Cwynion a Chanmoliaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2021

Hoffem glywed gennych. Rydym am ddarparu'r gwasanaethau gorau posibl, a dyna pam y mae eich adborth yn bwysig i ni. Efallai y byddwch yn teimlo'n anfodlon ar y gwasanaeth yr ydych yn ei dderbyn, neu efallai y bydd gennych awgrym a fydd o gymorth i ni ei wella. Rydym yn gobeithio hefyd y bydd adegau pan fyddwn yn gwneud gwaith da.

Gall unrhyw aelod o'r cyhoedd, gan gynnwys plentyn, sydd wedi derbyn, neu a oedd â hawl i dderbyn gwasanaeth gofal cymdeithasol a ddarperir gan Gyngor Sir Caerfyrddin neu wasanaeth a gomisiynir gan y Cyngor, wneud cwyn.
Gallwch gwyno ar ran rhywun arall, os yw’r person dan sylw:

 • Yn blentyn
 • Wedi gofyn i chi weithredu ar ei ran
 • Yn analluog i wneud ei hunan
 • Wedi marw

Fodd bynnag, bydd angen i ni benderfynu a ydych chi'n briodol a bod gennych ddiddordeb digonol yn lles yr unigolyn i weithredu er ei fudd pennaf.

O ran pwy gall gyflwyno sylwadau, maen nhw’n cynnwys plentyn, ei riant neu’i ofalwr maeth, neu rywun sydd â chyfrifoldeb rhieni.

Fel rheol dylid gwneud cwyn mewn 12 mis o'r dyddiad y cododd y pryder.  Y cam cyntaf wrth ddatrys problem yw cysylltu â rhywun sy’n ymwneud â darparu’r gwasanaeth, neu os yw’n well gennych, ein Tîm Canmoliaeth a Chwynion.

Yr enw ar hyn yw datrysiad lleol.  Peidiwch ag ofni cwyno. Byddwn yn cymryd eich cwyn o ddifrif a byddwn yn croesawu eich holl sylwadau. Byddwn yn cydnabod derbyn eich cwyn mewn ysgrifen o fewn 2 ddiwrnod gwaith. Gallwch gysylltu â ni mewn unrhyw ffordd a ddymunwch, felly nid oes rhaid i chi ei hysgrifennu i lawr.

Mae modd cysylltu â’r Tîm Cwynion a Chanmoliaeth fel a ganlyn:

Mewn ymgais i ddatrys pethau, byddwn yn cynnig trafod eich cwyn gyda chi (un ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn).  Mae’n rhaid cynnal y drafodaeth hon o fewn 10 diwrnod gwaith i’r dyddiad cydnabod oni bai eich bod yn cytuno i ymestyn y dyddiad.

 • Gallwn gytuno i wneud yr hyn a ofynnwch
 • Gallai fod yn rhaid i ni ymddiheuro i chi am wneud camgymeriadau
 • Gallai fod angen i ni esbonio pethau’n well

Gallai fod angen i’r person sy’n ystyried eich cwyn ddarllen eich ffeil a gofyn rhai cwestiynau cyn penderfynu beth dylid ei wneud.  Byddwn yn ysgrifennu atoch o fewn 5 diwrnod gwaith yn dilyn y drafodaeth (er mai 10 diwrnod yw’r cyfnod hefyd ar gyfer sylwadau, gall hyn fod oddi ar y dyddiad cydnabod, neu ar ôl penodi eiriolydd, neu mewn rhai achosion ar ôl i’r awdurdod lleol bennu bod gan y person sy’n gwneud y sylwadau ddigon o ddiddordeb i wneud y sylwadau).

Anfon cwyn / canmoliaeth

Os yw eich cwyn yn ddifrifol neu os nad ydych yn fodlon ar y ffordd y mae wedi cael ei datrys yng Ngham 1 allwch gofyn i symud y cwyn ymlaen i Gam 2 neu ymchwiliad ffurfiol.

Byddwn ni’n ysgrifennu atoch o fewn 5 diwrnod gwaith i’ch cais am ymchwiliad ffurfiol, gan wneud yn siŵr ein bod yn deall manylion eich cwyn a’r canlyniad yr hoffech ei sicrhau.

Unwaith byddwch wedi cadarnhau manylion eich cwyn a bod yr Ymchwilydd Annibynnol wedi cael ei gomisiynu hwn bydd Y ‘dyddiad dechrau’.

Bydd eich cwyn yn destun ymchwiliad gan Ymchwilydd Annibynnol (na fydd yn aelod o staff Cyngor Sir Caerfyrddin). Os ydych o dan 18 oed, byddwn hefyd yn gofyn i rywun sy’n hollol annibynnol ar y Cyngor, a elwir yn Berson Annibynnol, wneud yn siŵr bod eich cwyn wedi cael ei thrin yn dda ac yn deg a bod pob parti wedi cael eu clywed.

Bydd yr Ymchwilydd Annibynnol yn ymchwilio eich cwyn:

 • Drwy siarad â’r rhai sy’n gysylltiedig â hi a gwirio’r ffeithiau
 • Ceisio canfod ffordd o ddatrys y broblem
 • Ysgrifennu adroddiad ar gyfer y Cyngor

Os ydych chi o dan 18 oed byddwn hefyd yn gofyn i berson annibynnol, sicrhau bod eich cwyn wedi cael ei thrin yn dda ac yn deg a bod pob parti wedi cael ei glywed.

Wedyn byddwn ni’n ysgrifennu atoch mewn 25 diwrnod o'r diwrnod dechrau:

 • I roi gwybod a gafodd eich cwyn ei chadarnhau ai peidio
 • I esbonio pa gamau fydd yn cael eu cymryd, os o gwbl
 • I ymddiheuro, lle bo hynny’n briodol.

Os oes oedi byddwn yn egluro pam. Darperir copi o'r adroddiad, oni bai bod rheswm penodol dros beidio â gwneud hynny, a fydd yn cael ei egluro i chi.

Mae gennych hawl i eiriolydd (rhywun fydd yn eich helpu i nodi eich safbwynt).  Os ydych dan 18 oed byddwn fel arfer yn dod o hyd i eiriolydd i chi.  os ydych dros 18 oed, byddwn yn dweud wrthych ble gallwch gael hyd i eiriolydd ac os oes angen cefnogaeth arnoch i gael eiriolwr byddwn yn eich helpu.

Mae’r gwasanaethau cymdeithasol yn cydweithio’n agos â llawer o sefydliadau eraill. Efallai bydd eich cwyn yn ymwneud â gwasanaeth rydym ni wedi’i drefnu i chi gyda darparwr gofal arall, megis cartref gofal preswyl, asiantaeth gofal cartref, neu wasanaeth dydd.

Bydd gan bob sefydliad ei broses gwynion ei hun, ac yng Ngham 1 byddwn fel arfer yn anfon eich cwyn atynt ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn delio gyda hi. Byddwn yn dweud wrthych yn union beth rydym yn ei wneud. Os ydych eisoes wedi cwyno wrth y sefydliad arall, a heb fod yn fodlon ar eu hateb, byddwn ni’n delio gyda’ch cwyn yng Ngham 2.

Os yw eich cwyn yn ymwneud â rhywbeth yr ydym wedi’i ddarparu ar y cyd â sefydliad arall, e.e. pecyn gofal gan staff iechyd a staff gofal cymdeithasol, byddwn yn edrych ar eich cwyn gyda’n gilydd ac fel arfer yn anfon un ymateb atoch.

Os yw'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu neu ei drefnu gennym ni ac nad ydych yn siŵr at bwy i gwyno, anfonwch y gŵyn atom a byddwn yn eich helpu i sicrhau ei bod yn cyrraedd y person neu'r sefydliad cywir.

Gallech ofyn i'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru edrych ar eich cwyn.  Dim ond ar ôl i ni gael cyfle i edrych arnynt y bydd yr Ombwdsmon yn edrych ar gwynion.

Mae gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru bwerau cyfreithiol i ymchwilio i gwynion am wasanaethau cyhoeddus a darparwyr gofal annibynnol yng Nghymru.

Os ydych yn dymuno, gallwch roi gwybod i ni pan fyddwch chi’n fodlon ar ein gwaith. Gallwch wneud hynny trwy ddweud wrth y staff rydych chi mewn cysylltiad â nhw, neu trwy gysylltu â’r Tîm Cwynion a Chanmoliaeth

Mae modd cysylltu â’r Tîm Cwynion a Chanmoliaeth fel a ganlyn:

Nid yw ein staff yn gallu derbyn unrhyw fath o roddion fel cydnabyddiaeth am y gwaith da y maent yn ei wneud.

Anfon canmoliaeth