Cyswllt cynllunio priffyrdd

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/09/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Bydd y tîm cyswllt cynllunio priffyrdd yn:

 • Cynorthwyo ag ymholiadau cyn cynllunio statudol a gyflwynir drwy'r adran Cynllunio ni.
 • Lle bo'n briodol, rhoi cyngor ac argymhellion i'r Awdurdod Cynllunio Lleol fel ymgynghorai statudol ar oblygiadau cynigion datblygu o ran priffyrdd a thrafnidiaeth.
 • Lle bo'n briodol, darparu ymatebion i ymgynghoriadau cyn ymgeisio (PAC).

Ni fydd y tîm cynllunio priffyrdd yn gallu cynorthwyo o ran y canlynol:

 • Darparu gwasanaeth dylunio
 • Gwneud y penderfyniad terfynol ar geisiadau cynllunio. Gwneir hyn gan y tîm cynllunio
 • Delio â mabwysiadu ffyrdd
 • Delio â chwiliadau priffyrdd

Lluniwyd y Canllaw Dylunio Priffyrdd gyda'r bwriad o nodi ei ddisgwyliadau o ran datblygiadau newydd yn y sir. Mae'n rhoi arweiniad i ddatblygwyr ac ymgeiswyr ar baratoi cynigion trafnidiaeth a darparu seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth i gefnogi datblygiadau newydd. Mae hefyd yn nodi'r gofynion cysylltiedig yn ystod y cynllunio a'r adeiladu.

Mae'r Canllaw Dylunio Priffyrdd yn darparu gwybodaeth gyson ac yn cyflymu'r broses ymgeisio. Fel y nodwyd uchod, ni all y tîm cyswllt cynllunio priffyrdd roi mewnbwn uniongyrchol ynghylch dylunio, felly argymhellir bod ymgeiswyr a/neu'u hasiantau yn cyfeirio at y ddogfen hon ar y cyfle cyntaf i lywio eu cynigion.

Mae'r ddogfen hon i gynorthwyo:

 • Datblygwyr
 • Ymgeiswyr
 • Rhanddeiliaid

Bydd yn eich galluogi i ddeall a chymhwyso pob agwedd ar y canlynol:

 • Effeithiau posibl ar briffyrdd
 • Dylunio priffyrdd
 • Cymhwyso canllawiau polisi lleol a chenedlaethol priodol

Bydd y canllaw dylunio yn rhoi eglurder ynghylch y canlynol:

 • Lleiniau gwelededd
 • Lleoedd parcio
 • Garejis
 • Un pwynt mynediad
 • Un pwynt mynediad a chilfan
 • Mynediad amaethyddol
 • Ffurfio mynedfa
 • Trofyrddau cerbydau
 • Cynllunio ystad breswyl

Anfonwch unrhyw ymholiadau mewn perthynas â chynllun datblygiadau drwy e-bost i Cynllunio.

Canllaw Dylunio Priffyrdd (.PDF)

Isod, ceir rhai enghreifftiau o'r ystyriaethau y bydd y tîm cyswllt cynllunio priffyrdd yn eu gwneud wrth asesu cynigion datblygu:

 • Effaith y cynnig ar ddiogelwch priffyrdd
 • Cydymffurfiaeth â'r canllaw dylunio priffyrdd
 • Cydymffurfiaeth â safonau a pholisïau lleol a chenedlaethol
 • Capasiti'r rhwydwaith priffyrdd ehangach nawr ac yn y dyfodol
 • Cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Teithio Llesol
 • Hygyrchedd y safle gan ddefnyddio pob math o drafnidiaeth
 • Parcio ar gyfer cerbydau di-fodur a cherbydau modur
 • Mesurau lliniaru mewn perthynas ag unrhyw effeithiau
 • Cynlluniau teithio

O ran ymholiadau ynghylch priffyrdd a thrafnidiaeth nad ydynt yn ymwneud â chais cynllunio, ewch i'n tudalennau ynghylch Teithio, Ffyrdd a Pharcio.

Cynllunio