A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Gwaith atgyweirio

gwaith ffordd

gwaith ffordd

G D Harries

Gadael Gofal: Gwasanaethau'r Cam Nesaf

Galwadau ffôn niwsans a sgamiau dros y ffôn

Galluogwyr Busnes Craidd

Galluogwyr Busnes Craidd

Ganiatâd i wneud gwaith insiwleiddio allanol dros briffordd

Geirdaon

Geirfa Caffael

Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil

Glanhau ar ôl y digwyddiad

Glanhau mewn 2 funud - lleoliadau byrddau

Glanhawr Tymorol

Glanhawr(aig) - Ysgol Bryngwyn

Glanhawr(aig) - Ysgol Coedcae

Glanhawr(aig) - Ysgol Nantgaredig

Glanhawr(aig) - Ysgol Y Fro

Glanhawr(aig) - Porth y Dwyrain

Glanhawr(aig) - Rhodfa Dewi Sant

Glanhawr(aig) - Ysgol Dyffryn Taf

Glanhawr(aig) - Ysgol Gynradd Gymunedol Llandeilo

Glanhawr(aig) - Ysgol Hendy

Glanhawr(aig) - Ysgol Llanllwni

Glanhawr(aig) - Ysgol Maes y Morfa

Glanhawr(aig) - Ysgol Model

Glanhawr(aig) - Ysgol Peniel

Glanhawr(aig) - Ysgol Pum Heol

Glanhawr(aig) - Ysgol Talyllychau

Glanhawr(aig) - Ysgol Y Felin

Glanhawr(aig) - Ysgol Y Strade

Glanhawr(aig) (Dros dro a Chyflenwi)

Glanhawr(aig) Goruchwyli - Ysgol Dyffryn Taf

Glan-y-fferi

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Gofal preswyl a nyrsio

Gofal yn y cartref

Gofalwr - Ysgol Saron

Gofalwr Cartref

Gofalwyr ifanc ac Oedolion Ifan sy'n Ofalwyr

Gofalwyr sy’n Gweithio

Gofalwyr Sydd am Ddychwelyd i'r Gwaith

Gofalwyr sy'n Gweithio

Gofod Masnachu - Cefnogi Busnesau Lleol Castell Newydd Emlyn

Gofyn am ailarolygiad o'ch busnes bwyd

Gorchmynion cŵn

Gorchmynion rheoleiddio traffig

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Brynsaron

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Brynteg

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Cefneithin

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Crosshands

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Griffith Jones

Gorchwylydd Brecwast - Ysgol Llanddarog

Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus

Gorfodi o ran lonydd bysiau

Goruchwyliwr Cinio Achlysurol - Ysgol Y Model

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Bryngwyn

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Cefneithin

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Gymraeg Rhydaman

Goruchwylydd Brecwast - Dros Dro / Achlysurol

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Crosshands

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llanddarog

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Llannon

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Penygroes

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Santes Fair Caerfyrddin

Goruchwylydd Brecwast - Ysgol Saron

Goruchwylydd Cinio - Ysgol Pum Heol

Gosod eich eiddo

Gosod eich tŷ rhannu ecwiti

Gosod posteri'n anghyfreithlon

Gosod Trydan a Chaffi

Gostyngiad i bobl anabl

Gostyngiad i bobl gyda nam meddyliol difrifol

Gostyngiad i bobl sy'n gadael gofal

Gostyngiad person sengl

Gostyngiad y Dreth Gyngor

Graeanu

Graffiti

Grant cychwyn busnes

Grant Cyfalaf Addysg Cyfrwng Cymraeg

Grant Gwres Carbon Isel

Grant Hwb Cymunedol

Grant Tyfu Busnes

Grantiau Cymunedol

Grantiau Ffocws Llywodraeth Cymru

Grŵp Cynghori ar Ddiogelwch Digwyddiadau

Gwaharddiad ar gŵn Bully XL

Gwaith ar adeilad rhestredig heb ganiatâd

Gwaith ar y ffyrdd

Gwaith Coed

Gwaith Cynnal a Chadw Cyffredinol mewn Gerddi

Gwaith Dros Dro/Achlysurol Cynorthwy-ydd Arlwyo (Ysgolion)

Gwaith Paratoi Ffibr Prototeip NappiCycle

Gwaith Safle

Gwaith/costau cymwys & Gwaith anghymwys

Gwaith/costau cymwys & Gwaith anghymwys

Gwarant LABC

Gwaredu asedau

Gwaredu asedau

Gwasanaeth casglu gwydr

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio

Gwasanaeth cyn cyflwyno cais

Gwasanaeth Parcio a Theithio o Gaerfyrddin ddim yn rhedeg mwyach

Gwasanaethau bws

Gwasanaethau Corfforaethol

Gwasanaethau i blant a theuluoedd

Gwastraff busnes

Gwastraff busnes

Gwastraff bwyd

Gwastraff gardd

Gwastraff hylendid a chewynnau

Gwastraff swmpus

Gwastraff trydanol / electronig

Gwefru Cerbyd Trydan

Gweithdrefn orfodi

Gweithdrefn ymgeisio

Gweithdrefn ymgeisio

Gweithio gyda Chymunedau Lleol

Gweithio gyda ni

Gweithio gyda Phobl Leol

Gweithio gydag Ysgolion

Gweithio gyda'r Gymraeg

Gweithio i ni

Gweithio yn Sir Gâr

Gweithio'n Gynaliadwy

Gweithiwr Arweiniol Digidol

Gweithiwr Cymdeithasol - Iechyd Meddwl

Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Oedolion)

Gweithiwr Cymdeithasol Banc (Gwasanaethau Plant)

Gweithiwr Cymdeithasol dan Hyfforddiant

Gweithiwr cymdeithasol plant

Gweithiwr Cymdeithsol (Gwasanaethau Plant)

Gweithiwr Cymorth Argenigol - Canolfan Tre Ioan

Gweithiwr Gofal Achlysurol (Dydd / Nos)

Gweithiwr Gofal Preswyl i Blant

Gweithiwr Gofal Prewyl i Blant (Nosweithiau Deffro)

Gweithiwr Iechyd a Lles Cynhwysol

Gweithiwr ieuenctid cadw mewn cysylltiad

Gweithiwr Parc

Gweithle

Gweithlu

Gweld y Gofrestr Etholiadol

Gweledigaeth ar gyfer 2032

Gwelyau haul

Gwella eich Sgiliau Digidol

Gwella Gwytnwch Gwledig

Gwelliannau i'r ardal chwarae i blant

Gwenwyn bwyd

Gwenwyn carbon monocsid

Gwerthoedd Craidd

Gwerthu Anifeiliaid fel Trwydded Anifeiliaid Anwes

Gwerthu eich tŷ rhannu ecwiti

Gwerthuso ac adrodd ar ddigwyddiadau

Gwirfoddoli Garddwriaethol Cynhwysol

Gwneud cais am asesiad

Gwneud Cais am Chwiliad Priffyrdd

Gwneud cais am ganiatâd adeilad rhestredig

Gwneud cais am le amser llawn mewn ysgol gynradd (4 oed)

Gwneud cais am le rhan-amser mewn meithrinfa (3 oed)

Gwneud cais i gael gwared â gwrych

Gwneud cwyn am safle trwyddedig

Gwneud sylwadau ar geisiadau am drwydded

Gwnewch gais am arian Adran 106

Gwobr Dug Caeredin

Gwresogi eich cartref

Gwrthderfysgaeth

Gwrychoedd

Gwybod eich hawliau

Gwybodaeth am Addysg a Dysgu

Gwybodaeth am Addysg a Dysgu

Gwybodaeth am fandiau Treth Gyngor

Gwybodaeth am sgoriau hylendid bwyd

Gwybodaeth am sgoriau hylendid bwyd ar gyfer busnesau bwyd

Gwybodaeth Atodol - Hysbysiad Gwybodaeth Ymlaen Llaw (PIN) ynghylch Trawsnewid Tyisha

Gwybodaeth Cyfrifiad 2011

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Gwybodaeth Gymunedol

Gwybodaeth i Gyflenwyr - Archebu a Thalu

Gwybodaeth i rieni

Gwybodaeth i'r diwydiant

Gwyddgrug

Gwyrddio’r Tir – Shades of Green

Gwyrddu Sir Gar

Gyrrwr Achlysurol

Gweithgareddau Awyr Agored

Grant Gwisg Ysgol

gwaith ffordd

Gwasanaethau tai