Cyswllt cynllunio priffyrdd

Diweddarwyd y dudalen ar: 05/01/2023

Bydd y tîm cyswllt cynllunio priffyrdd yn:

 • Cynorthwyo ag ymholiadau cyn cynllunio statudol a gyflwynir drwy'r adran Cynllunio ni.
 • Lle bo'n briodol, rhoi cyngor ac argymhellion i'r Awdurdod Cynllunio Lleol fel ymgynghorai statudol ar oblygiadau cynigion datblygu o ran priffyrdd a thrafnidiaeth.
 • Lle bo'n briodol, darparu ymatebion i ymgynghoriadau cyn ymgeisio (PAC).

Ni fydd y tîm cynllunio priffyrdd yn gallu cynorthwyo o ran y canlynol:

 • Darparu gwasanaeth dylunio
 • Gwneud y penderfyniad terfynol ar geisiadau cynllunio. Gwneir hyn gan y tîm cynllunio
 • Delio â mabwysiadu ffyrdd
 • Delio â chwiliadau priffyrdd

Gallwch gysylltu â'r tîm trwy e-bostio: gwasanaethautechnegol@sirgar.gov.uk.

Lluniwyd y Canllaw Dylunio Priffyrdd gyda'r bwriad o nodi ei ddisgwyliadau o ran datblygiadau newydd yn y sir. Mae'n rhoi arweiniad i ddatblygwyr ac ymgeiswyr ar baratoi cynigion trafnidiaeth a darparu seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth i gefnogi datblygiadau newydd. Mae hefyd yn nodi'r gofynion cysylltiedig yn ystod y cynllunio a'r adeiladu.

Mae'r Canllaw Dylunio Priffyrdd yn darparu gwybodaeth gyson ac yn cyflymu'r broses ymgeisio. Fel y nodwyd uchod, ni all y tîm cyswllt cynllunio priffyrdd roi mewnbwn uniongyrchol ynghylch dylunio, felly argymhellir bod ymgeiswyr a/neu'u hasiantau yn cyfeirio at y ddogfen hon ar y cyfle cyntaf i lywio eu cynigion.

Mae'r ddogfen hon i gynorthwyo:

 • Datblygwyr
 • Ymgeiswyr
 • Rhanddeiliaid

Bydd yn eich galluogi i ddeall a chymhwyso pob agwedd ar y canlynol:

 • Effeithiau posibl ar briffyrdd
 • Dylunio priffyrdd
 • Cymhwyso canllawiau polisi lleol a chenedlaethol priodol

Bydd y canllaw dylunio yn rhoi eglurder ynghylch y canlynol:

 • Lleiniau gwelededd
 • Lleoedd parcio
 • Garejis
 • Un pwynt mynediad
 • Un pwynt mynediad a chilfan
 • Mynediad amaethyddol
 • Ffurfio mynedfa
 • Trofyrddau cerbydau
 • Cynllunio ystad breswyl

Anfonwch unrhyw ymholiadau mewn perthynas â chynllun datblygiadau drwy e-bost i HwbCynllunio@sirgar.gov.uk.

Canllaw Dylunio Priffyrdd (.PDF)

Isod, ceir rhai enghreifftiau o'r ystyriaethau y bydd y tîm cyswllt cynllunio priffyrdd yn eu gwneud wrth asesu cynigion datblygu:

 • Effaith y cynnig ar ddiogelwch priffyrdd
 • Cydymffurfiaeth â'r canllaw dylunio priffyrdd
 • Cydymffurfiaeth â safonau a pholisïau lleol a chenedlaethol
 • Capasiti'r rhwydwaith priffyrdd ehangach nawr ac yn y dyfodol
 • Cydymffurfiaeth â'r Ddeddf Teithio Llesol
 • Hygyrchedd y safle gan ddefnyddio pob math o drafnidiaeth
 • Parcio ar gyfer cerbydau di-fodur a cherbydau modur
 • Mesurau lliniaru mewn perthynas ag unrhyw effeithiau
 • Cynlluniau teithio

O ran ymholiadau ynghylch priffyrdd a thrafnidiaeth nad ydynt yn ymwneud â chais cynllunio, ewch i'n tudalennau ynghylch Teithio, Ffyrdd a Pharcio.

Cynllunio