A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwaith atgyweirio

gwaith ffordd

gwaith ffordd

Gwybodaeth yn dilyn marwolaeth y Frenhines Elizabeth II

G D Harries

Gadael Gofal: Gwasanaethau'r Cam Nesaf

Galwadau ffôn niwsans a sgamiau dros y ffôn

Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Garreglwyd, Pembrey

Geirda

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Glampio, Gwersylla a Charafanio

Gofal Cymdeithasol

Gofal preswyl a nyrsio

Gofal yn y cartref

Gofalwyr ifanc

Gorchmynion cŵn

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus

Gorfodi o ran lonydd bysiau

Gosod eich eiddo

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Gostyngiad i bobl anabl

Gostyngiad i bobl gyda nam meddyliol difrifol

Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Gostyngiad person sengl

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Graeanu

Graffiti

Grant cychwyn busnes

Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg

Grant Hwb Cymunedol

Grant Tyfu Busnes

Grantiau Cymunedol

Grantiau Ffocws Llywodraeth Cymru

Griffith Jones

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau

Gwaith ar adeilad rhestredig heb ganiatâd

Gwaith ar y ffyrdd

Gwarant LABC

Gwasanaeth casglu gwydr

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Gwasanaethau bws

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Gwasanaethau'r Cyngor

Gwastraff busnes

Gwastraff busnes

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

Gwastraff hylendid a chewynnau

Gwastraff swmpus

Gwastraff trydanol / electronig

Gwefru Cerbyd Trydan

Gweithio i ni

Gweithiwr cymdeithasol plant

Gweld y Gofrestr Etholiadol

Gwelyau haul

Gwella eich band eang

Gwella eich Sgiliau Digidol

Gwenwyn carbon monocsid

Gwerthoedd Craidd

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gwerthuso ac adrodd ar ddigwyddiadau

Gwneud cais am asesiad

Gwneud Cais am Chwiliad Priffyrdd

Gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig

Gwneud cais am gyllid LEADER

Gwneud cais am le amser llawn mewn ysgol gynradd (4 oed)

Gwneud cais am le rhan-amser mewn meithrinfa (3 oed)

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwobr Dug Caeredin

Gwresogi eich cartref

Gwrthderfysgaeth

Gwrychoedd

Gwybod eich hawliau

Gwybodaeth Cyfrifiad 2011

Gwybodaeth Gymunedol

Gwybodaeth i ddysgwyr

Gwybodaeth i Gyflenwyr - Archebu a Thalu

Gwybodaeth i rieni

Gweithgareddau Awyr Agored

Grant Gwisg Ysgol

gwaith ffordd

Gwasanaethau tai