Cyflenwad tir ar gyfer tai

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2023

Mae'n ofyniad gan Bolisi Cynllunio Cymru ein fod ni yn sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd ar gael, ar gyfer 5 mlynedd o gyflenwad tir ar gyfer tai. Yn brawf o hyn, bob blwyddyn, bydd awdurdodau cynllunio lleol â’r grŵp astudio yn llunio Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai. Mae'r astudiaethau hyn, sef:

  • monitro'r ddarpariaeth dai fforddiadwy ac yn y farchnad;
  • cynnwys datganiad y cytunwyd arno ynghylch y tir preswyl sydd ar gael, at ddibenion cynllunio a rheoli datblygu; ac yn
  • amlinellu'r angen am weithredu mewn sefyllfaoedd lle pennir bod cyflenwad annigonol.  Mae rhagor o gyfarwyddyd ynghylch yr astudiaethau i'w gael yn Nodyn Cyngor Technegol (Cymru) 1: Cyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai. 

I gael rhagor o wybodaeth am Gyd-astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai Sir Gaerfyrddin, cysylltwch â'r Adain Flaen-gynllunio neu ag Is-adran Gynllunio Llywodraeth Cymru.

Cynllunio