A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

A oes angen caniatâd rheoliadau adeiladu arnoch?

A ydych chi'n poeni am blentyn?

A ydych chi'n poeni am oedolyn/blentyn?

Adeiladau rhestredig

Adeiladau wedi'u heithrio

Adeiladu tŷ newydd

Adnewyddu / canslo eich trwydded

Adnoddau Dynol - Gwasanaethau Pobl

Adolygu gostyngiad person sengl

Adran 106: Cartrefi Fforddadwy

Adran 106: Rhwymedigaethau Cynllunio

Adrannau'r Cyngor

Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB)

Adroddiad yr Arolygydd a Mabwysiadu'r Cynllun

Addasu eich cartref

Addewid Hawliau Plant

Addysg a Phlant

Addysg ac Ysgolion

Addysg ddwyieithog

Aelodau Cynulliad Cymru

Aelodau FfMLl

Aelodau Grŵp Cefn Gwlad

Aelodau Senedd Ewrop

Aelodau Seneddol

Agendas & Minutes

Agendâu a chofnodion

Agendâu a chofnodion: Gorffennaf 2004 – Awst 2015

Ailbrisio ardrethi annomestig 2017

Ailgylchu / casgliadau biniau

Ailgylchu, Biniau a Sbwriel

Alergenau bwyd

Alergenau, anoddefiadau a deietau arbennig

Allwedd RADAR – Toiledau cyhoeddus

Ambiwlans Awyr Cymru

Amcanion lles

Amddifadedd

Amddiffyn adar / tylluanod sy'n nythu

Amddiffyn ystlumod mewn adeiladau

Amgylchedd

Amhariad yn y dyfodol

Ammddiffynfeydd rhag llifogydd

Amnestau gwastraff

Amserlenni bysiau

Ansawdd aer

Apêl: Os gwrthodir lle mewn ysgol

Apeliadau cynllunio

Archwilio seddi ceir i blant

Ardaloedd cadwraeth

Ardaloedd cymwys LEADER

Ardaloedd Tai Fforddiadwy

Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC)

Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol

Arglwydd Raglaw Dyfed (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion and Sir Benfro)

Argyfyngau a diogelwch cymunedol

Arolwg Cyhoeddus Panel Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys

Arolygiadau hylendid bwyd

Arwyddion twristiaeth brown

A-Y Ailgylchu

Ailddefnyddio ac ailgylchu