swyddfeydd hunangynhwysol, 6 uned swyddfa i'w gosod - yn amodol ar denantiaethau, meysydd parcio

Mwy o wybodaeth

Uned Adwerthu
3 Rhodfa Cowell, Llanelli

Gwahoddir cynigion o gwmpas £8,000 y flwyddyn heb gyfrif taliadau eraill

Uned Adwerthu ar y Llawr Gwaelod. Arwynebedd mewnol net tua 133.5m2. Lleoliad yng nghanol y dref.

Mwy o wybodaeth

65 Stryd Stepney, Llanelli
65 Stryd Stepney Llanelli SA15 3YA

Gwahoddir cynigion o oddeutu £4,000 y flwyddyn

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Telerau'r brydles yn hyblyg Lleolir yr eiddo yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Uned defnydd A1 ar y llawr gwaelod Telerau'r brydles yn hyblyg Yng nghanol tref Llanelli

Mwy o wybodaeth

Defnydd sefydledig mewn lle amlwg. Yn elwa yn ddiweddar ar fuddsoddiad sylweddol i'w adnewyddu a'i helaethu. Lle ar gael ar y Llawr Gwaelod ar gyfer Caffi / Siop Goffi gyda mannau posibl i eistedd y tu mewn a'r tu allan. Yn croesawu tua 365,000 o ymwelwyr bob blwyddyn a rhagwelir niferoedd uwch ar ôl yr estyniad.

Mwy o wybodaeth

Campws Gweinyddol sefydledig ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin Mae amrywiaeth o ddefnyddwyr y sector cyhoeddus yno hefyd gan gynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ymddiriedolaeth GIG Felindre, Asiantaeth y Swyddfa Brisio a Heddlu Dyfed-Powys. Mae'r safle hefyd yn cael ei ddefnyddio gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe ar gyfer ei chwrs Nyrsio, Bydwreigiaeth a Gofal Mamolaeth. Yn agos i Gynllun Gorllewin Caerfyrddin, pencadlys newydd S4C a Champws Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Mwy o wybodaeth