Gwnewch gais am arian Adran 106

Diweddarwyd y dudalen ar: 12/02/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

I fod yn gymwys i gael cyllid Adran 106 mae'n rhaid i brosiect ddarparu gwell seilwaith cymunedol neu gymdeithasol neu fwy ohono (megis prosiectau llecynnau glas a chyfleusterau cymunedol) y mae'r angen am hynny wedi codi, o leiaf yn rhannol, yn sgil datblygiad newydd. Rhaid i'r cyfleusterau a ddarperir fod ar agor i'r cyhoedd a bod o fudd i'r cyhoedd a'r gymuned.

Gall pob mudiad sefydliad cymunedol sy'n gweithredu ar sail ddielw yn Sir Gaerfyrddin wneud cais am gyllid.

Os yw'ch cais yn llwyddiannus bydd swm y cyllid a ddyfernir yn dibynnu ar faint o arian Adran 106 sydd ar gael ar gyfer i'ch cymuned. Gellir darparu 100% o gostau prosiectau os bydd digon o arian ar gael. Fodd bynnag, anogir ymgeiswyr i geisio arian cyfatebol gan gyrff grantiau a ffynonellau cymunedol eraill lle bo modd fel y gall arian Adran 106 gefnogi cynifer o brosiectau lleol â phosibl.

Bydd angen i chi ddarparu'r wybodaeth ganlynol fel rhan o'ch cais:

  • Manylion y prosiect
  • Sut defnyddir yr arian adran 106
  • Manteision y prosiect i'r gymuned
  • A yw wedi cael ei gymeradwyo gan y Cyngor Tref/Cymuned neu Gynghorydd Lleol
  • Manylion y sefydliad a'r prif gyswllt ar gyfer y cais
  • Costau'r prosiect, ffynonellau o gyllid a chynaliadwyedd/cynnal a chadw

I wneud cais am gyllid Adran 106, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais a'i dychwelyd at rhwymedigaethaucynllunio@sirgar.gov.uk.

Lawrlwythwch ffurflen gais am arian Adran 106

Cynllunio