A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Troedffyrdd

T L Thomas

Tacsis a cherbydau hurio preifat

Taflenni gwybodaeth

Tai

Tai amlfeddiannaeth (HMOs)

Tai ar werth

Tai Fforddiadwy

Tai newydd

Taith Merched OVO Energy - Y Wybodaeth Ddiweddaraf

Taliadau am ofal yn y cartref

Taliadau maes parcio

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Taliadau uniongyrchol

Talu eich rhent

Talu eich Treth Gyngor

Teganau

Teiars

Teifi Energy Designs

Teithio ar y trên

Teithio Llesol

Teithio, Ffyrdd a Pharcio

Teledu Cylch Cyfyng

Tendrau a Chontractau

Termau ac amodau

TGAU Mathemateg i oedolion

TGAU Saesneg i oedolion

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol De-orllewin Cymru (RET)

Tipio anghyfreithlon

Tir comin

Tir halogedig

Tiwbiau Colur

Tiwbiau papur toiled

Toiledau

Toriadau Perth

Trafod Iaith

Trais yn y Cartref

Trefnu digwyddiadau

Trefnu eich seremoni

Treftadaeth a Diwylliant

Treth y Cyngor

Troi allan eich tenant neu anghydfodau

Trosedd casineb

Trosglwyddo asedau i’r gymuned

Trosglwyddo contract Allied Healthcare

Trwydded i osod, cadw a chynnal cyfarpar mewn stryd

Trwydded anifeiliaid

Trwydded busnesau rhyw

Trwydded caffi stryd

Trwydded casgliadau elusennol

Trwydded cerbyd hurio preifat

Trwydded cerbydau hacnai

Trwydded delwyr metel sgrap

Trwydded gwely haul

Trwydedd i adneuo deunydd adeiladu yn y brifordd

Trwydded i blannu, blodeuo llwyni neu goed ar ymyl y briffordd

Trwydded i ymgymryd â chloddio dros dro yn y briffordd

Trwydded loteri

Trwydded masnachu ar y stryd

Trwydded palis / ffens

Trwydded safle

Trwydded safle carafanau gwyliau

Trwydded Sgaffaldiau

Trwydded Sgip

Trwydded yrru ddeuol

Trwyddedau alcohol ac adloniant

Trwyddedau hapchwarae

Trwyddedau personol

Trwyddedau safleoedd hapchwarae

Trwyddedu a Hawlenni

Trwyddedu ar gyfer digwyddiadau

Trwyddedu perfformiad plant

Tuniau Bisgedi

Twristiaeth

Twyll Budd-daliadau

Twyni Doc y Gogledd

Twyni Tywod Pen-bre

Tŷ Hafan

Tybiau plastig

Tystysgrif allforio bwyd

Tystysgrif hepgor gollyngiad

Tystysgrif safle clwb

Tystysgrifau cwblhau

Tywelion Cegin

Tywydd y gaeaf