Adeiladau rhestredig

Diweddarwyd y dudalen ar: 14/08/2020

Coronafeirws (COVID-19)

Gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio yn ôl yr arfer ac maent yn cael eu prosesu cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, rydym yn eich cynghori i wneud ceisiadau ar-lein os oes modd gan fod ein swyddfeydd yn dal i fod ar gau i staff, sy'n golygu bod oedi sylweddol ar gyfer ceisiadau papur.

Mae gennym ôl-groniad o geisiadau o ganlyniad i'r cyfyngiadau symud a gafodd effaith ar y gwasanaeth a ddarparwyd, ac a arweiniodd at adleoli nifer o staff i wasanaethau rheng flaen hanfodol. Felly, gallai gymryd hyd at dri mis, yn ychwanegol at yr amserlenni cyflawni arferol, i benderfynu ar geisiadau.

Mae'r Pwyllgor Cynllunio yn cwrdd o bell ddwywaith y mis ar hyn o bryd er mwyn lleihau'r ôl-groniad gymaint â phosibl, a rhoddir blaenoriaeth i geisiadau yn ymwneud â chyflogaeth.

Dim ond os bernir eu bod yn angenrheidiol y bydd ymweliadau safle yn cael eu cynnal, ynghyd â gosod hysbysiadau safle lle bo hynny'n ymarferol. Bydd llythyrau hysbysu cymdogion yn cael eu defnyddio lle bo’n briodol.

Ymdrinnir â chwynion gorfodi lle mae swyddogion yn barnu y byddant yn cael effaith uchel neu ganolig (er enghraifft, os oes goblygiadau iechyd a diogelwch) neu faterion sy'n gallu symud ymlaen heb ymweliad safle.

Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Cofiwch barhau i edrych ar y dudalen newyddion i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Gallwch hefyd ein dilyn ar Facebook a Twitter.

Mae Tîm Treftadaeth Adeiledig Sir Gaerfyrddin yn rhoi cyngor arbenigol ynghylch gofalu am yr holl adeiladau hanesyddol yn y Sir, gan gynnwys y 1,800 o strwythurau rhestredig. Ein cyfrifoldeb ni, ynghyd â Cadw, a pherchnogion a gofalwyr yr adeiladau rhestredig, yw helpu i warchod yr asedau gwerthfawr hyn, a chadw treftadaeth adeiledig ryfeddol gorllewin Cymru ar ein cyfer ni a chenedlaethau'r dyfodol.

Rydym yn gobeithio y bydd y gwe-dudalennau canlynol yn ateb eich holl gwestiynau ynghylch Adeiladau Rhestredig, gan gynnwys y broses ganiatâd, cynnal a chadw, atgyweiriadau a ffynonellau gwybodaeth eraill.

Os hoffech gael cyngor ynghylch unrhyw syniadau, neu wirio a oes angen Caniatâd Adeilad Rhestredig cyn dechrau unrhyw waith, gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth cynghori cyn ymgeisio. Rhowch gynifer o fanylion am eich cynnig/cynigion ag sy'n bosibl gan gynnwys unrhyw ddyluniadau os oes rhai gennych.

Fel arall, cysylltwch â'r Tîm Treftadaeth Adeiledig yng Nghanolfan Tywi, a fydd yn gallu eich cynorthwyo drwy roi gwybodaeth am y canlynol:

  • Beth yw atgyweiriad, gwaith cynnal a chadw, deunyddiau priodol ar gyfer adeiladau hanesyddol
  • Dod o hyd i'r bobl a'r wybodaeth iawn i'ch cynorthwyo i gyflawni prosiect ar adeilad hanesyddol.
  • Sut i wneud cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig
  • Cynnal Asesiad o'r Effaith ar Dreftadaeth - elfen hanfodol o gais