Adrannau'r Cyngor

Y Tîm Rheoli Corfforaethol, dan arweiniad y Prif Weithredwr, sy'n goruchwylio gweithrediad gwasanaethau'r cyngor o ddydd i ddydd. Mae pump chyfarwyddiaeth yn strwythur corfforaethol y Cyngor sy'n gyfrifol am y meysydd gwasanaeth canlynol:

Y Prif Weithredwr

 • Cymorth i’r Prif Weithredwr, yr Arweinydd a’r Cabinet
 • Cyfathrebu corfforaethol
 • Polisi corfforaethol a phartneriaeth
 • Strategaeth gorfforaethol
 • Gwasanaethau democrataidd
 • Gwasanaethau etholiadol a chofrestru
 • Technoleg gwybodaeth
 • Gwasanaethau cyfreithiol
 • Rheoli pobl
 • Rheoli perfformiad
 • Adfywio ac eiddo

Addysg a Gwasanaethau Plant

 • Cyfrifoldebau Rhianta Corfforaethol a lles plant a phobl ifanc
 • Cymorth i deuluoedd
 • Cymunedau cynaliadwy ar gyfer Dysgu
 • Cynhwysiant dysgwyr
 • Diogelu plant a phobl ifanc
 • Dysgu oedolion yn y gymuned
 • Gofal Plant, chwarae ac addysg yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Gwasanaethau cefnogi ieuenctid
 • Gwasanaethau cefnogi maethu a mabwysiadu
 • Gwasanaethau cymorth i gefnogi ymddygiad dysgwyr
 • Gwasanaethau ysgol - arlwyo, cerdd, derbyniadau a llywodraethu
 • Gwella ysgolion a chynnydd dysgwyr
 • Trefniadau pontio a chefnogaeth iblant a phobl ifanc ag anghenion cymhleth
 • Y Gymraeg mewn Addysg

Gwasanaethau Corfforaethol 

 • Cyfrifeg a rheolaeth ariannol
 • Talu credydwyr
 • Caffael corfforaethol
 • Archwilio mewnol
 • Rheoli'r gyflogres
 • Gweinyddu Pensiynau
 • Gwasanaethau Budd-daliadau Tai a Refeniw
 • Gwasanaethau refeniw
 • Rheoli risg
 • Rheoli’r trysorlys a buddsoddiadau pensiwn

Cymunedau

 • Diogelu oedolion
 • Gofal a chymorth
 • Safon Tai Sir Gaerfyrddin+
 • Gwasanaethau diwylliannol
 • Diogelu’r Amgylchedd
 • Gofal cartref
 • Atgyweirio a chynnal a chadw tai
 • Byw'n annibynnol
 • Trwyddedu
 • Gwasanaethau iechyd meddwl ac anableddau dysgu
 • Gwasanaethau pobl hŷn ac anableddau corfforol
 • Hamdden awyr agored
 • Diogelu'r cyhoedd
 • Chwaraeon a hamdden

Lle a Seilwaith

 • Rheoli Adeiladu
 • Cynlluniau Argyfwng
 • Gorfodi materion amgylcheddol a rheolau chynllunio
 • Rheoli perygl llifogydd
 • Rheoli seilwaith priffyrdd
 • Cludiant Teithwyr
 • Cynllunio a chadwraeth
 • Dylunio pensaernïol /eiddo a chynnal a chadw
 • Hawliau tramwy cyhoeddus
 • Glanhau strydoedd, sbwriel a chynnal a chadw tiroedd
 • Rheoli traffig, diogelwch ar y ffyrdd a pharcio ceir
 • Rheoli Gwastraff ac Ailgylchu
 • Dylunio Peirianegol
 • Rheoli Fflyd y Cyngor

Cyngor a Democratiaeth