A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Trwydded i ymgymryd â chloddio dros dro yn y briffordd

Trwydded gwaith stryd Adran 50

Trechu tlodi

Troedffyrdd

T L Thomas

Tacsis a cherbydau hurio preifat

Tafarnsbeit

Taflenni gwybodaeth

Tai

Tai â Chymorth

Tai amlfeddiannaeth (HMOs)

Tai ar Werth

Tai Fforddiadwy

Tai newydd

Taliad Costau Byw

Taliadau am ofal yn y cartref

Taliadau Tai yn ôl Disgresiwn

Taliadau Uniongyrchol

Talu

Talu eich rhent

Talu eich Treth Gyngor

Tarfu ar gasgliadau gwastraff/ailgylchu

Targedau ffosffad newydd

Teifi Energy Designs

Teithio ar y trên

Teithio Llesol Yng Nghaerfyrddin

Teithio, Ffyrdd a Pharcio

Telerau ac Amodau

Tenant - Deiliad y Contract

Tendrau a Chontractau

Terfynau Cyflymder o 20mya ar gyfer Strydoedd Cymreig Mwy Diogel ac Iachach

Termau ac amodau

Terminoleg

Test chat bot

TGAU Mathemateg i oedolion

TGAU Saesneg i oedolion

Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol De-orllewin Cymru (RET)

Tipio anghyfreithlon

Tir comin

Tir halogedig

Tocyn teithio consesiwn

Toiledau

Torri rheolau cynllunio

Torri ymylon priffyrdd

Traeth Pentywyn

Trawsnewid canol ein trefi

Trawsnewid Trefi

Tre Ioan - Co-op

Trefnu digwyddiadau

Treth y Cyngor

Troi allan eich tenant neu anghydfodau

Trosedd casineb

Trosglwyddo asedau i’r gymuned

Trwydded anifeiliaid

Trwydded busnesau rhyw

Trwydded caffi stryd

Trwydded casgliadau elusennol

Trwydded cerbyd hurio preifat

Trwydded cerbydau hacnai

Trwydded delwyr metel sgrap

Trwydded gweithredwr hurio preifat

Trwydded i blannu, blodeuo llwyni neu goed

Trwydded i storio deunyddiau adeiladu yn y brifordd

Trwydded loteri

Trwydded masnachu ar y stryd

Trwydded palis / ffens

Trwydded safle

Trwydded safle carafanau gwyliau

Trwydded Sgaffaldiau

Trwydded Sgip

Trwydded yrru ddeuol

Trwyddedau alcohol ac adloniant

Trwyddedau hapchwarae

Trwyddedau personol

Trwyddedau safleoedd hapchwarae

Trwyddedu a Hawlenni

Trwyddedu ar gyfer digwyddiadau

Trwyddedu Hebryngwyr

Trwyddedu perfformiad plant

Twristiaeth

Twristiaeth Newyddion

Twyll Budd-daliadau

Twyni Doc y Gogledd

Twyni Tywod Pen-bre

Tŷ Hafan

Trawsnewid Tyisha

Tystysgrif allforio bwyd

Tystysgrif hepgor gollyngiad

Tystysgrif safle clwb

Tystysgrifau cwblhau