Adeiladau rhestredig

Diweddarwyd y dudalen ar: 31/08/2023

Mae Tîm Treftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin yn rhoi cyngor arbenigol ynghylch gofalu am yr holl adeiladau hanesyddol yn y Sir, gan gynnwys y 1,800 o strwythurau rhestredig.

Ein cyfrifoldeb ni, ynghyd â Cadw, a pherchnogion a gofalwyr yr adeiladau rhestredig, yw helpu i warchod yr asedau gwerthfawr hyn, a chadw treftadaeth adeiledig ryfeddol gorllewin Cymru ar ein cyfer ni a chenedlaethau'r dyfodol.
Rydym yn gobeithio y bydd y gwe-dudalennau canlynol yn ateb eich holl gwestiynau ynghylch Adeiladau Rhestredig, gan gynnwys y broses ganiatâd, cynnal a chadw, atgyweiriadau a ffynonellau gwybodaeth eraill.

Os hoffech gael cyngor ynghylch unrhyw syniadau, neu wirio a oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig cyn dechrau unrhyw waith, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio. Rhowch gymaint o fanylion am eich cynnig (au) ag y gallwch, gan wybod gan gynnwys ei leoliad, unrhyw luniau a lluniadau os oes gennych rai, i'r Tîm Treftadaeth Adeiledig Ymgynghoriadaubh@sirgar.gov.uk

Cyn i chi wneud cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig efallai y byddwch hefyd yn elwa o fynychu cwrs Canolfan Tywi ‘Caniatâd Adeilad Rhestredig: canllaw cam wrth gam i wneud newidiadau i’ch cartref hanesyddol’

Fel arall, cysylltwch â'r Tîm Treftadaeth Adeiledig yng Nghanolfan Tywi, a fydd yn gallu eich cynorthwyo drwy roi gwybodaeth am y canlynol:

  • Beth yw atgyweiriad, gwaith cynnal a chadw, deunyddiau priodol ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Dod o hyd i'r bobl a'r wybodaeth iawn i'ch cynorthwyo i gyflawni prosiect ar adeilad hanesyddol.
  • Sut i wneud cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig
  • Cynnal Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth - elfen hanfodol o gais

Cysylltwch â ni ar canolfantywicentre@sirgar.gov.uk neu 07929 770732