A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

A oes angen caniatâd rheoliadau adeiladu arnoch?

A ydych chi'n poeni am blentyn?

A ydych chi'n poeni am oedolyn/blentyn?

Adeiladau rhestredig

Adeiladau wedi'u heithrio

Adeiladu tŷ newydd

Adnewyddu / canslo eich trwydded

Adnewyddu eich gwasanaeth casglu gwastraff gardd

Adnoddau Dynol - Gwasanaethau Pobl

Adolygiad o Ostyngiad Eiddo Gwag

Adran 106: Cartrefi Fforddiadwy

Adran 106: Rhwymedigaethau Cynllunio

Adrannau'r Cyngor

Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol

Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB)

Adroddiad yr Arolygydd a Mabwysiadu'r Cynllun

Addasu eich cartref

Addewid Hawliau Plant

Addysg a Phlant

Addysg ac Ysgolion

Addysg ddwyieithog

Aelodau Cynulliad Cymru

Aelodau FfMLl

Aelodau Grŵp Cefn Gwlad

Aelodau Senedd Ewrop

Aelodau Seneddol

Agendas & Minutes

Agendâu a chofnodion

Agendâu a chofnodion: 1999 – 2015

Agoriad mawreddog Coaltown Coffee

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ailbrisio ardrethi annomestig 2017

Ailgylchu / casgliadau biniau

Ailgylchu, Biniau a Sbwriel

Alergenau bwyd

Alergenau, anoddefiadau a deietau arbennig

Allwedd RADAR – Toiledau cyhoeddus i bobl ac anableddau

Am fod yn Ofalwr Cyfnod Byr /Gofalwr Gofal Seibiant

Ambiwlans Awyr Cymru

Amcanion lles

Amddifadedd

Amddiffyn adar / tylluanod sy'n nythu

Amddiffyn ystlumod mewn adeiladau

Amddiffynfeydd rhag llifogydd

Amgylchedd

Amnestau gwastraff

Amnestau Gwastraff Cwestiynau Cyffredin

Amserlenni bysiau

Anabledd ac Awtistiaeth

Anawsterau Dysgu Difrifol

Anawsterau ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol

Ansawdd aer

Apêl: Os gwrthodir lle mewn ysgol

Apeliadau cynllunio

Archwilio seddi ceir i blant

Ardaloedd cadwraeth

Ardaloedd cymwys LEADER

Ardaloedd Tai Fforddiadwy

Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC)

Arfarniad Cynaliadwyedd a Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

ARFOR

Arglwydd Raglaw Dyfed (Sir Gaerfyrddin, Ceredigion and Sir Benfro)

Argyfyngau a diogelwch cymunedol

Arolygiadau hylendid bwyd

Astudiaethau a ariennir gan LEADER

Awtistiaeth

A-Y o Ailgylchu

Ailddefnyddio ac ailgylchu

Arwyddion twristiaeth