A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

A oes angen caniatâd rheoliadau adeiladu arnoch?

A ydych chi'n poeni am blentyn?

A ydych chi'n poeni am oedolyn/blentyn?

Abernant

Academi Gofal

Adeiladau rhestredig

Adeiladau wedi'u heithrio

Adeiladu tŷ newydd

Adnabod a rheoli rhanddeiliaid

Adnewyddu / canslo eich trwydded

Adolygiad Cymunedol 2023

Adolygiad o Ffiniau Seneddol

Adolygu gostyngiad person sengl

Adran 106: Cartrefi Fforddiadwy

Adran 106: Rhwymedigaethau Cynllunio

Adran 171 Trwydded chloddio yn y briffordd

Adran 50 Trwydded gwaith stryd

Adrannau'r Cyngor

Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol

Adroddiad Blynyddol y Cyngor 2021-22

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB)

Adroddiad yr Arolygydd a Mabwysiadu'r Cynllun

Addasiadau i Adeiladau Rhestredig

Addasu eich cartref

Addewid Hawliau Plant

Addysg a Gwasanaethau Plant

Addysg ac Ysgolion

Addysg ddwyieithog

Addysg Sir Gâr 2022-2032

Addysg yn y cartref - Addysg Ddewisol yn y Cartref

Aelodau FfMLl

Aelodau Grŵp Cefn Gwlad

Aelodau Senedd Cymru

Aelodau Seneddol

Agendas & Minutes

Agendâu a chofnodion

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Anghenion dysgu ychwanegol: Y broses o wneud penderfyniadau

Ail Gynllun Datblygu Lleol Adneuo Diwygiedig Sir Gaerfyrddin

Ailgylchu / casgliadau biniau

Ailgylchu, Biniau a Sbwriel

Alergenau bwyd

Alergenau, anoddefiadau a deietau arbennig

Allwedd RADAR – Toiledau cyhoeddus i bobl ac anableddau

Am fod yn Ofalwr Cyfnod Byr /Gofalwr Gofal Seibiant

Amcan llesiant 1

Amgylchedd

Amcan llesiant 11

Amcan llesiant 12

Amcan llesiant 13

Amcan llesiant 2

Amcan llesiant 3

Amcan llesiant 4

Amcan llesiant 5

Amcan llesiant 6

Amcan llesiant 7

Amcan llesiant 8

Amcan llesiant 9

Amcanion lles

Amddifadedd

Amddiffyn adar / tylluanod sy'n nythu

Amddiffyn ystlumod mewn adeiladau

Amhariad yn y dyfodol

Amserlenni bysiau ysgol

Anabledd ac Awtistiaeth

Anawsterau Dysgu Difrifol

Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol

Ancestry

Anfonebu’r Cyngor

Ansawdd aer

Apeliadau cynllunio

Apeliadau: Beth i'w wneud os ydych chi wedi cael gwrthod lle ysgol

Archifau Sir Gaerfyrddin

Archwilio seddi ceir i blant

Ardaloedd cadwraeth

Ardaloedd cymwys LEADER

Ardaloedd Tai Fforddiadwy

Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC)

Ardrethi Annomestig – Rhyddhad Ardrethi

Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

Arglwydd Raglaw Dyfed (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion and Sir Benfro)

Argyfyngau a diogelwch cymunedol

Arolwg STAR

Arolygiadau hylendid bwyd

Arwyddion rhybuddio marchogaeth

Arwyddion traffig cludadwy

Arwyddion twristiaeth

Asesiad Lleol Llesiant Sir Gaerfyrddin

Astudiaethau a ariennir gan LEADER

Awtistiaeth

A-Y o Ailgylchu

Ailddefnyddio ac ailgylchu