Torri rheolau cynllunio

1. Cyflwyniad

Mae ein tîm gorfodi rheolau cynllunio yn ymchwilio i gwynion am achosion posibl o dorri rheolau cynllunio. Bydd y tîm yn ymchwilio i gefndir achos ac yn cynnal ymweliad safle, ac yn dilyn hyn penderfynir a oes angen cymryd camau pellach ai peidio.

Os nodir bod rheolau wedi'u torri, rhoddir gwybod i'r sawl sy'n gyfrifol beth sydd o'i le a beth sydd angen iddo ei wneud i ddatrys y broblem. Yn y rhan fwyaf o achosion, oni bai bod niwed parhaus uniongyrchol a difrifol i'r amgylchedd, diogelwch priffyrdd neu gymdogion, bydd y sawl sy'n gyfrifol yn cael cyfle i unioni'r hyn sydd wedi torri'r rheolau cyn y byddem yn cymryd unrhyw gamau ffurfiol.

Efallai y bydd yn rhaid i ni gyflwyno hysbysiadau cyfreithiol i'r perchnogion i gael rhagor o wybodaeth. Gellir cyflwyno cais cynllunio hefyd yn ystod ein hymchwiliadau. Os bydd hyn yn digwydd, ymgynghorir â chi yn ei gylch a chewch gyfle i roi eich barn i ni'n ffurfiol. Hefyd mae gan bobl hawl i apelio yn erbyn unrhyw hysbysiad ffurfiol neu os gwrthodir caniatâd cynllunio. Felly, gall gymryd amser i ddatrys rhai cwynion.