Enwi a rhifo strydoedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 25/01/2023

Polisi Drafft Enwi a Rhifo Strydoedd

Y Cyfnod Ymgynghori: 12/10/2022 ~ 09:00 - 23/11/2022 ~ 12:00

Mae gan Gyngor Sir Caerfyrddin bwerau i sicrhau bod pob stryd ac eiddo wedi’u henwi a’u rhifo’n gywir. Mae’r polisi hwn wedi’i lunio i hwyluso’r swyddogaeth hon.

Nod y ddogfen polisi yw darparu cyngor ac arweiniad i ddatblygwyr a pherchnogion eiddo wrth ystyried datblygiadau newydd, addasu eiddo neu leiniau mewnlenwi unigol, yn ogystal â newid enw eiddo presennol. Mae hefyd yn rhoi arweiniad i Aelodau Etholedig a Chynghorau Tref a Chynghorau Cymuned ynglŷn â’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gweithredu’r swyddogaeth Enwi a Rhifo Strydoedd a’r protocolau ar gyfer pennu enwau a rhifau strydoedd ac eiddo swyddogol.

Y Camau Nesaf

Bydd y sylwadau a dderbynnir yn cael eu defnyddio i lywio fersiwn derfynol y Polisi Enwi a Rhifo Strydoedd.
Gwneud Cais am Enwi a Rhifo Strydoedd


Rydym yn rheoli enwi strydoedd ac enwi a rhifo adeiladau o fewn dan Adrannau 17-19 Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925. Mae gennym gyfrifoldeb statudol i sicrhau y caiff unrhyw enwau a/neu rifau stryd ac eiddo newydd neu a newidiwyd eu dyrannu mewn modd rhesymegol a chyson.

Nid oes gan y Post Brenhinol bŵer statudol i enwi stryd, enw neu rif eiddo neu ailenwi neu ail-rifo eiddo; fodd bynnag, dim ond y Post Brenhinol sydd â’r grym i roi neu newid codau post unwaith y bydd y cyngor wedi cadarnhau manylion y cyfeiriad.

Mae rheoleiddio cyfeiriadau eiddo o fewn y sir yn sicrhau cadw cysondeb a chywirdeb ac mae’n helpu gyda darparu gwasanaeth ac yn bwysicaf oll yn sicrhau y gall gwasanaethau argyfwng ganfod y cyfeiriad. Daw cyfeiriadau eiddo ar gyfer dibenion canfod lleoliad yn gynyddol bwysig mewn sir wledig fel Sir Gar lle nad oes enwau stryd swyddogol ar lawer o ffyrdd.

Mae angen y gwasanaeth Enwi a Rhifo Stryd os:

Ydych wedi adeiladu eiddo newydd
Ydych wedi newid eiddo fel ysgubor i fod yn annedd, neu un eiddo yn fflatiau.
Ydych yn dymuno ail-enwi eich eiddo
Ydych yn dymuno ychwanegu enw i eiddo sydd â rhif ar hyn o bryd
Ydych wedi adeiladu datblygiad newydd o fwy nag un annedd. Gall hyn gynnwys enwi unrhyw ffyrdd o fewn y datblygiad
Ydych yn dymuno newid gweddlun datblygiadau newydd sydd eisoes wedi mynd drwy’r broses enwi a rhifo
Yw preswylwyr y dymuno ail-enwi stryd bresennol
Ydych angen cadarnhad o gyfeiriad

Fe’ch cynghorir yn gryf i wneud unrhyw gais am Enwi a Rhifo Strydoedd ar gyfer eiddo newydd cyn gynted ag sy’n bosibl yn y broses ddatblygu. Bydd hyn yn rhwystro unrhyw ohiriad wrth gael gwasanaethau ar gyfer yr eiddo.

 

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Ffurflen gais wedi'i llenwi, ei llofnodi a'i dyddio
 2. Cynllun Lleoliad yn dangos yr eiddo
 3. Ffi gywir fel y nodir ar raddfa'r taliadau, ni fydd manylion yn cael eu cadarnhau nes bydd y ffi wedi'i derbyn

Mae'r ffurflenni cais, fersiynau pdf y gellir eu newid, ar gael i'w lawrlwytho. Anfonwch eich cais wedi'i gwblhau at: snn@sirgar.gov.uk

Mae'n rhaid cyflwyno'r ffi gywir fel y nodir ar raddfa'r taliadau gyda'ch cais, neu ni fydd yn ddilys ac ni chaiff unrhyw waith ei wneud o ran prosesu ac asesu eich cais. Bydd angen i chi ddarparu'r manylion canlynol:

 • Math o gais e.e. cais enwi a rhifo strydoedd
 • Cyfeirnod y cais, neu enw a lleoliad y cais os nad oes gennych gyfeirnod eto
 • Y ffi ymgeisio gywir fel y nodir ar raddfa'r taliadau.

Dros y Ffôn

Rydym yn derbyn cardiau debyd Maestro, Solo neu Visa. Os hoffech siarad ag aelod o staff o'r tîm arianwyr, ffoniwch 01267 228686 yn ystod oriau swyddfa.

Trwy'r Post

Gwnewch eich siec yn daladwy i 'Cyngor Sir Caerfyrddin' a'i phostio i'r cyfeiriad isod: Y Gwasanaethau Cynllunio, Swyddfeydd y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo SA19 6HW.

Yn Bersonol

Gellir talu drwy ddefnyddio arian parod, cerdyn credyd/debyd neu siec. Gellir gweld manylion ac oriau agor pob lleoliad:

Taliadau BACS

Anfonwch neges e-bost at snn@sirgar.gov.uk i gael rhagor o fanylion.

Pan gymeradwyir datblygiad newydd, mae'r Cyngor yn creu cyfeiriadau sy'n endidau 'dros dro'. Rhennir manylion y datblygiad arfaethedig â'r Post Brenhinol a fydd wedyn yn 'cadw a chofnodi' y cyfeiriadau ar ei gronfa ddata cyfeiriadau eiddo 'heb eu hadeiladu hyd yn hyn'. Er mwyn atal post rhag cael ei anfon at breswylfeydd/adeiladau nad ydynt yn bod, ni ddechreuir defnyddio'r cyfeiriadau hyd nes bydd deiliaid ynddynt neu hyd nes y bydd y preswylfeydd/adeiladau bron â chael eu cwblhau ac felly'n gallu derbyn gwasanaethau post.

Wrth i bob eiddo nesáu at gael ei gwblhau, bydd yn ofynnol i'r datblygwr hysbysu'r tîm Enwi a Rhifo Strydoedd ynghylch hynny a gwneud cais am ddechrau defnyddio'r cyfeiriad. Pan hysbysir ynghylch hyn, rhoddir cadarnhad i'r holl wasanaethau mewnol a phartneriaid allanol, gan gynnwys y gwasanaethau brys.

Hysbysir y Post Brenhinol er mwyn sicrhau bod y cofnodion priodol yn cael eu symud o'i gronfa ddata 'heb eu hadeiladu hyd yn hyn' i'w Ffeil Cyfeiriad Côd Post (PAF) gan olygu bod y manylion ar gael at ddefnydd cyffredinol a defnydd cyfeirio ledled y Deyrnas Unedig o fewn 24-48 awr, er gall yr ychwanegiad/cywiriad hwn gymryd sawl mis i gyrraedd defnyddwyr data'r Ffeil Cyfeiriad Côd Post. 

Bydd hyn yn digwydd wrth i gwmnïau allanol ddiweddaru eu cronfeydd data drwy ddefnyddio'r Cynnyrch Rheoli Cyfeiriadau diweddaraf, nad oes gan y Post Brenhinol unrhyw awdurdodaeth drostynt.

 • British Gas
 • BT    
 • Cyngor Tref/Cymuned
 • Treth y Cyngor
 • Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys
 • Cofrestru Etholiadol
 • Y Gofrestrfa Tir
 • Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Yr Arolwg Ordnans
 • Y Post Brenhinol
 • Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG (Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin) 
 • Dŵr Cymru
 • Western Power Distribution 

Cynllunio