A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwaith atgyweirio

gwaith ffordd

gwaith ffordd

G D Harries

Gadael Gofal: Gwasanaethau'r Cam Nesaf

Galwadau ffôn niwsans a sgamiau dros y ffôn

Galluogwyr Busnes Craidd

Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Geirda

Geirfa Caffael

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Glanhau ar ôl y digwyddiad

Glanhawr(aig) - Cylch Chwarae Argel

Glanhawr(aig) - Ysgol Llangennech

Glanhawr(aig) - Ysgol Maes y Gwendraeth

Glanhawr(aig) (Dros dro a Chyflenwi)

Gofal Cymdeithasol

Gofal preswyl a nyrsio

Gofal yn y cartref

Gofalwr - Canolfan Coleshill

Gofalwr Cartref

Gofalwr/wraig - Ysgol Ffwrnes

Gofalwyr ifanc

Gorchmynion cŵn

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Bancyfelin

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Cefneithin

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Llansteffan

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Santes Fair Llanelli

Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus

Gorfodi o ran lonydd bysiau

Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y Model

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Cefneithin

Goruchwylydd Arholiadau - Ysgol Dyffryn Taf x 4

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Betws

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Brynsaron

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llanddarog

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Nantgaredig

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Penygroes

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Santes Fair Caerfyrddin

Gosod eich eiddo

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Gosod Trydan a Chaffi

Gostyngiad i bobl anabl

Gostyngiad i bobl gyda nam meddyliol difrifol

Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Gostyngiad person sengl

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Graeanu

Graffiti

Grant cychwyn busnes

Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg

Grant Hwb Cymunedol

Grant Tyfu Busnes

Grantiau Cymunedol

Grantiau Ffocws Llywodraeth Cymru

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau

Gwaith ar adeilad rhestredig heb ganiatâd

Gwaith ar y ffyrdd

Gwaith Coed

Gwaith Cynnal a Chadw Cyffredinol mewn Gerddi

Gwaith Safle

Gwaith/costau cymwys & Gwaith anghymwys

Gwarant LABC

Gwaredu asedau

Gwasanaeth casglu gwydr

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Gwasanaeth Parcio a Theithio o Gaerfyrddin ddim yn rhedeg mwyach

Gwasanaethau bws

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Gwastraff busnes

Gwastraff busnes

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

Gwastraff hylendid a chewynnau

Gwastraff swmpus

Gwastraff trydanol / electronig

Gwefru Cerbyd Trydan

Gweinyddwr Business Iechyd Galwedigaethol

Gweithdrefn orfodi

Gweithdrefn ymgeisio

Gweithio gyda Chymunedau Lleol

Gweithio gyda ni

Gweithio gyda Phobl Leol

Gweithio gydag Ysgolion

Gweithio gyda'r Gymraeg

Gweithio i ni

Gweithio'n Gynaliadwy

Gweithiwr Cymdeithasol (Gwasanaethau Plant)

Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Oedolion)

Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Plant)

Gweithiwr cymdeithasol plant

Gweithiwr Cymorth Arbenigol - Coleshill

Gweithiwr Cymorth Arbenigol

Gweithiwr Cymorth Maethu Gwarcheidiaeth Arbennig

Gweithiwr Cymorth Nos

Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd / Nos)

Gweithiwr Tim Tacluso

Gweithle

Gweithlu

Gweld y Gofrestr Etholiadol

Gweledigaeth ar gyfer 2032

Gwelyau haul

Gwella eich Sgiliau Digidol

Gwella Gwytnwch Gwledig

Gwelliannau i'r ardal chwarae i blant

Gwenwyn carbon monocsid

Gwerthoedd Craidd

Gwerthu Anifeiliaid fel Trwydded Anifeiliaid Anwes

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gwerthuso ac adrodd ar ddigwyddiadau

Gwneud cais am asesiad

Gwneud Cais am Chwiliad Priffyrdd

Gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig

Gwneud cais am le amser llawn mewn ysgol gynradd (4 oed)

Gwneud cais am le rhan-amser mewn meithrinfa (3 oed)

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwobr Dug Caeredin

Gwresogi eich cartref

Gwrthderfysgaeth

Gwrychoedd

Gwybod eich hawliau

Gwybodaeth am Addysg a Dysgu

Gwybodaeth am fandiau Treth Gyngor

Gwybodaeth Atodol - Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN) ynghylch Trawsnewid Tyisha

Gwybodaeth Cyfrifiad 2011

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Gwybodaeth Gymunedol

Gwybodaeth i Gyflenwyr - Archebu a Thalu

Gwybodaeth i rieni

Gwyrddio’r Tir – Shades of Green

Gweithgareddau Awyr Agored

Grant Gwisg Ysgol

gwaith ffordd

Gwasanaethau tai