Cymorth gartref

Diweddarwyd y dudalen ar: 16/01/2019

Coronafeirws (COVID-19)

Fel mesur rhagofalus, oherwydd bod cynnydd yn lefel Covid-19 yn y gymuned, gofynnwyd i bob cartref gofal preswyl yn Sir Gaerfyrddin atal ymweliadau.
Gofynnwyd i staff barhau i helpu teuluoedd i ymweld â pherthnasau yn yr awyr agored, cyn belled ag y bo hynny'n ymarferol.

Cafodd y sefyllfa ei hystyried yn ofalus cyn gwneud y penderfyniad hwn, ac rydym yn sylweddoli y bydd yn siomi rhai teuluoedd a phreswylwyr. Diolchwn i bawb am eu cefnogaeth barhaus.

Mae gwasanaethau dydd ar gau i'r henoed ar hyn o bryd

Gallwch anfon unrhyw ddogfennau ategol ar gyfer eich cais am bathodyn glas mewn e-bost at: bluebadge@sirgar.gov.uk.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Efallai eich bod angen cymorth am eich bod yn oedrannus, am fod gennych anabledd neu gyflwr iechyd. Mae amrywiaeth eang o gymorth i’ch helpu chi fyw gartref a byw’n annibynnol yn y gymuned. Gallwn roi help, cyngor a gwasanaethau i chi a all eich helpu i fyw’n ddiogel yn eich cartref.