Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Diweddarwyd y dudalen ar: 27/09/2022

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi cynigion a pholisïau ar gyfer pob math o ffyrdd o ddefnyddio'r tir yn lleol yn y dyfodol, a dyma'r brif ddogfen o ran cynlluniau datblygu yng Nghymru. Mae'r CDLl yn cwmpasu cyfnod o bymtheg mlynedd a dylai adlewyrchu'r polisi cynllunio cenedlaethol yng Nghymru.

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 10 Ionawr 2018 penderfynwyd paratoi CDLl diwygiedig ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Nodir yr amserlen ar gyfer paratoi'r CDLl Diwygiedig yn y Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 28 Mehefin 2018. Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu (ei gwblhau) defnyddir y CDLl Diwygiedig fel sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio a bydd yn helpu i lywio rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol mewn meysydd megis isadeiledd yn ogystal â chynlluniau a strategaethau, gan gynnwys rhai gan sefydliadau sy'n bartneriaid.

Oedi i Amserlen y CDLl Diwygiedig a’r Ail Gynllun Adneuo

Mae’r broses o gynhyrchu’r CDLl Diwygiedig wedi cael ei oedi yn dilyn Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cyhoeddi targedau newydd i leihau lefelau ffosffad afonydd mewn ardaloedd cadwraeth arbennig ledled Cymru.

Yn Sir Gaerfyrddin, mae Afon Teifi, Afon Tywi, Afon Gwy ac Afon Cleddau mewn ardaloedd cadwraeth arbennig. Ar hyn o bryd mae Afon Teifi ac Afon Cleddau yn methu targedau Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mewn ymateb i’r targedau newydd yma a’r heriau maent yn cyflwyno rydym wedi bod yn gweithio i ail-asesu goblygiadau’r targedau newydd i’r CDLl a’r dyraniadau datblygiad tu fewn i’r dalgylchoedd ffosffad sensitif. Yn ogystal â thargedau newydd CNC, mae nifer o faterion eraill wedi codi ers eu cyhoeddi a fydd yn effeithio ar y CDLl ac angen ystyriaeth bellach.

Felly, yng nghyfarfod y Cyngor llawn ar 9 Mawrth 2022, cytunodd Cynghorwyr Cyngor Sir Gaerfyrddin ganiatáu newidiadau i amserlen y Cytundeb Cyflawni Diwygiedig ac i baratoi ail CDLl Adneuo Diwygiedig.  Mae hyn i roi amser i bwyso a mesur y goblygiadau ac er mwyn casglu tystiolaeth a data hanfodol ac i ddatblygu opsiynau lliniaru i ddelio gyda’r mater ffosffad.  Bydd yr ail CDLl Adneuo yn cynnwys Newidiadau Penodol y cytunwyd arnynt yn flaenorol (lle maent yn parhau'n berthnasol). Bydd hefyd yn adlewyrchu ac yn ymateb i’r adfer yn sgil Covid-19, yr agenda carbon sero net a datgarboneiddio, Nodyn Cyngor Technegol 15 newydd a’r Mapiau Llifogydd Diwygiedig, a Chymru’r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar ail Gytundeb Cyflawni diwygiedig. Rydym yn rhagweld y bydd yr ail CDLl Adneuo yn cael ei gyhoeddi er mwyn ymgynghori â'r cyhoedd yn ei gylch ym mis Rhagfyr 2022/Ionawr 2023. 

Hyd nes y caiff y CDLl Diwygiedig ei fabwysiadu, bydd CDLl 2006-2021 yn parhau i fod ar waith ar gyfer pob penderfyniad cynllunio, yn unol â chyngor a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cynllunio