Gall datblygu ein hardaloedd trefol a gwledig gael effeithiau sylweddol gan arwain at ddirywiad mewn bioamrywiaeth. Fodd bynnag, os caiff ecoleg ei hystyried ar ddechrau'r broses gynllunio, gall datblygiad gael effaith gadarnhaol lle caiff nodweddion rheoli, adfer a gwella cynefinoedd a rhywogaethau eu hintegreiddio i'r dyluniad.

Nid yw'r angen am wybodaeth ynghylch bioamrywiaeth yn gyfyngedig i geisiadau cynllunio. Gall fod yn berthnasol i geisiadau ar gyfer Caniatâd Adeilad Rhestredig, Caniatâd Gorchymyn Gwarchod Coed, Caniatâd Ardal Gadwraeth a Hysbysiadau Dymchwel er enghraifft.

Cynllunio