A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Caniatâd rheoliadau adeiladu

Casgliadau biniau

Cadeirydd 2019 - 20

Cadwraeth a chefn gwlad

Cais am elfennau thermol

Cais am ffenestri, drysau neu ffenestri to newydd

Cais am hysbysiad adeiladu

Cais am waith atgyweirio

Cais am waith trydanol

Cais cynlluniau llawn

Cais rheoleiddio

Cam Nesa

Camddefnyddio cyffuriau / alcohol

Camsyniadau a chynghorion

Caniatâd cynllunio i berchnogion tai

Caniatâd cynllunio i ddatblygwyr

Canllaw i drefnwyr digwyddiadau

Canllawiau Brexit

Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)

Canol Tref Llanelli Gorchymyn Datblygu Lleol (GDLl)

Canolfan Addysg Gymunedol Llandeilo

Canolfan Addysg Pentywyn Awyr Agored

Canolfan Awyr Agored Pentywyn

Canolfan Ddysgu Caerfyrddin

Canolfan Ddysgu Llanelli

Canolfan Ddysgu Rhydaman @ Streets

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Caerfyrddin

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Llanelli

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman

Canolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid Rhydaman

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Canolfan Hamdden Llanelli

Canolfan Hamdden Sanclêr

Canolfan Ieuenctid Streets

Canolfan Tywi

Canolfannau Ailgylchu

Canslo'r gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Carden CRASH Beiciau Modur

Carmarthen Bay Holiday Park

Cartrefi symudol –Trwydded safle preswyl

Casgliadau archif

Categorïau BREEAM

Cefnogaeth i ofalwyr

Cefnogi staff lesbiaidd, hoyw a deurywiol

Cefnogwch ein Hapêl Teganau Nadolig

Ceir Cefn Gwlad

Ceir trydan - Pwyntiau gwefru

Ceisiadau rheoliadau adeiladu

Celfi wedi'u huwchgylchu

Cerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Cerdded i'r Ysgol

Cewynnau go iawn

Cludiant Ysgol

Clwb Ieuenctid Cwmaman

Clwb Ieuenctid Llangennech

Clwb Ieuenctid Llandybïe

Clwb Ieuenctid Porth Tywyn

Clwb Ieuenctid Tŷ-croes

Clybiau tanwydd

Côd Cefn Gwlad

Coed

Coetiroedd

Cofrestru busnes bwyd

Cofrestru genedigaeth

Cofrestru i bleidleisio

Cofrestru marwolaeth

Coleg i ddisgyblion blwyddyn 11

Compostio

Corff Cymeradwyo Draenio Cynaliadwy (SAB)

Craffu

Credyd Cynhwysol

Creu cynllun argyfwng

Cronfa cychwyn busnes

Cronfa datblygu eiddo masnachol

Cronfa Ddatblygu Adfywio Rhydaman

Cronfa menter gwledig

Cronfa tyfu busnes

Cronfa'r Degwm

Cronfeydd Ymddiriedolaethau Elusennol

Cwblhau cynllun gwaith ffordd Tir-y-dail

Cwcis

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Cŵn strae a chŵn sydd ar goll

Cwrs gloywi ar gyfer gyrwyr hŷn

Cwynion / Canmoliaeth

Cwynion sŵn

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cyfansoddiad y Cyngor

Cyfeirlyfr bioamrywiaeth

Cyfle gwych i edrych yn ôl dros y prif lwyddiannau

Cyflenwad tir ar gyfer tai

Cyfleoedd adleoli

Cyfleoedd dydd

Cyfleoedd Ffilm

Cyflogi masnachwr

Cyflogi plant

Cyflwyno cais am dŷ

Cyflwyno cais cynllunio

Cyflwyno sylwadau ar gais cynllunio

Cyflwyno'r Cynllun, ac Archwiliad Annibynnol

Cyfnewid eich tŷ

Cyfrannu at ymgynghoriad y gyllideb – mae eich barn yn cyfrif

Cyfranogiad a Hawliau Plant

Cynghorwyr Tref a Chymuned

Cynghorwyr, ACau, ASau a ASEau

Cyngor a Democratiaeth

Cyngor ar Hylendid Bwyd

Cyngor Diogelwch Ffyrdd

Cyngor ecoleg

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog dros Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cyllid

Cyllid Ar Gyfer Trefnwyr Digwyddiadau

Cyllideb y Cyngor

Cyllideb ysgolion

Cymeradwyo safleoedd bwyd

Cymoni Cymuned

Cymorth a hyfforddiant cyflogaeth

Cymorth gartref

Cymorth i brynu tŷ

Cymorth i ddysgwyr

Cymorth ieuenctid

Cymraeg i oedolion

Cymunedau

Cynaliadwyedd

Cynefinoedd Blaenoriaeth yn Sir Gaerfyrddin

Cynllun Adnau

Cynllun Benthyciadau Canol Tref

Cynllun Blaendaliadau Tenantiaeth

Cynllun Buddiannau Lleol

Cynllun cyhoeddi

Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021

Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Cynllun gwella hawliau tramwy

Cynllun parcio i breswylwyr

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Lleol (CPLIL)

Cynllun person cymwys

Cynllun Setliad yr UE

Cynllun sgorio hylendid bwyd

Cynllun y Bathodyn Glas

Cynlluniau argyfwng

Cynlluniau argyfwng cymunedol

Cynllunio

Cynllunio - Gorfodi

Cynlluniwr cyllideb

Cynnydd

Cynnydd calonogol ar brosiectau Bargen Ddinesig Bae Abertawe

Cysylltu â ni

Cytundeb Cyflawni

Cŵn yn baeddu a rheoli cŵn mewn mannau cyhoeddus

Cilffyrdd

Cynllun Bond

Cais am arwyddion rhybuddio marchogaeth