Yn achos ymgeiswyr sydd angen ein nawdd ar gyfer cais Llwybr Gweithwyr Medrus, rhaid iddynt fodloni’r meini prawf cymhwysedd a bennir gan Lywodraeth y DU o dan y system ar sail pwyntiau. Cyn cyflwyno cais am y swydd wag, dylech wirio a yw’r rôl yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn y canllawiau Llwybr Gweithwyr Medrus a ddarperir gan Lywodraeth y DU.

Sylwch fod gennym rwymedigaeth gyfreithiol i ystyried gweithwyr ar gyfer cyflogaeth arall addas, felly bydd gweithwyr presennol sydd wedi'u cofrestru ar ein Cronfa Dalent Adleoli yn cael eu hystyried yn gyntaf.

PWYSIG: Bydd eich cais yn cau ar ôl 30 munud – mae hyn am resymau diogelwch. Cofiwch gadw eich cais yn rheolaidd er mwyn osgoi colli unrhyw wybodaeth.


Trefnu yn ôl: |

Hidlo yn ôl:

Gofalwr Cartref

Cyflog: £19,312 - £21,699 pro rata

Parhaol – Rhan-amser

Dyddiad cau: 31/10/2021

Fel Gofalwr Cartref, bydd eich dyletswyddau'n cynnwys darparu gofal personol (helpu pobl i gael bath, golchi, gwisgo, defnyddio'r toiled), paratoi prydau bwyd, rhoi meddyginiaeth, a hefyd gallwn helpu pobl i adsefydlu er mwyn adennill eu hannibyniaeth.

Gwneud cais am y swydd hon

Gweithiwr Cymdeithasol y Gronfa - Plant

Cyflog: £32,234 - £35,745

Achlysurol

Dyddiad cau: Agor

Ydych chi'n Weithiwr Cymdeithasol cymwysedig sy'n chwilio am oriau hyblyg? Rydym yn datblygu cronfa o Weithwyr Cymdeithasol a gallai hwn fod yn gyfle delfrydol os ydych yn chwilio am yr hyblygrwydd i sicrhau cydbwysedd da rhwng bywyd a gwaith.

Gwneud cais am y swydd hon

Clerc y Corff Llywodraethu.

Cyflog: £19,312 Fixed Point - Pro-rata

Achlysurol

Dyddiad cau: Agor

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o gymryd cofnodion i ymuno â'r Tîm Derbyn i Ysgolion. Byddwch yn ymgymryd â rôl Clerc y Corff Llywodraethu ar gyfer nifer o ysgolion yn ôl y gofyn. Bydd angen i chi fod ar gael ar sail ad-hoc ac weithiau ar fyr rybudd.

Gwneud cais am y swydd hon

Ymgynghorydd Adennill Dyledion

Cyflog: £19,312 - £20,092

Swydd barhaol - amser llawn

Dyddiad cau: 24/10/2021

Rydym yn gyfrifol am adennill symiau’r Dreth Gyngor ac Ardrethi Busnes nad ydynt wedi’u talu. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â’n tîm sy’n delio â holl gamau’r gwaith adennill, gan amrywio o negeseuon atgoffa i waith llys ac atgyfeirio achosion i asiantaethau adennill allanol.

Gwneud cais am y swydd hon

Cynorthwywyr Teithwyr

Cyflog: £17,711 Fixed point

Achlysurol, Rhan-amser, Yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: Agor

Rydym yn darparu cludiant i'r ysgol i ddisgyblion ag ADY, gan ddefnyddio tacsis neu fysiau mini ledled Sir Gâr a siroedd cyfagos. Rydym yn recriwtio Cynorthwywyr Teithwyr achlysurol a fydd yn mynd gyda'n disgyblion ac yno adeg absenoldeb staff yn ad-hoc ac weithiau ar fyr rybudd.

Gwneud cais am y swydd hon

Tiwtor Cymraeg

Cyflog: £22,183 - £22,183 Fixed Point *Pro-rata

Achlysurol - Rhan-amser

Dyddiad cau: Agor

Rydym yn chwilio am diwtoriaid brwdfrydig i addysgu ar gyrsiau Dysgu Cymraeg yn Sir Gâr. Cynhelir rhai o'r cyrsiau hyn ar lwyfan digidol drwy gydol y flwyddyn, tra bydd eraill yn dychwelyd i ystafelloedd dosbarth go iawn pan ystyrir bod gwneud hynny'n ddiogel ac yn rhesymol.

Gwneud cais am y swydd hon

Hebryngwr Croesfannau Ysgol

Cyflog: £17,942 (Fixed Point) Pro-rata

Achlysurol, Rhan-amser, Yn ystod y tymor yn unig

Dyddiad cau: Agor

Oes gennych ddiddordeb mewn gweithio'n rhan-amser fel Hebryngwr Croesfannau Ysgol? Byddwch yn rhan o dîm ymroddgar sy'n sicrhau bod gan ein plant leoedd diogel i groesi'r ffordd wrth gerdded i'r ysgol ac oddi yno. Nid oes angen dim profiad blaenorol a darperir hyfforddiant llawn.

Gwneud cais am y swydd hon

Tiwtoriaid Sgiliau Hanfodol

Cyflog: £22,183 (Fixed Point) Pro-rata

Achlysurol - Rhan amser

Dyddiad cau: Agor

Rydym yn chwilio am diwtoriaid sesiynol profiadol a chymwys i weithio ym maes Dysgu Cymunedol. Addysgu ar draws ystod o bynciau Sgiliau Hanfodol: Sgiliau Cyfathrebu, Iaith Arwyddion Prydain, Defnyddio Rhifau, Llythrennedd Digidol neu Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill.

Gwneud cais am y swydd hon

Yn dangos 8 allan o 75 swyddi