Enwi a rhifo strydoedd

Diweddarwyd y dudalen ar: 07/01/2019

Rydym yn rheoli enwi strydoedd ac enwi a rhifo adeiladau o fewn dan Adrannau 17-19 Deddf Iechyd Cyhoeddus 1925. Mae gennym gyfrifoldeb statudol i sicrhau y caiff unrhyw enwau a/neu rifau stryd ac eiddo newydd neu a newidiwyd eu dyrannu mewn modd rhesymegol a chyson.

Nid oes gan y Post Brenhinol bŵer statudol i enwi stryd, enw neu rif eiddo neu ailenwi neu ail-rifo eiddo; fodd bynnag, dim ond y Post Brenhinol sydd â’r grym i roi neu newid codau post unwaith y bydd y cyngor wedi cadarnhau manylion y cyfeiriad.

Mae rheoleiddio cyfeiriadau eiddo o fewn y sir yn sicrhau cadw cysondeb a chywirdeb ac mae’n helpu gyda darparu gwasanaeth ac yn bwysicaf oll yn sicrhau y gall gwasanaethau argyfwng ganfod y cyfeiriad. Daw cyfeiriadau eiddo ar gyfer dibenion canfod lleoliad yn gynyddol bwysig mewn sir wledig fel Sir Gar lle nad oes enwau stryd swyddogol ar lawer o ffyrdd.

Mae angen y gwasanaeth Enwi a Rhifo Stryd os:

 • Ydych wedi adeiladu eiddo newydd
 • Ydych wedi newid eiddo fel ysgubor i fod yn annedd, neu un eiddo yn fflatiau.
 • Ydych yn dymuno ail-enwi eich eiddo
 • Ydych yn dymuno ychwanegu enw i eiddo sydd â rhif ar hyn o bryd
 • Ydych wedi adeiladu datblygiad newydd o fwy nag un annedd. Gall hyn gynnwys enwi unrhyw ffyrdd o fewn y datblygiad
 • Ydych yn dymuno newid gweddlun datblygiadau newydd sydd eisoes wedi mynd drwy’r broses enwi a rhifo
 • Yw preswylwyr y dymuno ail-enwi stryd bresennol
 • Ydych angen cadarnhad o gyfeiriad

Fe’ch cynghorir yn gryf i wneud unrhyw gais am Enwi a Rhifo Strydoedd ar gyfer eiddo newydd cyn gynted ag sy’n bosibl yn y broses ddatblygu. Bydd hyn yn rhwystro unrhyw ohiriad wrth gael gwasanaethau ar gyfer yr eiddo.

Caniateir enwi eiddo os oes cynllun rhifo eisoes yn bodoli. Bydd yr enw yn ychwanegol at y rhif ac nid yn ei le. Rhaid i'r enw fod yn un na ddefnyddir eisoes gan eiddo arall, a rhaid iddo beidio â swnio'n rhy debyg i enw unrhyw eiddo arall yn yr ardal. Cynhelir gwiriad manwl pan geir y cais er mwyn osgoi dyblygu ac ni dderbynnir enwau sy'n groes i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 neu y dehonglir eu bod yn sarhaus neu'n anllad.

Ffïoedd

 • £25.00

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Ffurflen gais wedi'i llenwi, ei llofnodi a'i dyddio
 2. Cynllun Lleoliad yn dangos yr eiddo
 3. Wedi amgáu'r manylion gofynnol ynghylch perchenogaeth (os nad chi yw'r perchennog)

SNN1 - Ychwanegu enw at eiddo sydd wedi'r rifo eisoes (.pdf)

Os bydd perchennog am newid enw tŷ sydd eisoes yn bodoli, mewn stryd lle nad oes rhifau, dylid hysbysu'r Cyngor ynghylch yr enw arfaethedig drwy gyfrwng ffurflen gais wedi’i chwblhau neu llythyr.

Byddwn yn ymgynghori â'r Post Brenhinol ar bob cais a ddaw i law. Trwy wneud hyn, y gobaith yw osgoi dewis enwau a allai beri dryswch oherwydd eu bod yn debyg i eraill yn yr ardal, gan achosi i bost fynd i'r cyfeiriad anghywir, ac oedi i'r gwasanaethau brys.

Ffïoedd

 • £25.00

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Enw arfaethedig
 2. Y ffi berthnasol (ni chadarnheir unrhyw fanylion nes bod y ffi wedi dod i law).

SNN1 - Ailenwi eiddo sy'n bodoli eisoes (.pdf)

Os yw'r breswylfa'n achos unigol osodir rhwng dwy arall, mewn dilyniant o rifau, fel arfer ychwanegir "a" at rif y breswylfa ar y llaw dde iddi. Gellir rhoi enw y gofynnwyd amdano yn ogystal.

Os preswylfa wledig ydyw, ac nid oes modd rhoi rhif iddi, bydd y datblygwr/perchennog yn dewis enw. Gofynnir i'r datblygwr/perchennog anfon unrhyw enwau a awgrymir ar gyfer y tŷ at y Cyngor, a fydd yn ymgynghori â'r Post Brenhinol. Mae hyn yn sicrhau bod yr eiddo newydd yn cael ei gofrestru'n swyddogol.

Yn achos datblygiadau ar heolydd sydd eisoes yn bodoli, lle nad oes angen enw stryd newydd, byddwn yn dyrannu rhifau post/enwau i eiddo newydd, mewn ymgynghoriad â'r Post Brenhinol.

Byddwn wedyn yn ymgynghori â'r Post Brenhinol ar bob cais a ddaw i law. Trwy wneud hyn, y gobaith yw osgoi dewis enwau a allai beri dryswch oherwydd eu bod yn debyg i eraill yn yr ardal, gan achosi i bost fynd i'r cyfeiriad anghywir, ac oedi i'r gwasanaethau brys.

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio ar gyfer enwi a rhifo safleoedd datblygu bach a lle na fydd ffyrdd newydd yn cael eu hadeiladu. Os yw ffordd neu'r ffyrdd newydd yn cael eu hadeiladu ar eich safle datblygu, yna bydd rhaid i'r Cyngor gytuno ar gynigion enwi ffyrdd. Defnyddiwch ffurflen SNN3.

Ffïoedd

 • £25.00

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Enw a/neu rif ar gyfer yr eiddo newydd
 2. Map o’r Lleoliad
 3. Y ffi gywir (ni chadarnheir unrhyw fanylion nes bod y ffi wedi dod i law).

SNN2 - Un breswylfa newydd (.pdf)

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio ar gyfer enwi a rhifo safleoedd datblygu bach a lle na fydd ffyrdd newydd yn cael eu hadeiladu. Os yw ffordd neu'r ffyrdd newydd yn cael eu hadeiladu ar eich safle datblygu, yna bydd rhaid i'r Cyngor gytuno ar gynigion enwi ffyrdd. Defnyddiwch ffurflen SNN4.

Byddwn wedyn yn ymgynghori â'r Post Brenhinol ar bob cais a ddaw i law. Trwy wneud hyn, y gobaith yw osgoi dewis enwau a allai beri dryswch oherwydd eu bod yn debyg i eraill yn yr ardal, gan achosi i bost fynd i'r cyfeiriad anghywir, ac oedi i'r gwasanaethau brys.

Ffïoedd

 • Hyd at 5 llain - £25 y llain
 • 6 -25 llain - £20 y llain
 • 26 - 75 llain - £15 y llain
 • 76+ llain - £10 y llain

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Enw a/neu rif ar gyfer yr eiddo newydd
 2. Map o’r Lleoliad
 3. Y ffi gywir (ni chadarnheir unrhyw fanylion nes bod y ffi wedi dod i law).

SNN3 - Datblygiadau newydd dim enwi strydoedd (.pdf)

Pan gaiff datblygiad tai newydd ei adeiladu, y datblygwr sy'n gyfrifol am ddewis enw. Fodd bynnag, mae rhaid i'r datblygwr ymgynghori â ni, a fyddwn ni wedyn yn ymgynghori â'r cyngor cymuned, cynghorwyr lleol, y Post Brenhinol, a'r gwasanaethau brys.

Os nad yw'r datblygwr wedi cynnig enwau ar gyfer y datblygiad, byddwn yn gofyn i'r cyngor tref/cymuned a'r cynghorwyr lleol gynnig awgrymiadau. Unwaith daw unrhyw awgrymiadau i law, byddwn yn ymgynghori â'r Post Brenhinol a'r gwasanaethau brys.

Weithiau mynegir gwrthwynebiad i enwau sydd wedi'u cynnig, yn bennaf oherwydd gallai'r tebygrwydd rhwng yr enw dan sylw ac enwau strydoedd eraill yn yr ardal achosi dryswch. Mewn achosion o'r fath, byddwn yn gofyn i'r datblygwr/cyngor cymuned gynnig rhagor o awgrymiadau.

Byddwn yn ceisio cael hyd i enwau deniadol, ystyrlon, ac yn aml byddant yn gysylltiedig â hanes lleol. Bydd mabwysiadu enwau Cymraeg ar gyfer strydoedd a datblygiadau newydd yn cael ei hyrwyddo trwy roi sylw dyledus i ffactorau daearyddol, hanesyddol, diwylliannol, demograffig a ieithyddol.

Y Cyngor fydd yn penderfynu ar y rhifau a roddir i dai newydd. Wrth fynd i mewn i ddatblygiad, bydd yr odrifau ar y chwith fel arfer, a'r eilrifau ar y dde. Os yw'r datblygiad yn un bach, gellir rhifo'r eiddo'n olynol, e.e. 1-7.

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio i enwi ac i rifo safleoedd datblygu mawr lle bwriedir adeiladu ffyrdd newydd. Felly bydd angen i'r ffyrdd gael eu henwi'n ffurfiol. Rhaid i'r Cyngor gymeradwyo enwau ffyrdd newydd. Os na fwriedir adeiladu ffordd/ffyrdd newydd, defnyddiwch ffurflen SNN3.

Ffïoedd

 • Hyd at 5 llain - £150 + £25 y llain
 • 6 -25 llain - £150 + £20 y llain
 • 26 - 75 llain - £150 + £15 y llain
 • 76+ llain - £150 + £10 y llain

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Ffurflen gais wedi'i llenwi, ei llofnodi a'i dyddio
 2. Tâl am y ffi briodol
 3. Amgaewyd y cynllun(iau) gofynnol i ddangos y lleoliad / yr enwau ffyrdd / y cyfnodau / y lleiniau
 4. Wedi amgáu'r manylion gofynnol ynghylch perchenogaeth (os nad chi yw'r perchennog)

SNN4 - Datblygiadau newydd - enwi strydoedd newydd (.pdf)

Ffïoedd

 • £150 plws £25 y llain

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Ffurflen gais wedi'i llenwi, ei llofnodi a'i dyddio
 2. Cynllun Lleoliad yn dangos yr eiddo
 3. Y ffi berthnasol (ni chadarnheir unrhyw fanylion nes bod y ffi wedi dod i law).

SNN5 - Newid llunwedd datblygiad (.pdf)

Yn achos datblygiadau ar heolydd sydd eisoes yn bodoli, lle nad oes angen enw stryd newydd, byddwn yn dyrannu rhifau post/enwau i eiddo newydd, mewn ymgynghoriad â'r Post Brenhinol.

Byddwn wedyn yn ymgynghori â'r Post Brenhinol ar bob cais a ddaw i law. Trwy wneud hyn, y gobaith yw osgoi dewis enwau a allai beri dryswch oherwydd eu bod yn debyg i eraill yn yr ardal, gan achosi i bost fynd i'r cyfeiriad anghywir, ac oedi i'r gwasanaethau brys.

Ffïoedd

 • £25 + £10 y llain/fflat

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Ffurflen gais wedi'i llenwi, ei llofnodi a'i dyddio
 2. Cynllun Lleoliad yn dangos yr eiddo
 3. Y ffi berthnasol (ni chadarnheir unrhyw fanylion nes bod y ffi wedi dod i law).

SNN6 - Addasu Eiddo yn Fflatiau neu'n Unedau (.pdf)

Os bydd trigolion yn cyflwyno cais am newid enw eu stryd, byddwn yn gofyn am sicrhau cytundeb ar unrhyw enw(au) arfaethedig gan yr holl breswylwyr, meddianwyr a pherchnogion eiddo dan sylw cyn cyflwyno cais am y newid.

Wedi i unrhyw awgrymiadau ddod i law, byddwn yn ymgynghori â'r Post Brenhinol, y cyngor tref/cymuned, cynghorwyr lleol a'r gwasanaethau brys.

Rydym yn ceisio dod o hyd i enwau deniadol, ystyrlon, ac yn aml bydd ganddynt rhyw gysylltiad â hanes lleol. Bydd mabwysiadu enwau Cymraeg ar gyfer strydoedd a datblygiadau newydd yn cael ei hyrwyddo trwy roi sylw dyledus i ffactorau daearyddol, hanesyddol, diwylliannol, demograffig a ieithyddol.

Ffïoedd

 • £150 plws £25 am bob preswylfa yr effeithir arni.

Gwybodaeth Angenrheidiol

Er mwyn sicrhau bod y broses yn mynd rhagddi mor effeithlon â phosibl, gofynnir i'r datblygwr ddarparu'r wybodaeth ganlynol:

 1. Enw arfaethedig
 2. Y ffi berthnasol (ni chadarnheir unrhyw fanylion nes bod y ffi wedi dod i law).

SNN7 - Ailenwi Stryd ar Gais Preswylwyr (.pdf)

Pan gymeradwyir datblygiad newydd, mae'r Cyngor yn creu cyfeiriadau sy'n endidau 'dros dro'. Rhennir manylion y datblygiad arfaethedig â'r Post Brenhinol a fydd wedyn yn 'cadw a chofnodi' y cyfeiriadau ar ei gronfa ddata cyfeiriadau eiddo 'heb eu hadeiladu hyd yn hyn'. Er mwyn atal post rhag cael ei anfon at breswylfeydd/adeiladau nad ydynt yn bod, ni ddechreuir defnyddio'r cyfeiriadau hyd nes bydd deiliaid ynddynt neu hyd nes y bydd y preswylfeydd/adeiladau bron â chael eu cwblhau ac felly'n gallu derbyn gwasanaethau post.

Wrth i bob eiddo nesáu at gael ei gwblhau, bydd yn ofynnol i'r datblygwr hysbysu'r tîm Enwi a Rhifo Strydoedd ynghylch hynny a gwneud cais am ddechrau defnyddio'r cyfeiriad. Pan hysbysir ynghylch hyn, rhoddir cadarnhad i'r holl wasanaethau mewnol a phartneriaid allanol, gan gynnwys y gwasanaethau brys. Hysbysir y Post Brenhinol er mwyn sicrhau bod y cofnodion priodol yn cael eu symud o'i gronfa ddata 'heb eu hadeiladu hyd yn hyn' i'w Ffeil Cyfeiriad Côd Post (PAF) gan olygu bod y manylion ar gael at ddefnydd cyffredinol a defnydd cyfeirio ledled y Deyrnas Unedig o fewn 24-48 awr, er gall yr ychwanegiad/cywiriad hwn gymryd sawl mis i gyrraedd defnyddwyr data'r Ffeil Cyfeiriad Côd Post.  Bydd hyn yn digwydd wrth i gwmnïau allanol ddiweddaru eu cronfeydd data drwy ddefnyddio'r Cynnyrch Rheoli Cyfeiriadau diweddaraf, nad oes gan y Post Brenhinol unrhyw awdurdodaeth drostynt.

 • British Gas
 • BT    
 • Cyngor Tref/Cymuned
 • Treth y Cyngor
 • Pencadlys Heddlu Dyfed-Powys
 • Cofrestru Etholiadol
 • Y Gofrestrfa Tir
 • Awdurdod Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru
 • Yr Arolwg Ordnans
 • Y Post Brenhinol
 • Gwasanaeth Ambiwlans Cymru
 • Ymddiriedolaeth GIG (Rhanbarth y Canolbarth a'r Gorllewin) 
 • Dŵr Cymru
 • Western Power Distribution 

Cynllunio