A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Priffyrdd a thrafnidiaeth

Pobl hŷn

Parcio i'r anabl

Posteri anghyfreithlon

PDG

Pa drwyddedau sydd ei angen arnoch i fasnachu yn yr awyr agored?

Pa fath o ffensys sy'n cael eu caniatáu ger hawl dramwy gyhoeddus?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa gamau rydyn ni'n eu cymryd i wella?

Pa mor hir i gadw cofnodion

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Pa mor llydan yw hawl dramwy gyhoeddus?

Pa mor ymarferol yw'r digwyddiad?

Pa reolau, rheoliadau a gweithdrefnau caffael yr ydym yn eu dilyn?

Padlwyr Llandysul

Pam mae angen y strategaeth hon arnom?

Parc Grenig: Llwybr at Gynaliadwyedd a Llesiant

Parc Natur Ynysdawela

Parc yr Esgob

Parcio

Parcio am ddim yng nghanol trefi

ParentPay

Parod am Denantiaeth

Parod i Gyllidebu a Bancio

Parod i Rentu

Parod i Symud

Parod yn Ariannol

Partneriaeth â Rhieni

Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin

Parth 1

Parth 2

Parth 3

Parth 4

Parth Twf Cross Hands

Penderfyniadau swyddogion

Pentre Awel

Pentref Galwedigaethol Llanelli

Perchnogion tŷ rhannu ecwiti

Pibelli cyddwysiad wedi'i rhewi

Plas Llanelly

Plastig Amaethyddol Cylchol

Platfform newydd yn yr orsaf reilffordd yng Nghyffordd Abergwili

Pobl & Podiau / People & Pods

Poblogaeth

Polisi Adennill Costau

Polisi Cynllunio

Polisi gosodiadau lleol

Polisi trwyddedu

Polisiau

Pont pwyso cyhoeddus

Pontyberem - Archfarchnad CK's

PORI

Portffolios y Cabinet

Portffolios y Cabinet (parhad)

Porth Tywyn - Co-op

Post completion - terms and conditions

Prentisiaethau

Preswylfeydd gwag

Pridiannau Tir Lleol

Prif Gweithiwr Tim Tacluso

Prif Gyfrifoldebau Tirfeddianwyr

Print

Print

Print

Print page

Print page

Print page

Prisiau a thocynnau

Problemau corfforol a/neu feddygol

Procurement guidelines

Procurement rules

Profiad Gwaith

Proffil Iaith Sir Gâr

Proffiliau Ward ac Ardal

Proses Ymgeisio ac Asesu

Prosiect Britheg y Gors Caeau Mynydd Mawr - Cadwraeth ar raddfa tirwedd yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin

Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin

Prosiect Cyfranogi a Chwrs Glynhir

Prosiect Gwirfoddoli a Hyfforddi

Prosiect Hamdden a Chwarae Trimsaran

Prosiect Hwb Cymunedol Llwynhendy

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin - Dr M'z

Prosiect Llesiant/Ymgysylltu Cymunedol

Prosiect Pont Cuddfan y Crëyr Newydd

Prosiect Ynni Adnewyddadwy

Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Prosiectau Band Eang Cymunedol

Pryd i wneud cais

Pryd mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig?

Prydau ysgol

Prydau Ysgol am Ddim a Phrydau Ysgol Am Ddim i bob Plentyn Ysgol Gynradd

Prydau ysgol gynradd

Prydau ysgol uwchradd

Pryfed Peillio

Prynu i Dalu

Prynwch efo Hyder

Prynwch Efo Hyder

Pwll Lludw a Merllyn y Pwll

Pwrpas y Strategaeth Drawsnewid

Pwy ddylai gynnal a chadw wyneb hawl dramwy gyhoeddus?

Pwy ddylai gynnal perthi?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy fydd yn cyflawni'r amcan hwn?

Pwy sy'n gyfrifol am bontydd ar hawliau tramwy cyhoeddus?

Pwy sy'n gyfrifol am gamfeydd a gatiau ar hawliau tramwy cyhoeddus?

Pwy yw pwy yn nhwristiaeth y DU a Chymru

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Safonau

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Pwysigrwydd Presenoldeb

Priffyrdd a thrafnidiaeth