Gofal Cymdeithasol

Coronafeirws (COVID-19)

Fel mesur rhagofalus, oherwydd bod cynnydd yn lefel Covid-19 yn y gymuned, gofynnwyd i bob cartref gofal preswyl yn Sir Gaerfyrddin atal ymweliadau.
Gofynnwyd i staff barhau i helpu teuluoedd i ymweld â pherthnasau yn yr awyr agored, cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol.

Cafodd y sefyllfa ei hystyried yn ofalus cyn gwneud y penderfyniad hwn, ac rydym yn sylweddoli y bydd yn siomi rhai teuluoedd a phreswylwyr. Diolchwn i bawb am eu cefnogaeth barhaus.

Mae gwasanaethau dydd ar gau i'r henoed ar hyn o bryd

Gallwch anfon unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer eich cais am bathodyn glas mewn e-bost at: bluebadge@sirgar.gov.uk.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn helpu pobl i gadw eu hannibyniaeth, ac i barhau i wneud dewisiadau a chadw rheolaeth dros eu bywydau. I'r diben hwn, mae'n bwysig bod gan bawb fynediad at y wybodaeth a'r cyngor sydd eu hangen arnynt er mwyn gwneud y dewisiadau cywir ar eu cyfer. Mae rhai pobl angen gofal neu gymorth ychwanegol er mwyn byw bywyd egnïol a gwneud y pethau bach pob dydd y mae llawer ohonom yn eu cymryd yn ganiataol. Ein nod yw eich helpu i gynnal bywyd o ansawdd da, neu i gael hyd i bobl eraill a allai eich helpu.