Cynllunio


** Coed a ddifrodwyd gan stormydd **


Mae'r Cyngor yn blaenoriaethu'r gwaith o waredu coed wedi'u chwythu gan y gwynt sydd wedi'u diwreiddio yn ystod y stormydd diweddar ar hyd y ffyrdd A, B a C prysuraf ar draws y sir.

Cynghorir perchnogion tir i asesu eu coed eu hunain pan fydd hynny'n ddiogel ac os oes angen, ceisio cyfarwyddyd gan feddyg coed. Mae'r gwaith o waredu coed wedi'u chwythu gan y gwynt yn hynod o beryglus ac, yn y rhan fwyaf o achosion, ni ellir defnyddio gweithrediadau trin a chwympo coed arferol. Er mwyn eich galluogi, fel tirfeddiannwr, i gydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 rydym yn argymell eich bod yn defnyddio meddygon coed â phrofiad a chymwysterau addas yn unig i gyflawni'r gwaith ar y coed wedi'u heintio.

Noder bod gan berchnogion tir gyfrifoldeb o ran dyletswydd gofal, fel y nodir yn Neddf Atebolrwydd Meddianwyr 1957 a 1984, i sicrhau nad yw'r coed y maent yn berchen arnynt yn peri risg annerbyniol i bobl ac eiddo.


Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a'r ceisiadau cynllunio diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol. Rydym yn helpu i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a chyflawni lleoedd, adeiladau a seilwaith diogel, hygyrch a chynaliadwy.