A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Caniatâd rheoliadau adeiladu

Casgliadau biniau

Cadeirydd 2020 - 21

Cadw Sir Gaerfyrddin yn symud

Cadwraeth a chefn gwlad

Caerfyrddin - Marchnad Dan Do

Cais am elfennau thermol

Cais am ffenestri, drysau neu ffenestri to newydd

Cais am hysbysiad adeiladu

Cais am waith atgyweirio

Cais am waith trydanol

Cais cynlluniau llawn

Cais rheoleiddio

Cam gwych ymlaen i'r Fargen Ddinesig

Cam Nesa

Camddefnyddio cyffuriau / alcohol

Camp anhygoel o ymroddiad, arloesedd ac entrepreneuriaeth

Camsyniadau a chynghorion

Caniatâd amddiffynfa rhag llifogydd

Caniatâd cynllunio i berchnogion tai

Caniatâd cynllunio i ddatblygwyr

Canllawiau ar gyfer ailagor eich busnes

Canllawiau Brexit

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Canol Tref Llanelli Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Canolbwyntio

Canolfan Addysg Gymunedol Llandeilo

Canolfan Addysg Pentywyn Awyr Agored

Canolfan Ddysgu Caerfyrddin

Canolfan Ddysgu Llanelli

Canolfan Ddysgu Rhydaman @ Streets

Canolfan Ieuenctid Streets

Canolfannau Ailgylchu

Canslo'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Carden CRASH Beiciau Modur

Cartrefi symudol –Trwydded safle preswyl

Castellnewydd Emlyn archfarchnad CK's

Categorïau BREEAM

Cau ffordd ar gyfer gwaith sydd wedi'i gynllunio

Cau ffordd o ganlyniad waith brys

Cefnogaeth i ofalwyr

Cefnogi staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol

Cefnogwch fusnesau lleol a'u helpu i ailsefydlu

Ceir Cefn Gwlad

Ceir trydan - Pwyntiau gwefru

Ceisiadau rheoliadau adeiladu

Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cerdded i'r Ysgol

Cewynnau go iawn

Clefyd coed ynn

Cludiant Ysgol

Clwb Ieuenctid Cwmaman

Clwb Ieuenctid Llangennech

Clwb Ieuenctid Llandybïe

Clwb Ieuenctid Porth Tywyn

Clwb Ieuenctid Tŷ-croes

Clybiau tanwydd

Côd Cefn Gwlad

Coed

Coetiroedd

Cofrestru busnes bwyd

Cofrestru i bleidleisio

Coleg i ddisgyblion blwyddyn 11

Colled Clyw

Compostio

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)

Craffu

Credyd Cynhwysol

Creu cynllun argyfwng

Croeso i fy mlog cyntaf fel Cadeirydd

Cronfa cychwyn busnes

Cronfa datblygu eiddo masnachol

Cronfa Ddatblygu Adfywio Rhydaman

Cronfa menter gwledig

Cronfa tyfu busnes

Cronfa'r Degwm

Cronfeydd Ymddiriedolaethau Elusennol

Cross Hands - Sid’s Supermarket (Premier)

CSCS Test

Cwcis

Cwestiynau Cyffredin - Ailgylchu a gwastraff

Cŵn strae a chŵn sydd ar goll

Cwrs gloywi ar gyfer gyrwyr hŷn

Cwynion / Canmoliaeth

Cwynion sŵn

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydweli - Co-op

Cyfamod Lluoedd Arfog

Cyfansoddiad y Cyngor

Cyfarfodydd Byw a Rhithwir y Cyngor a Rhai Sydd i Ddod

Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Cyflenwad tir ar gyfer tai

Cyfleoedd adleoli

Cyfleoedd dydd

Cyflogi masnachwr

Cyflogi plant

Cyflwyno cais

Cyflwyno cais cynllunio

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Cyflwyno'r Cynllun, ac Archwiliad Annibynnol

Cyfnewid eich cartref

Cyfranogiad a Hawliau Plant

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Cynghorwyr, ACau, ASau a ASEau

Cyngor a Democratiaeth

Cyngor ar Hylendid Bwyd

Cyngor Diogelwch Ffyrdd

Cyngor ecoleg

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog dros Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cyllid

Cyllid Ar Gyfer Trefnwyr Digwyddiadau

Cyllideb y Cyngor

Cyllideb ysgolion

Cymeradwyo safleoedd bwyd

Cymorth cymunedol

Cymorth gartref

Cymorth i brynu tŷ

Cymorth ieuenctid

Cymunedau

Cynaliadwyedd

Cynefinoedd Blaenoriaeth yn Sir Gaerfyrddin

Cynllun Adnau

Cynllun Benthyciadau Canol Tref

Cynllun Blaendaliadau Tenantiaeth

Cynllun cyhoeddi

Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021

Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Cynllun gwella hawliau tramwy

Cynllun parcio i breswylwyr

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Lleol (CPLIL)

Cynllun person cymwys

Cynllun Setliad yr UE

Cynllun sgorio hylendid bwyd

Cynllun y Bathodyn Glas

Cynlluniau argyfwng

Cynlluniau argyfwng cymunedol

Cynllunio

Cynlluniwr cyllideb

Cynnal a chadw ac atgyweirio

Cynnig i adleoli Ysgol Heol Goffa i safle newydd a chynyddu nifer y lleoedd o 75 i 120

Cynnydd

Cyswllt cynllunio priffyrdd

Cysylltedd Digidol

Cysylltu â ni

Cytundeb Cyflawni

Cŵn yn baeddu a rheoli cŵn mewn mannau cyhoeddus

Cilffyrdd

Cynllun Bond

cau ffordd

Cyflwyniad i Iaith Arwyddion Prydain