Ynni Adnewyddadwy

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae Strategaeth Ynni Adnewyddadwy y DU, Gorffennaf 2009, yn amlinellu llwybr y Llywodraeth o ran sicrhau y cynhyrchir 15% o ynni'r wlad o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020. Mae angen i awdurdodau cynllunio lleol helpu i gyflawni'r targed hwn trwy'r system gynllunio a dangos y cynlluniau sydd ganddynt ar gyfer dyfodol carbon isel mewn hinsawdd sy'n newid.

Mae ynni gwynt ar y tir eisoes yn chwarae rhan fawr o ran darparu trydan adnewyddadwy yn Sir Gaerfyrddin. Ond nid hwn yw'r unig ddull o gyflenwi ynni adnewyddadwy, yn enwedig yn Sir Gaerfyrddin lle mae nifer o adnoddau adnewyddadwy y gellir eu defnyddio.

Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd

Cyflwynwyd Deddf Cynllunio 2008 er mwyn symleiddio’r broses benderfynu ar gyfer prosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd, gan ei gwneud yn decach ac yn gynt i gymunedau a datblygwyr fel ei gilydd.

Mae prosiectau seilwaith cenedlaethol eu harwyddocâd yn ddatblygiadau seilwaith mawr yng Nghymru a Lloegr, megis cynigion ar gyfer gweithfeydd pŵer, prosiectau ynni adnewyddadwy mawr, llinellau pŵer, meysydd awyr newydd ac estyniadau i feysydd awyr, prosiectau ffyrdd mawr ac ati.

Cyflwynir ceisiadau i’r Arolygiaeth Gynllunio i gael eu hasesu ac mae’n rhaid i adroddiad gael ei baratoi i’r Ysgrifennydd Gwladol perthnasol wneud y penderfyniad terfynol.

Trefn Ffioedd Cyn Ymgeisio ar gyfer Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd 

Rydym yn cynnig gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio, y codir ffi amdano, i ddatblygwyr Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd. Mae’r canllawiau atodedig yn nodi lefel y cyngor y gall datblygwyr ei ddisgwyl ac yn unol â pha amserlen. Bydd y cyngor a roddir o dan delerau’r canllawiau’n ymwneud â gwybodaeth y gofynnir amdani cyn cyflwyno’r Prosiectau Seilwaith Cenedlaethol eu Harwyddocâd yn ffurfiol a hefyd cyngor sy’n ofynnol oddi wrth yr Awdurdod Lleol ar ôl i benderfyniad gael ei gyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Gwladol. Rhoddir eglurhad hefyd ynghylch datgelu gwybodaeth gyhoeddus a gwybodaeth sy’n fasnachol sensitif, ynghyd â rhestr o’r ffioedd a’r gweithdrefnau talu cysylltiedig.

Ynni’r Gwynt ac Ynni’r Haul Canllawiau Cynllunio Atodol

Mabwysiadwyd Canllawiau Cynllunio Atodol - Ynni'r Gwynt ac Ynni'r Haul ym mis Mehefin 2019 a gellir eu gweld yn yr adran dogfennau i'w lawrlwytho isod.

Cynllunio