A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Parcio i'r anabl

Posteri anghyfreithlon

PDG

Pa drwyddedau sydd ei angen arnoch i fasnachu yn yr awyr agored?

Pa fath o ffensys sy'n cael eu caniatáu ger hawl dramwy gyhoeddus?

Pa gamau ydym wedi eu cymryd?

Pa mor hir i gadw cofnodion

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon?

Pa mor llydan yw hawl dramwy gyhoeddus?

Pa mor ymarferol yw'r digwyddiad?

Pa reolau, rheoliadau a gweithdrefnau caffael yr ydym yn eu dilyn?

Pam mae angen y strategaeth hon arnom?

Parc Grenig: Llwybr at Gynaliadwyedd a Llesiant

Parc Natur Ynysdawela

Parc yr Esgob

Parcio

Parcio am ddim yng nghanol trefi

ParentPay

Parod am Denantiaeth

Parod i Gyllidebu a Bancio

Parod i Rentu

Parod i Symud

Parod yn Ariannol

Partner Busnes Adnoddau Dynol

Partneriaeth â Rhieni

Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin

Parth 1

Parth 2

Parth 3

Parth 4

Parth Twf Cross Hands

Pecyn Adnoddau ynghylch Baw Cŵn

Pencader

Penderfyniadau swyddogion

Pendine

Peniel

Pennaeth - Ysgol Bynea

Pennaeth Gweithredol - Bryngwyn a Glan-y-Mor

Pennaeth: Ysgol Blaenau

Pennaeth: Ysgol Dyffryn Taf

Pennaeth: Ysgol Pembre

Pentre Awel

Pentref Galwedigaethol Llanelli

Perchnogion tŷ rhannu ecwiti

Perfformiad y Cyngor

Pibelli cyddwysiad wedi'i rhewi

Plastig Amaethyddol Cylchol

Platfform newydd yn yr orsaf reilffordd yng Nghyffordd Abergwili

Pleidleisio

Pobl & Podiau / People & Pods

Poblogaeth

Polisi Adennill Costau

Polisi Cynllunio

Polisi Dyann Tai Cymdeithasol Brys

Polisi gosodiadau lleol

Polisi trwyddedu

Polisiau

Pont pwyso cyhoeddus

Pontyberem - Archfarchnad CK's

PORI

Portffolios y Cabinet

Portffolios y Cabinet (parhad)

Porth Tywyn - Co-op

Post completion - terms and conditions

Prawf Adnabod Pleidleisiwr

Prawf Bwriadoldeb

Premiymau'r dreth gyngor ar gyfer eiddo gwag tymor hir ac ail gartrefi

Premiymau'r dreth gyngor ar gyfer eiddo gwag tymor hir ac ail gartrefi

Prentis - Cynorthwyydd Gwasanaethau Etholiadol

Prentisiaethau

Pridiannau Tir Lleol

Prif dyfwr

Prif Gyfrifoldebau Tirfeddianwyr

Prif Gynllun Teithio Llesol Y Tymbl

Prisiau a thocynnau

Problemau corfforol a/neu feddygol

Procurement guidelines

Procurement rules

Profi

Profiad Gwaith

Proffil Iaith Sir Gâr

Proffiliau Ward ac Ardal

Proses Ddyrannu

Proses Gwneud Cais ac Asesu

Proses Ymgeisio ac Asesu

Prosiect Britheg y Gors Caeau Mynydd Mawr - Cadwraeth ar raddfa tirwedd yn ne-ddwyrain Sir Gaerfyrddin

Prosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin

Prosiect Cyfranogi a Chwrs Glynhir

Prosiect Dalgylch Arddangos Teifi

Prosiect Darganfod: Datgelu Trigolion Cudd yn Sir Gaerfyrddin

Prosiect Gwirfoddoli a Hyfforddi

Prosiect Hamdden a Chwarae Trimsaran

Prosiect Hwb Cymunedol Llwynhendy

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin - Dr M'z

Prosiect Lleoedd Actif

Prosiect Llesiant/Ymgysylltu Cymunedol

Prosiect Pont Cuddfan y Crëyr Newydd

Prosiect Refit:Cymru

Prosiect Ynni Adnewyddadwy

Prosiectau a ariennir Mynydd y Betws

Prosiectau a Gymeradwywyd Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig - Cronfa Cyflogadwyedd

Prosiectau a Gymeradwywyd Cronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig - Cronfa Sgiliau

Prosiectau Band Eang Cymunedol

Prosiectau Strategol/Arunigol y Gronfa Ffyniant Gyffredin

Pryd i wneud cais

Pryd i wneud cais

Pryd mae'n ofynnol cael caniatâd adeilad rhestredig?

Prydau ysgol

Prydau Ysgol am Ddim a Phrydau Ysgol Am Ddim i bob Plentyn Ysgol Gynradd

Prydau ysgol gynradd

Prydau ysgol uwchradd

Pryfed Peillio

Prynu i Dalu

Prynwch efo Hyder

Prynwch Efo Hyder

Pumsaint

Pwll Lludw a Merllyn y Pwll

Pwrpas y Strategaeth Drawsnewid

Pwy ddylai gynnal a chadw wyneb hawl dramwy gyhoeddus?

Pwy ddylai gynnal perthi?

Pwy sy'n gyfrifol am bontydd ar hawliau tramwy cyhoeddus?

Pwy sy'n gyfrifol am gamfeydd a gatiau ar hawliau tramwy cyhoeddus?

Pwy yw pwy yn nhwristiaeth y DU a Chymru

Pwyllgor Cynllunio

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Pwyllgor Safonau

Pwyllgorau a Chyfarfodydd

Pwysigrwydd Presenoldeb

Priffyrdd a thrafnidiaeth