Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Diweddarwyd y dudalen ar: 26/03/2020

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ymatebion i'r CDLl Adneuo yn parhau i fod 4:30pm ar 27 Mawrth 2020. Mae swyddfeydd y Cyngor ar gau i aelodau'r cyhoedd, ac yng ngoleuni hyn, a wnewch chi e-bostio eich sylwad atom: blaen.gynllunio@sirgar.gov.uk. Os na allwch wneud hynny, cysylltwch â ni dros y ffôn ar 01267 228818, a byddwn yn eich cynorthwyo.

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi cynigion a pholisïau ar gyfer pob math o ffyrdd o ddefnyddio'r tir yn lleol yn y dyfodol, a dyma'r brif ddogfen o ran cynlluniau datblygu yng Nghymru. Mae'r CDLl yn cwmpasu cyfnod o bymtheg mlynedd a dylai adlewyrchu'r polisi cynllunio cenedlaethol yng Nghymru.

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 10 Ionawr 2018 penderfynwyd paratoi CDLl diwygiedig ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Disgwylir i'r broses baratoi ar gyfer CDLl gael ei gwblhau mewn 3.5 o flynyddoedd, a nodir rhai o'r camau allweddol isod. Nodir yr amserlen ar gyfer paratoi'r CDLl Diwygiedig yn y Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 28 Mehefin 2018. Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu (ei gwblhau) defnyddir y CDLl Diwygiedig fel sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio a bydd yn helpu i lywio rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol mewn meysydd megis isadeiledd yn ogystal â chynlluniau a strategaethau, gan gynnwys rhai gan sefydliadau sy'n bartneriaid.

Diweddariad 29 Ionawr 2020 - Mae'r fersiwn adnau o Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) Diwygiedig Sir Gaerfyrddin ac Adroddiadau Arfarnu Cynaliadwyedd ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ynghyd â Chanllawiau Cynllunio Atodol Drafft ar Ardal Cadwraeth Arbennig Caeau’r Mynydd Mawr a Cilfach Tywyn wedi'u cyhoeddi at ddibenion ymgynghori.

 

Cynllunio