Newid defnydd (Cynllunio)

Diweddarwyd y dudalen ar: 15/03/2024

Arweiniad i’r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd

Mae'r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd yn ymwneud â'r broses cynllunio gwlad a thref, gan grwpio eiddo a thir i wahanol ddosbarthiadau yn ôl swyddogaeth.

Sut mae cael gwybod dosbarth defnydd eiddo?

Ni ellir dibynnu ar ddefnydd presennol yr eiddo bob amser. Bydd angen sefydlu a oes gan y defnydd presennol y caniatâd gofynnol yn ei le. Gallwch ddefnyddio ein tudalen we “Chwilio am Gais Cynllunio” i weld a yw caniatâd cynllunio wedi’i roi i’r eiddo yn hanesyddol a’r defnydd dan sylw. Os nad ydych yn siŵr, yna fe’ch cynghorir i gyflwyno cais tystysgrif cyfreithlondeb, gan ddarparu cymaint o wybodaeth â phosibl ynglŷn â defnydd yr eiddo ar hyn o bryd ac yn hanesyddol.


Oes angen caniatâd cynllunio arnaf?

A yw'r eiddo dan sylw yng Nghaerfyrddin neu Ganol Tref Rhydaman? Os felly, gofynnwn i chi wneud cais am ganiatâd o dan y Gorchymyn Datblygu Lleol.

Ar gyfer pob maes arall:

Nid yw newid defnydd o fewn yr un dosbarth yn ddatblygiad ac felly nid oes angen caniatâd cynllunio [gweler y tabl dosbarthiadau defnydd]. Fodd bynnag, cofiwch y gall amodau fod wedi'u gosod ar rai eiddo pan roddwyd caniatâd yn flaenorol i gyfyngu ar newid defnydd o fewn yr un categori. Gwiriwch ddwywaith unrhyw ganiatâd cynllunio ar gyfer yr eiddo dan sylw cyn newid ei ddefnydd.

Nid yw popeth yn dod o dan y Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd, gyda rhai eithriadau nodedig yn cynnwys theatrau, iardiau sgrap, gorsafoedd petrol a chlybiau nos. Gelwir busnesau sydd y tu allan i'r system yn ‘Defnydd unigryw’, sef Lladin am ‘o'i fath ei hun’. Efallai y bydd angen caniatâd cynllunio er mwyn newid defnydd y rhain, ac yna gofynnwn i chi gyflwyno tystysgrif cyfreithlondeb [dolen i'r dudalen] yn y lle cyntaf. Bydd hyn yn ein galluogi i ganfod a oes angen cais cynllunio ar gyfer y caniatâd angenrheidiol.


Os bydd angen i mi gyflwyno cais cynllunio ar gyfer newid dosbarth defnydd, sut mae hyn yn cael ei ystyried?

Os bydd angen cais cynllunio, byddwn yn ystyried unrhyw newid defnydd ar sail darparu cydbwysedd addas rhwng ardaloedd preswyl a’r rhai a ddefnyddir eisoes at ddibenion busnes. Bydd datblygiad busnes mewn ardaloedd preswyl yn cael ei asesu i sicrhau na fydd yn creu effaith andwyol ar y gymuned leol.

Er enghraifft, efallai y bydd busnes sy'n gweithredu'n hwyr yn y nos, megis clwb nos, yn cael ei ystyried yn anaddas ar gyfer ardal breswyl oherwydd aflonyddwch sŵn posibl, a gellir gwrthod caniatâd i uned ddiwydiannol o fewn ardal breswyl oherwydd y risg o beiriannau trwm a thraffig yn defnyddio strydoedd preswyl bach.

Bydd y tabl hwn yn eich galluogi i weld beth yw datblygiad a ganiateir o fewn y dosbarth defnydd – nid oes angen cais cynllunio ar gyfer y newid hwn.

Os nad yw'r newid yr ydych yn dymuno ei wneud wedi'i restru fel datblygiad a ganiateir, byddem yn gofyn i chi gyflwyno cais cynllunio llawn.

 

DOSBARTH DEFNYDD

DISGRIFIAD

NEWID A GANIATEIR

Dosbarth A1 – Siopau Defnydd ar gyfer pob un neu unrhyw un o'r dibenion canlynol: (a) fel siop, (b) fel warws manwerthu, (c) fel swyddfa bost, (d) ar gyfer gwerthu tocynnau neu fel asiantaeth deithio, (e) ar gyfer gwerthu brechdanau neu fwyd oer arall ar gyfer bwyta oddi ar y safle, (f) ar gyfer trin gwallt, (g) ar gyfer trefnu angladdau, (h) ar gyfer llogi nwyddau domestig neu bersonol, (i) ar gyfer sychlanhau ac ar gyfer golchi neu lanhau dillad neu ffabrigau (ond nid golchdy) Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg at unrhyw ddiben o fewn Dosbarth A1 ac fel fflat sengl
Dosbarth A2 – Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol Defnydd ar gyfer darparu: (a) fel banc, (b) ar gyfer cymdeithasau adeiladu, (c) ar gyfer asiantaethau tai, (d) ar gyfer asiantaethau cyflogaeth, (e) gwasanaethau proffesiynol ac ariannol (ac eithrio gwasanaethau iechyd neu feddygol)

Newid a ganiateir i Ddosbarth A1 lle mae ffenestr arddangos ar lefel llawr gwaelod Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg at unrhyw ddiben o fewn Dosbarth A2 ac fel fflat sengl Newid a ganiateir i siop Dosbarth A1 ac fel fflat sengl lle mae arddangosfa ar lefel llawr gwaelod

Dosbarth A3 – Bwyd a diod Defnydd ar gyfer y canlynol: (a) fel bwyty, (b) fel caffi, (c) ar gyfer siopau cludfwyd poeth, (d) fel tafarn, bar neu sefydliad yfed arall Newid a ganiateir i Ddosbarth A1 Newid a ganiateir i Ddosbarth A2
Dosbarth B1 – Busnes Defnydd ar gyfer pob un neu unrhyw un o'r dibenion canlynol: (a) swyddfa ac eithrio defnydd o fewn Dosbarth A2, (b) ymchwil a datblygu cynhyrchion neu brosesau, (c) ar gyfer unrhyw broses ddiwydiannol y gellir ei chyflawni mewn unrhyw ardal breswyl heb achosi niwed i amwynder yr ardal Newid a ganiateir i Ddosbarth B8 yn amodol ar gyfanswm yr arwynebedd llawr heb fod yn fwy na 500 metr sgwâr o’r arwynebedd llawr yn yr adeilad
Dosbarth B2 – Diwydiannol cyffredinol Defnydd ar gyfer cynnal proses ddiwydiannol heblaw un sy'n dod o fewn Dosbarth B1 Newid a ganiateir i Ddosbarth B1 Newid a ganiateir i Ddosbarth B8 Mae newid a ganiateir i Ddosbarth B8 yn amodol ar gyfanswm yr arwynebedd llawr heb fod yn fwy na 500 metr sgwâr o’r arwynebedd llawr yn yr adeilad
Dosbarth B8 – Storio neu ddosbarthu Defnydd ar gyfer storio neu fel canolfan ddosbarthu (adeilad neu dir) Newid a ganiateir i Ddosbarth B1 yn amodol ar gyfanswm yr arwynebedd llawr heb fod yn fwy na 500 metr sgwâr o’r arwynebedd llawr yn yr adeilad
Dosbarth C1 – Gwestai Defnydd fel gwesty neu fel llety preswyl neu westy lle, ym mhob achos, ni ddarperir elfen sylweddol o ofal Dim newid a ganiateir
Dosbarth C2 – Sefydliadau preswyl Defnydd ar gyfer darparu llety preswyl a gofal i bobl sydd angen gofal Defnydd fel ysbyty neu gartref nyrsio Defnydd fel ysgol breswyl, coleg neu ganolfan hyfforddi Dim newid a ganiateir
Dosbarth C2A – Sefydliadau preswyl diogel Defnydd ar gyfer darparu llety preswyl diogel, gan gynnwys defnydd fel carchar, sefydliad troseddwyr ifanc, canolfan gadw, canolfan hyfforddi ddiogel, canolfan dalfa, canolfan gadw tymor byr, ysbyty diogel, llety awdurdod lleol diogel, neu ddefnydd fel barics milwrol Dim newid a ganiateir
Dosbarth C3 – Tai annedd a ddefnyddir fel unig breswylfeydd neu brif breswylfeydd Defnydd fel tŷ annedd, fel unig breswylfa neu brif breswylfa ac yn cael ei feddiannu am fwy na 183 o ddiwrnodau mewn blwyddyn galendr gan – (a) person sengl neu gan bobl yr ystyrir eu bod yn ffurfio aelwyd sengl, (b) dim mwy na chwe phreswylydd yn byw gyda’i gilydd fel un aelwyd lle darperir gofal i breswylwyr, (c) dim mwy na chwe phreswylydd yn cyd-fyw fel un aelwyd lle na ddarperir gofal i breswylwyr (ac eithrio defnydd o fewn Dosbarth C4) Newidiadau a ganiateir i Ddosbarth C5 Newid a ganiateir i Ddosbarth C6 Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg sy’n cyfuno defnydd fel tŷ annedd o fewn Dosbarth C3 gyda defnydd sy’n dod o fewn Dosbarth C6 rhwng y dosbarthiadau defnydd newydd C3, C5 ac C6 Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg sy’n cyfuno defnydd fel tŷ annedd o fewn Dosbarth C5 gyda defnydd sy’n dod o fewn Dosbarth C6 Ni chaniateir datblygiad os byddai’n arwain at ddefnydd fel dau neu fwy o dai annedd ar wahân sy’n dod o fewn Dosbarth C3, Dosbarth C5 neu Ddosbarth C6 unrhyw adeilad a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel tŷ annedd sengl
Dosbarth C4 – Tŷ amlfeddiannaeth Defnydd o dŷ annedd gan ddim mwy na chwe phreswylydd fel “tŷ amlfeddiannaeth”. Mae tai amlfeddiannaeth mawr (o fwy na chwech o bobl) yn annosbarthedig ac felly defnydd unigryw Newid a ganiateir i Ddosbarth C3
Dosbarth C5 – Tai annedd a ddefnyddir heblaw fel unig neu brif breswylfeydd Defnydd fel tŷ annedd, ac eithrio unig neu brif breswylfa, ac a feddiennir am 183 o ddiwrnodau neu lai gan – (a) person sengl neu gan bobl yr ystyrir eu bod yn ffurfio aelwyd sengl, (b) dim mwy na chwe phreswylydd yn byw gyda’i gilydd fel aelwyd sengl lle darperir gofal i breswylwyr, neu (c) dim mwy na chwe phreswylydd yn cyd-fyw fel un aelwyd lle na ddarperir gofal i breswylwyr (ac eithrio defnydd o fewn Dosbarth C4) Newid a ganiateir i Ddosbarth C3 Newid a ganiateir i Ddosbarth C6 Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg sy’n cyfuno defnydd fel tŷ annedd o fewn Dosbarth C5 gyda defnydd sy’n dod o fewn Dosbarth C6 Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg sy’n cyfuno defnydd fel tŷ annedd o fewn Dosbarth C3 gyda defnydd sy’n disgyn o fewn Dosbarth C6 Ni chaniateir datblygiad pe bai’n arwain at ddefnydd fel dau neu fwy o dai annedd ar wahân sy’n dod o fewn Dosbarth C3, Dosbarth C5 neu Ddosbarth C6 unrhyw adeilad a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel tŷ annedd sengl
Dosbarth C6 – Gosodiadau tymor byr Defnydd o dŷ annedd ar gyfer gosod masnachol tymor byr heb fod yn hwy na 31 diwrnod ar gyfer pob cyfnod preswylio Newid a ganiateir i Ddosbarth C3 Newid a ganiateir i Ddosbarth C5 Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg sy’n cyfuno defnydd fel tŷ annedd o fewn Dosbarth C3 gyda defnydd sy’n dod o fewn Dosbarth C6 Newid a ganiateir i ddefnydd cymysg sy’n cyfuno defnydd fel tŷ annedd o fewn Dosbarth C5 gyda defnydd sy’n dod o fewn Dosbarth C6 Ni chaniateir datblygiad pe bai’n arwain at ddefnydd fel dau neu fwy o dai annedd ar wahân sy’n dod o fewn Dosbarth C3, Dosbarth C5 neu Ddosbarth C6 unrhyw adeilad a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel tŷ annedd sengl
Dosbarth D1 – Sefydliadau dibreswyl Unrhyw ddefnydd heb gynnwys defnydd preswyl: (a) ar gyfer darparu unrhyw wasanaethau meddygol neu iechyd ac eithrio defnyddio mangre sydd ynghlwm wrth breswylfa'r ymgynghorydd neu'r ymarferydd, (b) fel crèche, meithrinfa ddydd neu ganolfan ddydd, (c) ar gyfer darparu addysg, (d) ar gyfer arddangos gweithiau celf (ac eithrio ar gyfer eu gwerthu neu eu llogi), (e) fel amgueddfa, (f) fel llyfrgell gyhoeddus neu ystafell ddarllen gyhoeddus, (g) fel neuadd gyhoeddus neu neuadd arddangos, (h) ar gyfer, neu mewn cysylltiad ag, addoliad cyhoeddus neu addysg grefyddol, (i) fel llys barn Dim newid a ganiateir
Dosbarth D2 – Ymgynnull a hamdden Defnydd fel: (a) sinema, (b) neuaddau cyngerdd, (c) neuadd bingo (d) casino, (e) neuadd ddawns, (f) pwll nofio, llawr sglefrio, campfa, neu ar gyfer chwaraeon neu weithgareddau hamdden eraill dan do ac awyr agored nad ydynt yn ymwneud â cherbydau modur neu ddrylliau Dim newid a ganiateir
Defnydd unigryw – dim dosbarth wedi'i nodi Yn cynnwys: (a) fel tai amlfeddiannaeth mawr (mwy na chwech o bobl yn rhannu), (b) fel theatr, (c) fel arcedau difyrrwch neu ffair hwyl, (d) fel golchdy, (e) ar gyfer gwerthu tanwydd ar gyfer cerbydau modur, (f) ar gyfer gwerthu neu arddangos cerbydau modur i'w gwerthu, (g) ar gyfer busnes tacsis neu logi cerbydau, (h) fel hostel, (i) fel iard sgrap, (j) ar gyfer unrhyw waith y gellir ei gofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio Gwaith Alcali etc. 1906 fel gosodiad gwaredu gwastraff, (k) fel swyddfa fetio  

Cynllunio