A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwaith atgyweirio

G D Harries

Ganolfannau Ailgylchu - Cwestiynau cyffredin

Garreglwyd, Pembrey

Geirda

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Gofal Cymdeithasol

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gofal preswyl a nyrsio

Gofal yn y cartref

Gofalwyr ifanc

Gofyn am gopi o dystysgrif

Gorchmynion cŵn

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Gorfodi cynllunio

Gosod eich eiddo

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Gostyngiad i bobl anabl

Gostyngiad i bobl gyda nam meddyliol difrifol

Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Gostyngiad person sengl

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Graeanu

Graffiti

Grant Datblygu Disgyblion (Mynediad)

Grant Gwisg Ysgol ac Offer

Griffith Jones

Gwaith ar y ffyrdd

Gwarant LABC

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Gwasanaeth Iechyd Anifeiliaid

Gwasanaeth Seicoleg Addysg a Phlant

Gwasanaethau bws

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau Cynllunio - Blaen-gynllunio

Gwasanaethau Cynllunio - Rheoli Datblygu

Gwasanaethau Democrataidd

Gwasanaethau Etholiadol (Etholiadau)

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Gwasanaethau'r Cyngor

Gwasanaethau'r Hwb yn dangos ymrwymiad i Ddyffryn Aman

Gwastraff busnes

Gwastraff bwyd

Gwastraff clinigol / hylendid

Gwastraff gardd

Gwastraff swmpus

Gwastraff trydanol / electronig

Gweithio i ni

Gweithredwr hurio preifat

Gweld y Gofrestr Etholiadol

Gwenwyn carbon monocsid

Gwerthoedd Craidd

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gwneud cais am asesiad

Gwneud cais am ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Gwneud cais am gyllid LEADER

Gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd

Gwneud cais am le mewn ysgol: plant 3 oed

Gwneud cais am wasanaeth casglu gwastraff gardd

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwobr Dug Caeredin

Gwresogi eich cartref

Gwrthderfysgaeth

Gwrychoedd

Gwybodaeth Cyfrifiad

Gwybodaeth Gymunedol

Gwybodaeth i berchnogion tir

Gweithgareddau Awyr Agored

Gwasanaethau tai