A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwaith atgyweirio

Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl) Canol Tref Llanelli

gwaith ffordd

gwaith ffordd

G D Harries

Gadael Gofal: Gwasanaethau'r Cam Nesaf

Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Garreglwyd, Pembrey

Geirda

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Gofal Cymdeithasol

Gofal preswyl a nyrsio

Gofal yn y cartref

Gofalwyr ifanc

Gorchmynion cŵn

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus

Gosod eich eiddo

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Gostyngiad i bobl anabl

Gostyngiad i bobl gyda nam meddyliol difrifol

Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Gostyngiad person sengl

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Graeanu

Graffiti

Grant Caledi i Denantiaid

Grant Canolfannau Cymunedol

Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg

Grant gwisg ysgol ac offer

Grantiau a thaliadau - COVID-19

Grantiau Ffocws Llywodraeth Cymru

Griffith Jones

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau

Gwaith ar adeilad rhestredig heb ganiatâd

Gwaith ar y ffyrdd

Gwarant LABC

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS)

Gwasanaethau bws

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Gwasanaethau'r Cyngor

Gwastraff hylendid

Gwastraff busnes

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

Gwastraff swmpus

Gwastraff trydanol / electronig

Gweithio i ni

Gweithredwr hurio preifat

Gweld y Gofrestr Etholiadol

Gwelyau haul

Gwella eich Sgiliau Digidol

Gwenwyn carbon monocsid

Gwerthoedd Craidd

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gwerthuso ac adrodd ar ddigwyddiadau

Gwneud cais am asesiad

Gwneud cais am dŷ

Gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig

Gwneud cais am gyllid LEADER

Gwneud cais am le mewn Ysgol Gynradd

Gwneud cais am le mewn ysgol: plant 3 oed

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwobr Dug Caeredin

Gwresogi eich cartref

Gwrthderfysgaeth

Gwrychoedd

Gwybodaeth Cyfrifiad

Gwybodaeth Gymunedol

Gwybodaeth i berchnogion tir

Gweithgareddau Awyr Agored

gwaith ffordd

Gwasanaethau tai