Therapi galwedigaethol

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/05/2024

Mae Therapyddion Galwedigaethol yn cynghori ac yn helpu pobl ag anableddau a salwch sydd angen cymorth i fod mor annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain.

Efallai eich bod yn ei chael yn anodd cyflawni tasgau pob dydd yn eich cartref, fel mynd i fyny ac i lawr y grisiau, codi o’ch cadair neu ddefnyddio'r bath. Yn dibynnu ar y math o gymorth a lefel y cymorth sydd ei angen arnoch, gall Therapyddion Galwedigaethol gynnig awgrymiadau a chymorth ymarferol ar sut i ymdopi â'ch anawsterau penodol chi. Byddan nhw’n gallu rhoi cyngor am offer anabledd neu addasiadau i'ch cartref.

Sut alla i gael help?

Os ydych yn byw yn Sir Gaerfyrddin, ac yn anabl neu’n cael anawsterau yn eich bywyd pob dydd gallwch chi (neu rywun sy'n gweithredu ar eich rhan) trefnu i Swyddog Therapi Galwedigaethol dod i ymweld â chi yn eich cartref.

Rhowch gymaint o fanylion â phosibl am y pethau yr ydych yn ei chael yn anodd i'w gwneud, neu angen help gyda nhw. Bydd hyn yn ein helpu i ddeall eich sefyllfa ac i drefnu asesiad i chi. Mae galw mawr am y gwasanaeth hwn. Mae rhestr aros am y gwasanaeth felly efallai na fyddwn yn gallu cynnal asesiad ar unwaith.

Beth yw asesiad?

Mae hyn yn digwydd pan fydd aelod o'r Tîm Therapi Galwedigaethol yn ymweld â chi yn eich cartref i gael mwy o wybodaeth am eich anawsterau a sut rydych yn rheoli gweithgareddau pob dydd. Efallai y byddwn yn gofyn i chi ddangos sut rydych yn cyflawni tasgau penodol. Ar ôl yr asesiad byddwn yn trafod gyda chi yr opsiynau sydd ar gael i ddiwallu eich anghenion, a pha gymorth neu gyngor y gallwn ei gynnig. yddwn yn gwrando ar eich barn (a rhai eich gofalwr os yn berthnasol) yn ystod yr asesiad. Byddwch yn cael eich trin gyda chwrteisi a pharch bob amser.

GWNEUD CAIS AM ASESIAD