Fy Un Agosaf - Gwybodaeth Cynllunio

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Gallwch weld ceisiadau cynllunio o 2007, ardaloedd cadwraeth, adeiladau rhestredig, gorchmynion cadw coed (TPO) a gwybodaeth cyfarwyddyd erthygl 4 ar y map.

Nodwch fod pob ymdrech wedi cael ei gwneud i gadw'r mapiau hyn yn fanwl gywir ac wedi eu diweddaru, ond nid cynlluniau cyfreithiol mohonynt at ddibenion penderfynu pa goed sy'n destun Gorchymyn Gwarchod Coed.

Mae'r Cyngor yn gwneud gorchmynion newydd yn gyson, ac felly fe'ch cynghorir i gael cadarnhad gan y Cyngor cyn gwneud gwaith ar unrhyw goeden.

    Cynllunio