A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwaith atgyweirio

gwaith ffordd

gwaith ffordd

G D Harries

Gadael Gofal: Gwasanaethau'r Cam Nesaf

Galwadau ffôn niwsans a sgamiau dros y ffôn

Galluogwyr Busnes Craidd

Galluogwyr Busnes Craidd

Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Geirdaon

Geirfa Caffael

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Gerddi Aberglasne

GIG

Glanhau ar ôl y digwyddiad

Glanhau mewn 2 funud - lleoliadau byrddau

Glanhawr - Ysgol Gynradd Llangynnwr

Glanhawr - Ysgol Maes y Gwendraeth

Glanhawr - Ysgol Sant Ioan Llwyd

Glanhawr (Ysgol Dyffryn Taf, Hendygwyn)

Glanhawr -Ysgol Carreg Hirfaen , Cwmann, Llanbedr Pont Steffan

Glanhawr(aig) - Ysgol Bryngwyn

Glanhawr(aig) - Ysgol Gynradd Gymunedol Llandeilo

Glanhawyr - Ysgol Y Fro

Glan-y-fferi

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gofal preswyl a nyrsio

Gofal yn y cartref

Gofalwr Cartref

Gofalwyr ifanc ac Oedolion Ifan sy'n Ofalwyr

Gofalwyr sy’n Gweithio

Gofalwyr Sydd am Ddychwelyd i'r Gwaith

Gofalwyr sy'n Gweithio

Gofalydd dros dro. Ymgeiswyr Mewnol yn UNIG - Ysgol Llangennech

Gofod Masnachu - Cefnogi Busnesau Lleol Castell Newydd Emlyn

Gofyn am ailarolygiad o'ch busnes bwyd

Gorchmynion cŵn

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Llanddarog

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Nantgaredig

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Tycroes

Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus

Gorfodi o ran lonydd bysiau

Goruchwyliwr Brecwast Achlysurol/Dros Dro

Goruchwylydd Brecwast – Uned Myrddin

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon

Goruchwylydd Brecwast – Ysgol Pembre (Dros Dro)

Goruchwylydd Brecwast – Ysgol Stebonheath

Gosod eich eiddo

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Gosod Trydan a Chaffi

Gostyngiad i bobl anabl

Gostyngiad i bobl gyda nam meddyliol difrifol

Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Gostyngiad person sengl

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Graeanu

Graffiti

Grant cychwyn busnes

Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg

Grant Gwres Carbon Isel

Grant Hwb Cymunedol

Grant Tyfu Busnes

Grant Ymchwil A Datblygu

Grantiau Cymunedol

Grantiau Ffocws Llywodraeth Cymru

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau

Gwaharddiad ar gŵn Bully XL

Gwaith ac atgyweiriadau mawr

Gwaith ar adeilad rhestredig heb ganiatâd

Gwaith ar y ffyrdd

Gwaith Coed

Gwaith Cynnal a Chadw Cyffredinol mewn Gerddi

Gwaith Paratoi Ffibr Prototeip NappiCycle

Gwaith Safle

Gwaith/costau cymwys & Gwaith anghymwys

Gwarant LABC

Gwaredu asedau

Gwasanaeth casglu gwydr

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio

Gwasanaeth Parcio a Theithio o Gaerfyrddin ddim yn rhedeg mwyach

Gwasanaethau bws

Gwasanaethau Codi Tâl

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Gwasanaethau yn y Nos (Dibreswyl)

Gwastraff busnes

Gwastraff busnes

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

Gwastraff hylendid a chewynnau

Gwastraff swmpus

Gwastraff trydanol / electronig

Gwefru Cerbyd Trydan

Gweithdai i Ddod

Gweithdrefn orfodi

Gweithdrefn ymgeisio

Gweithio gyda Chymunedau Lleol

Gweithio gyda ni

Gweithio gyda Phobl Leol

Gweithio gydag Ysgolion

Gweithio gyda'r Gymraeg

Gweithio i ni

Gweithio yn Sir Gâr

Gweithio'n Gynaliadwy

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr Cymdeithasol

Gweithiwr cymdeithasol plant

Gweithiwr Cymorth Arbenigol

Gweithiwr Cymorth Arbenigol (22 awr yr wythnos)

Gweithiwr Cymorth Arbenigol (30 awr yr wythnos)

Gweithiwr Chwarae (Sesiynol) \ Gweithiwr Chwarae

Gweithiwr Ffordd 2 * YMGEISWYR MEWNOL YN UNIG *

Gweithiwr Gofal Dydd

Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd/Nos)

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant

Gweithle

Gweithlu

Gweithwr a Gofal B - Mewnol yn Unig

Gweld y Gofrestr Etholiadol

Gweledigaeth ar gyfer 2032

Gwelyau haul

Gwell Band Eang

Gwella eich Band Eang

Gwella eich sgiliau digidol

Gwella eich Sgiliau Digidol

Gwella Gwytnwch Gwledig

Gwelliannau i'r ardal chwarae i blant

Gwenwyn bwyd

Gwenwyn carbon monocsid

Gwerthoedd Craidd

Gwerthu Anifeiliaid fel Trwydded Anifeiliaid Anwes

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gwerthuso ac adrodd ar ddigwyddiadau

Gwirfoddoli Garddwriaethol Cynhwysol

Gwneud cais am asesiad

Gwneud Cais am Chwiliad Priffyrdd

Gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig

Gwneud cais am le amser llawn mewn ysgol gynradd (4 oed)

Gwneud cais am le rhan-amser mewn meithrinfa (3 oed)

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwobr Dug Caeredin

Gwresogi eich cartref

Gwrthderfysgaeth

Gwrychoedd

Gwybod eich hawliau

Gwybodaeth Allweddol

Gwybodaeth am Addysg a Dysgu

Gwybodaeth am Addysg a Dysgu

Gwybodaeth am dai

Gwybodaeth am fandiau Treth Gyngor

Gwybodaeth am sgoriau hylendid bwyd

Gwybodaeth am sgoriau hylendid bwyd ar gyfer busnesau bwyd

Gwybodaeth Atodol - Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN) ynghylch Trawsnewid Tyisha

Gwybodaeth Cyfrifiad 2011

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Gwybodaeth Gymunedol

Gwybodaeth i Gyflenwyr - Archebu a Thalu

Gwybodaeth i rieni

Gwybodaeth i'r diwydiant

Gwyddgrug

Gwyrddio’r Tir – Shades of Green

Gwyrddu Sir Gar

Gweithgareddau Awyr Agored

Grant Gwisg Ysgol

gwaith ffordd

Gwasanaethau tai