Cwestiynau Cyffredin’

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2023

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi cynigion a pholisïau ar gyfer pob math o ffyrdd o ddefnyddio'r tir yn lleol yn y dyfodol, a dyma'r brif ddogfen o ran cynlluniau datblygu yng Nghymru. Mae'r CDLl yn cwmpasu cyfnod o bymtheg mlynedd a dylai adlewyrchu'r polisi cynllunio cenedlaethol yng Nghymru.

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 10 Ionawr 2018 penderfynwyd paratoi CDLl diwygiedig ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Disgwylir i'r broses baratoi ar gyfer CDLl gael ei chwblhau mewn 3.5 o flynyddoedd. Nodir yr amserlen ar gyfer paratoi'r CDLl Diwygiedig yn y Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 28 Mehefin 2018.

Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu (ei gwblhau) defnyddir y CDLl Diwygiedig fel sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio a bydd yn helpu i lywio rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol mewn meysydd megis isadeiledd yn ogystal â chynlluniau a strategaethau, gan gynnwys rhai gan sefydliadau sy'n bartneriaid.

Paratoir y CDLl gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Mae nifer o gamau i baratoi’r Cynllun a sawl cam gwahanol o ymgynghori ac o gynnwys pobl yn y paratoadau. Cyn dechrau’r gwaith ar y CDLl, fe wnaethom baratoi Cytundeb Cyflawni sy’n pennu amserlen y CDLl ac yn nodi sut a phryd y gall pobl fod yn rhan o’r paratoadau.

Wrth baratoi’r CDLl,byddwn yn adeiladu sylfaen dystiolaeth i hysbysu a chefnogi’r Cynllun. Rydym hefyd wedi paratoi Cyflwyniad Hawdd ei Ddeall i’r CDLl Diwygiedig.

Edrychwch ar y Cytundeb Cyflawni Edrychwch ar y Sylfaen Dystiolaeth Lawrlwythwch y Cyflwyniad i’r CDLl Diwygiedig (pdf)

Trwy gydol paratoadau’r CDLl bydd nifer o gyfleoedd i gymryd rhan. Cyn dechrau’r gwaith ar y CDLl, fe wnaethom baratoi Cytundeb Cyflawni sy’n pennu amserlen y CDLl ac yn nodi sut a phryd y gall pobl fod yn rhan o’r paratoadau.

Edrychwch ar y Cytundeb Cyflawni

Yn ystod y camau gwahanol o baratoi’r CDLl Diwygiedig bydd cyfleoedd i bobl gymryd rhan a dweud wrthym eu barn. ‘Sylwadau’ yw’r term a ddefnyddir am gyflwyno sylwadau i ni.

Mae'r ddeddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i'r CDLl fod yn “gadarn” ac i hyn gael ei brofi drwy archwiliad annibynnol. Mae 3 phrawf cadernid a ddefnyddir i asesu’r CDLl. O dan bob prawf mae cyfres o gwestiynau sydd i’w hystyried:

Prawf 1: A yw'r cynllun yn cydweddu? (h.y. a yw'n amlwg bod y CDLl yn cyd-fynd â chynlluniau eraill?)

Cwestiynau

 • A yw'n ystyried polisi cenedlaethol a Chynllun Gofodol Cymru
 • A yw'n ystyried Nodau Llesiant
 • A yw'n ystyried Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
 • A yw'n gyson â chynlluniau, strategaethau a rhaglenni cyfleustodau lleol?
 • A yw'n cyd-fynd â chynlluniau awdurdodau cyfagos?
 • A yw'n adlewyrchu'r Cynllun Integredig Sengl neu Gynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol?

Prawf 2: A yw'n cynllun yn briodol? (h.y. a yw'r cynllun yn briodol i'r ardal yng ngoleuni'r dystiolaeth?)

Cwestiynau

 • A yw'n ymwneud yn benodol â'r ardal leol?
 • A yw'n ymdrin â'r materion allweddol?
 • A yw'n cael ei ategu gan dystiolaeth gadarn, cymesur a chredadwy?
 • A ellir dangos y sail resymegol i bolisïau'r cynllun?
 • A yw'n ceisio diwallu anghenion a aseswyd a chyfrannu at sicrhau datblygu cynaliadwy?
 • A yw'r weledigaeth a'r strategaeth yn gadarnhaol ac yn ddigon dyheadol?
 • A yw'r dewisiadau amgen ‘gwirioneddol’ wedi'u hystyried yn briodol?
 • A yw'n rhesymegol, yn rhesymol ac yn gytbwys?
 • A yw'n gydlynol ac yn gyson?
 • A yw'n glir ac yn benodol?

Prawf 3: A fydd y cynllun yn cyflawni (h.y. a yw'n debygol o fod yn effeithiol?)

Cwestiynau

 • A fydd yn effeithiol?
 • A ellir ei weithredu?
 • A oes cymorth ar gael gan y darparwyr seilwaith perthnasol, o ran rhoi arian a helpu i gyflawni datblygiadau o fewn terfynau amser perthnasol?
 • A fydd datblygiadau yn ddichonadwy?
 • A ellir darparu'r safleoedd a ddyrannwyd?
 • A yw'r cynllun yn ddigon hyblyg? A oes darpariaethau wrth gefn priodol?
 • A yw'n cael ei fonitro'n effeithiol?

Cynllunio