A-Y

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Dalgylchoedd

Darllen ac ysgrifennu

Darparu Gwasanaeth

Datblygu a Buddsoddiad

Datblygu Cyfleuster Cymunedol newydd

Datblygu sylfaen o dystiolaeth

Datblygiad Systemau Bwyd

Datganiad Cyfrifon

Datganiad Gorfodi Rheolau Cynllunio

Datganiad Gweledigaeth y Cabinet 2022 - 2027

Datganiad o Gymorth Ariannol

Datganiad ynghylch Gwastraff ar gyfer Sir Gaerfyrddin

Datgarboneiddio a bioamrywiaeth

Datgloi Llyfrgelloedd

Datrysiadau band eang

Deall eich biliau tanwydd

Deall rhestru

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016

Deddfwriaeth a Chanllawiau

Deg Tref

Deilliant 1

Deilliant 2

Deilliant 3

Deilliant 4

Deilliant 5

Deilliant 6

Deilliant 7

Dementia

Derbyn i Ysgolion 2023-2024- Gwybodaeth i Rieni

Derbyn i Ysgolion 2024-2025- Gwybodaeth i Rieni

Derbyn i Ysgolion a Newid Ysgol

Derbyn i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Derbyn i Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Derbyn plant i ysgolion uwchradd gan gynnwys y chweched dosbarth

Derbyn plant i ysgolion uwchradd gan gynnwys y chweched dosbarth

Dewis Ysgol - Dalgylchoedd

Dewis Ysgol - Dalgylchoedd

Digartrefedd

Digwyddiad Costau Byw

Digwyddiad Ymgysylltu â Chyflenwyr ar gyfer Fframwaith 2024

Digwyddiadau

Digwyddiadau a Dyddiadau Codi Ymwybyddiaeth

Digwyddiadau Cymunedol Tycroes

Digwyddiadau Ymgysylltu â Chyflenwyr

Dilysu

Dillad a Helmed Beicio Modur

Dinasoedd a Chymunedau sy'n Dda i'w Hoedran

Diogelu a Recriwtio Mwy Diogel

Diogelu Data

Diogelwch

Diogelwch a Hylendid bwyd

Diogelwch Cymunedol

Diogelwch defnyddio canhwyllau

Diogelwch ffyrdd

Diogelwch ffyrdd

Dirwyon ar gyfer sbwriel

Diweddariad blynyddol o'r gofrestr pleidleiswyr

Diweddariadau a Chylchlythyrau Pentre Awel

Diweddaru eich manylion ar y Gofrestr Etholiadol

Diwylliant a Chydraddoldeb

Dod â'ch contract meddiannaeth (tenantiaeth cyngor) i ben

Dod o hyd i gatref i'w rentu

Dod o hyd i ysgol

Dod yn ddarparwr Llety â Chymorth

Dod yn Fasnachwr

Dragon Rider Cymru

Drefach

Drefach Felindre

Driving Forward

Dull y Cyngor y orfodi Rheolau Cynllunio

Dweud eich dweud

Dŵr yfed

Dŵr ymdrochi

Dyddiadau'r tymhorau a gwyliau ysgolion

Dyddiadur y Cyngor

Dyfodol i'n Gorffennol

Dylunio cynaliadwy - BREEAM

Dylunio Mannau Cymunedol

Dymchwel

Dysgu fel Teulu ar gyfer Rhieni a Gofalwyr

Dysgu i bawb

Dysgu'r Gymraeg a'r Saesneg yn Ysgolion Sir Gaerfyrddin

Dysgu'r Gymraeg a'r Saesneg yn Ysgolion Sir Gaerfyrddin

Dywedwch Wrthym Beth Rydych Chi ei Eisiau

Deddf Etholiadau 2022 ac ID Pleidleisiwr Cwestiynau Cyffredin

Dim Barau I Lluosi