A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Caniatâd rheoliadau adeiladu

Casgliadau biniau

Cefnogi a gwella cynnydd a chyflawniad i bawb

Cartrefi wedi'u rhentu a fforddiadwy

Cydlyniant cymunedol

Cadeirydd 2022 - 23

Cadwraeth a chefn gwlad

Caerfyrddin - Marchnad Dan Do

Cais am elfennau thermol

Cais am ffenestri, drysau neu ffenestri to newydd

Cais am hysbysiad adeiladu

Cais am waith atgyweirio

Cais am waith trydanol

Cais cynlluniau llawn

Cais rheoleiddio

Calon Y Fferi

Cam Nesa

Cam-drin Domestig

Camddefnyddio cyffuriau / alcohol

Camsyniadau a chynghorion

Caniatâd amddiffynfa rhag llifogydd

Caniatâd cynllunio i ddatblygwyr

Canlyniadau Cynghorwyr Cymuned

Canlyniadau Etholiad 2021

Canllaw ar gyfer cael Cysylltedd i Adeiladau Cymunedol

Canllaw gwastraff ac ailgylchu yn ymwneud â digwyddiadau

Canllaw i Dirfeddianwyr ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Canllaw i drefnwyr digwyddiadau

Canllaw i Gyflenwyr ar Dendro

Canllaw termau

Canllawiau Brexit

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Canllawiau i bobl ifanc

Canolbwyntio

Canolfan Addysg Pentywyn Awyr Agored

Canolfan Ailgylchu Fasnachol Nantycaws

Canolfan Ddysgu Caerfyrddin

Canolfan Ddysgu Llanelli

Canolfan Ddysgu Rhydaman @ Streets

Canolfan Ieuenctid Streets

Canolfan y Mynydd Du

Canolfannau Ailgylchu

Carbon Sero-net erbyn 2030

Carbon Sero-net erbyn 2030

Carden CRASH Beiciau Modur

Cartrefi symudol –Trwydded safle preswyl

Casgliadau Amgueddfeydd

Castell Newydd Emlyn - Saron/Rhos - Llanllwni

Castellnewydd Emlyn - Archfarchnad CK's

Categorïau BREEAM

Cau ffordd ar gyfer gwaith sydd wedi'i gynllunio

Cau ffordd o ganlyniad i waith brys

Cefnogaeth i ofalwyr

Cefnogaeth Tlodi

Cefnogi staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol

Cefnogi Twristiaeth ar draws ardaloedd gwledig Sir Gâr

Ceir Cefn Gwlad

Ceisiadau rheoliadau adeiladu

Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cerdded i'r Ysgol

CETMA

Cewynnau go iawn

Clefyd coed ynn

Cludiant Ysgol

Clwb Golff Glynhir

Clwb Ieuenctid Cwmaman

Clwb Ieuenctid Llangennech

Clwb Ieuenctid Llandybïe

Clwb Ieuenctid Porth Tywyn

Clwb Ieuenctid Tŷ-croes

Clybiau tanwydd

Côd Cefn Gwlad

Coed

Coetiroedd

Cofrestru busnes bwyd

Cofrestru genedigaeth

Cofrestru i bleidleisio

Cofrestrwch eich busnes ar 100% Sir Gâr

Coleg i ddisgyblion blwyddyn 11

Colled Clyw

Compostio

Contacts and useful links

Copi o dystysgrif

Craffu

Credyd Cynhwysol

Creu cynllun argyfwng

Creu eich tîm digwyddiadau

Croeso i'n rhaglen Graddedigion

Cronfa Benthyciadau Canol Trefi

Cronfa Budd Cymunedol Fferm Wynt Mynydd y Betws

Cronfa Codi'r Gwastad

Cronfa Cydlyniant Cymunedol

Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol Sir Caerfyrddin

Cronfa Ddŵr Cwm-oernant Cynllun Lliniaru Llifogydd

Cronfa Eiddo Gwag Canol Trefi

Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig

Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin

Cronfa Ynni Adnewyddadwy Busnes

Cronfa'r Degwm

Cronfeydd Ymddiriedolaethau Elusennol

Cwcis

Cwestiynau

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Cwestiynau Cyffredin - Cynllunio

Cwestiynau cyffredin - Prentisiaethau

Cwestiynau Cyffredin - Prynu i Dalu

Cwestiynau Cyffredin am Eto

Cwestiynau Cyffredin Cludiant Ysgol

Cwestiynau Cyffredin Prydau Ysgol

Cwestiynau Cyffredin Prydau Ysgol am ddim

Cwestiynau Cyffredin ynglŷn â Pharcio

Cŵn strae a chŵn sydd ar goll

Cwrs ar gyfer Gyrwyr Hŷn

Cwynion / Canmoliaeth

Cwynion sŵn

Cydnabyddiaeth Ariannol

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydroddoldeb ac amrywiaeth

Cydweli - Co-op

Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfansoddiad y Cyngor

Cyfeiriadur Urddas Mislif Sir Gaerfyrdin

Cyflenwad tir ar gyfer tai

Cyfleoedd adleoli

Cyfleoedd dydd

Cyfleoedd ffilmio

Cyflogaeth Plant ac Adloniant

Cyflwyno cais

Cyflwyno cais cynllunio

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Cyflwyno terfynau cyflymder rhagosodedig o 20mya yn Sir Gaerfyrddin

Cyflwyno'r Cynllun, ac Archwiliad Annibynnol

Cyfnewid eich cartref

Cyfranogiad a Hawliau Plant

Cyfrifiad 2021

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Cynghorwyr, ACau ac ASau

Cyngor a chymorth tai

Cyngor a chymorth ynghylch dyled

Cyngor a chymorth ynghylch llesiant meddyliol

Cyngor a Democratiaeth

Cyngor ar Gostau Byw

Cyngor ar Hylendid Bwyd

Cyngor Busnes

Cyngor Diogelwch Ffyrdd

Cyngor ecoleg

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog dros Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cyhoeddi marwolaeth y Frenhines Elizabeth II (1)

Cyllid

Cyllid Amgen y Cynllun Cymorth Biliau Ynni

Cyllideb y Cyngor

Cyllideb ysgolion

Cymeradwyo safleoedd bwyd

Cymorth cymunedol

Cymorth gartref

Cymorth i brynu tŷ

Cymorth ieuenctid

Cymryd Rhan

Cymunedau

Cymunedau gwledig

Cynaliadwyedd

Cynefinoedd Blaenoriaeth yn Sir Gaerfyrddin

Cynllun Blaendaliadau Tenantiaeth

Cynllun cyhoeddi

Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021

Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Adneuo

Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Adneuo Cyntaf

Cynllun gwella hawliau tramwy

Cynllun parcio i breswylwyr

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Lleol (CPLIL)

Cynllun person cymwys

Cynllun sgorio hylendid bwyd

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (CSGA)

Cynllun Strategol y Gymraeg Mewn Addysg

Cynllun y Bathodyn Glas

Cynlluniau argyfwng

Cynlluniau argyfwng cymunedol

Cynlluniau Atal Llifogydd

Cynlluniau gwaith i'r dyfodol

Cynlluniau Teithio Llesol 22-23

Cynlluniau Teithio Llesol wedi'u cwblhau

Cynllunio

Cynllunio ariannol a dadansoddi

Cynlluniwr cyllideb

Cynnal a chadw ac atgyweirio

Cynnig Lleol

Cynnydd

Cynorthwywyr Personol

Cyswllt cynllunio priffyrdd

Cysylltedd Digidol

Cysylltu â ni

Cysylltu Bywydau Gorllewin Cymru (Lleoliad i Oedolion)

Cysylltu Sir Gâr

Cysylltwch â'r Timau Prynu i Dalu (P2P) a Chyfrifon Taladwy

Cytundeb Cyflawni

Cytuno ar Pam, Sut a Phryd

Canllaw i Orfodi Rheolau Cynllunio yn Sir Gaerfyrddin

Cyflymu ac Adfywio Economaidd drwy Arloesedd

Cŵn yn baeddu a rheoli cŵn mewn mannau cyhoeddus

Cilffyrdd

Cynllun Bond

cau ffordd

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain

Cofrestru