Cynllun Datblygu Lleol 2018 - 2033

Diweddarwyd y dudalen ar: 17/01/2019

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) yn nodi cynigion a pholisïau ar gyfer pob math o ffyrdd o ddefnyddio'r tir yn lleol yn y dyfodol, a dyma'r brif ddogfen o ran cynlluniau datblygu yng Nghymru. Mae'r CDLl yn cwmpasu cyfnod o bymtheg mlynedd a dylai adlewyrchu'r polisi cynllunio cenedlaethol yng Nghymru.

Yng nghyfarfod y Cyngor ar 10 Ionawr 2018 penderfynwyd paratoi CDLl diwygiedig ar gyfer Sir Gaerfyrddin. Disgwylir i'r broses baratoi ar gyfer CDLl gael ei gwblhau mewn 3.5 o flynyddoedd, a nodir rhai o'r camau allweddol isod. Nodir yr amserlen ar gyfer paratoi'r CDLl Diwygiedig yn y Cytundeb Cyflawni y cytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 28 Mehefin 2018.

Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu (ei gwblhau) defnyddir y CDLl Diwygiedig fel sail ar gyfer penderfynu ar geisiadau cynllunio a bydd yn helpu i lywio rhaglenni buddsoddi yn y dyfodol mewn meysydd megis isadeiledd yn ogystal â chynlluniau a strategaethau, gan gynnwys rhai gan sefydliadau sy'n bartneriaid.

Gellir gweld Cyflwyniad Cryno ar gyfer y CDLl Diwygiedig isod.  

Rydym yn ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir Ddrafft y CDLl ynghyd â dogfennau ategol eraill.  Gellir gweld y Strategaeth a Ffefrir Ddrafft ar porth Ymgynghori y CDLl ac mae'r dogfennau eraill ar gael ar ein gwefan.  Mae'r dogfennau hyn wedi eu cefnogi gan sylfaen dystiolaeth sy'n datblygu.

Cynllunio