Gwastraff

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Rydym yn gweithio tuag at gyrraedd y targedau a bennir ar lefel Ewropeaidd, Genedlaethol, a Rhanbarthol ar gyfer lleihau'r gwastraff sy'n cael ei gludo i safleoedd tirlenwi.

Yn gyffredinol mae'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Unedol ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn seiliedig ar y fframwaith a ddarperir gan Gyfarwyddebau'r UE a chan Gyfarwyddyd Cenedlaethol a Rhanbarthol, ac maent yn hybu hierarchaeth gwaredu gwastraff, sef arbed, ailddefnyddio, ac adfer gan gludo gwastraff i safleoedd tirlenwi fel cam olaf yn unig.

Caiff y safleoedd tirlenwi presennol eu monitro'n rheolaidd er mwyn asesu'r lle sy'n weddill ar gyfer tirlenwi ac er mwyn gofalu y cydymffurfir â'r amodau cynllunio sydd ynghlwm wrth y gweithrediadau.

Cynllunio