A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Caniatâd rheoliadau adeiladu

Casgliadau biniau

Cefnogi a gwella cynnydd a chyflawniad i bawb

Cartrefi wedi'u rhentu a fforddiadwy

Cydlyniant cymunedol

Cadeirydd 2021 - 22

Cadwraeth a chefn gwlad

Caerfyrddin - Marchnad Dan Do

Cais am elfennau thermol

Cais am ffenestri, drysau neu ffenestri to newydd

Cais am hysbysiad adeiladu

Cais am waith atgyweirio

Cais am waith trydanol

Cais cynlluniau llawn

Cais rheoleiddio

Cam Nesa

Cam-drin Domestig

Camddefnyddio cyffuriau / alcohol

Camsyniadau a chynghorion

Caniatâd amddiffynfa rhag llifogydd

Caniatâd cynllunio i ddatblygwyr

Canlyniadau Etholiad 2021

Canllaw i drefnwyr digwyddiadau

Canllaw termau

Canllawiau Brexit

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Canol Tref Llanelli Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Canolbwyntio

Canolfan Addysg Pentywyn Awyr Agored

Canolfan Ddysgu Caerfyrddin

Canolfan Ddysgu Llanelli

Canolfan Ddysgu Rhydaman @ Streets

Canolfan Ieuenctid Streets

Canolfannau Ailgylchu

Carbon Sero-net erbyn 2030

Carden CRASH Beiciau Modur

Cartrefi symudol –Trwydded safle preswyl

Castell Newydd Emlyn - Saron/Rhos - Llanllwni

Castellnewydd Emlyn - Archfarchnad CK's

Categorïau BREEAM

Cau ffordd ar gyfer gwaith sydd wedi'i gynllunio

Cau ffordd o ganlyniad waith brys

Cefnogaeth i ofalwyr

Cefnogi staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol

Ceir Cefn Gwlad

Ceir trydan - Pwyntiau gwefru

Ceisiadau rheoliadau adeiladu

Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cerdded i'r Ysgol

Cewynnau go iawn

Clefyd coed ynn

Cludiant Ysgol

Clwb Ieuenctid Cwmaman

Clwb Ieuenctid Llangennech

Clwb Ieuenctid Llandybïe

Clwb Ieuenctid Porth Tywyn

Clwb Ieuenctid Tŷ-croes

Clybiau tanwydd

Côd Cefn Gwlad

Coed

Coetiroedd

Cofrestru busnes bwyd

Cofrestru i bleidleisio

Cofrestrwch eich busnes ar 100% Sir Gâr

Coleg i ddisgyblion blwyddyn 11

Colled Clyw

Compostio

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)

Covid-19 - Cyngor i fusnesau

Craffu

Credyd Cynhwysol

Creu cynllun argyfwng

Creu eich tîm digwyddiadau

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU

Cronfa cychwyn busnes

Cronfa datblygu eiddo masnachol

Cronfa Ddatblygu Adfywio Rhydaman

Cronfa Grantiau Prosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru 2021/22

Cronfa menter gwledig

Cronfa tyfu busnes

Cronfa'r Degwm

Cronfeydd Ymddiriedolaethau Elusennol

CSCS Test

Cwcis

Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Cwestiynau Cyffredin - Cynllunio

Cwestiynau cyffredin - Prentisiaethau

Cŵn strae a chŵn sydd ar goll

Cwrs ar gyfer Gyrwyr Hŷn

Cwynion / Canmoliaeth

Cwynion sŵn

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydweli - Co-op

Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfansoddiad y Cyngor

Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Cyflenwad tir ar gyfer tai

Cyfleoedd adleoli

Cyfleoedd dydd

Cyflogi masnachwr

Cyflogi plant

Cyflwyno cais

Cyflwyno cais cynllunio

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Cyflwyno'r Cynllun, ac Archwiliad Annibynnol

Cyfnewid eich cartref

Cyfranogiad a Hawliau Plant

Cyffredinol: Telerau ac Amodau

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Cyngor a Democratiaeth

Cyngor ar Hylendid Bwyd

Cyngor Diogelwch Ffyrdd

Cyngor ecoleg

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog dros Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cyllid

Cyllid Ar Gyfer Trefnwyr Digwyddiadau

Cyllideb y Cyngor

Cyllideb ysgolion

Cymeradwyo safleoedd bwyd

Cymorth gartref

Cymorth i brynu tŷ

Cymorth ieuenctid

Cymunedau

Cymunedau gwledig

Cynaliadwyedd

Cynefinoedd Blaenoriaeth yn Sir Gaerfyrddin

Cynllun Adnau

Cynllun Benthyciadau Canol Tref

Cynllun Blaendaliadau Tenantiaeth

Cynllun cyhoeddi

Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021

Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Cynllun gwella hawliau tramwy

Cynllun parcio i breswylwyr

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Lleol (CPLIL)

Cynllun person cymwys

Cynllun sgorio hylendid bwyd

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg ar gyfer Sir Gaerfyrddin 2022–2032

Cynllun y Bathodyn Glas

Cynlluniau argyfwng

Cynlluniau argyfwng cymunedol

Cynllunio

Cynllunio ariannol a dadansoddi

Cynlluniwr cyllideb

Cynnal a chadw ac atgyweirio

Cynnydd

Cyswllt cynllunio priffyrdd

Cysylltedd Digidol

Cysylltu â ni

Cysylltu Bywydau Gorllwein Cymru (Lleoliad i Oedolion)

Cytundeb Cyflawni

Cytuno ar Pam, Sut a Phryd

Cŵn yn baeddu a rheoli cŵn mewn mannau cyhoeddus

Cilffyrdd

Cynllun Bond

cau ffordd

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Cofrestru