A-Y o Wasanaethau

Mae’r mynegai hwn sydd yn nhrefn y wyddor yn rhoi arweiniad i’r wefan hon, gan roi manylion am y wybodaeth sydd ar gael ar y safle. Mae pob eitem â chyswllt i’r tudalennau sy’n cael eu cynnal a’u cadw gan yr adran neu’r partner sy’n cynnig y gwasanaeth hwnnw.

Ysgol Gynradd Gymunedol Abernant

Ymunwch â'r Academi Gofal

Ysgolion sydd ar gau dros dro: HMS ac Amhariadau yn y Dyfodol

Y tip

Y Cabinet

Y Cap ar Fudd-daliadau

Y Cyfrifiad

Y Cyngor

Y cynllun beicio i'r gwaith

Y Diweddaraf am Coronafeirws COVID-19

Y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Y Ddwylan

Y Fro

Y gallu i ddysgu

Y gofrestr risgiau cymunedol

Y Groes Goch Brydeinig Llanelli

Y Gymraeg a’ch busnes

Y Lwfans Tai Lleol

Y Prif Weithredwr

Y Telerau a'r Amodau wastraff gardd

Ydych chi'n 16 neu'n 17 oed?

Ynglŷn â'ch rhent

Ynglŷn â'ch treth busnes

Ymchwil ac Ystadegau

Ymchwiliad Ffurfiol i Ddigwyddiad

Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ymestyn / newid eich cartref

Ymgeisio am addurniadau tymhorol ar/uwchben y briffordd

Ymgeisio am digwyddiadau yn canol tref

Ymgeisio am...

Ymgynghori a Pherfformiad

Ymgynghoriad ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig (ACI)

Ymgynghoriad ar yr Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARC)

Ymgynghoriad Ardaloedd Cadwraeth

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio

Ymgynghoriadau actif

Ymweliadau safle

Ymwybyddiaeth o Sgamiau

Yn fy ardal

Ynni adnewyddadwy

Ynni Adnewyddadwy

Ysgol Bro Brynach

Ysgol Bro Pedr

Ysgol Bryn Teg

Ysgol Dyffryn Aman

Ysgol Gatholig Sant Ioan Llwyd

Ysgol Gorslas

Ysgol Gymraeg Brynsierfel

Ysgol Gymraeg Ffwrnes

Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn

Ysgol Gymunedol Peniel

Ysgol Gynradd Gymunedol Bryn

Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn

Ysgol Gynradd Pontyberem

Ysgol Gynradd Wirfoddol Rheolir Tremoilet

Ysgol Heol Goffa

Ysgol Llangadog

Ysgol Maes y Dderwen

Ysgol Maes y Morfa

Ysgol Penbre

Ysgol Pum Heol

Ysgol Rhydygors

Ysgol Rhys Prichard

Ysgol Uwchradd Frenhines Elisabeth

Ysgol Y Bedol

Ysgol Y Castell

Ysgol Y Felin

Ysgol Y Felin

Ysgol Y Gwyr

Ysgol y Preseli

Ysgol Y Strade

Ysgolion

Ysgolion ar gau drwy argyfwng

Ysgolion sy'n Cael eu Datblygu

Ystafelloedd seremoni'r swyddfa gofrestru

Yswiriant Cynnwys Tenantiaid